AllTele Delårsrapport januari-mars 2014

Periodens resultat uppgår till 18,4 Mkr vilket är den högsta vinsten sedan starten 2002!

Januari - mars i sammandrag (jämförelsetal avser ”Gamla AllTele”)

 • Periodens omsättning uppgick till 229,1 (173,0) Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39,6 (-5,9) Mkr.
 • Normaliserat EBITDA-resultatet uppgick till 32,4 (3,5) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 18,4 (-31,7) Mkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,72 (-2,55) kr.
 • AllTele har minskat sin skuldsättning med ytterligare 26,6 Mkr under kvartalet.

Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper – Information om förvärvet av Universal Telecom (AllTele LDA) 2013; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren Mark Hauschildt indirekt och direkt fått ett bestämmande inflytande över AllTelekoncernen. Detta innebär att det legalt förvärvade bolaget ses som moderbolag ur ett koncernredovisningsperspektiv vilket betyder att jämförelsesiffrorna i resultat-, balansräkningen och kassaflödesanalysen avser Universal Telecoms (AllTele LDA) historiska verksamhet. I syfte att underlätta jämförelser med AllTeles tidigare verksamhet har i sammandraget ovan och bland nyckeltalen på sidan 3 den ”Gamla AllTele-koncernen” använts.

Januari - mars i sammandrag (jämförelsetal avser Universal Telecom)

 • Periodens omsättning uppgick till 229,1 (78,4) Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39,6 (27,2) Mkr.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 32,4 (25,3) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 18,4 (24,0) Mkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,72 (1,94) kr. 

Kontakt AllTele
Paul Moonga, VD
Mobil: 0709 590666
E-post: paul.moonga@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se