AllTele delårsrapport januari-september 2013

AllTele visar en positiv orderingång, stabiliserad lönsamhet och ett fortsatt stärkt underliggande kassaflöde.

Juli – september i sammandrag (jämförelsetal avser Universal Telecom)

  • Periodens omsättning uppgick till 226,6 (78,2) Mkr.
  • Periodens resultat påverkades negativt av engångskostnader uppgående till 2,5 (0) Mkr.  
  • Normaliserat EBITDA-resultat exklusive engångskostnader uppgick till 27,6  (25,6) Mkr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,3 (24,0) Mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,22 (1,98) kr.

Januari – september i sammandrag (jämförelsetal avser Universal Telecom)

  • Periodens omsättning uppgick till 549,1 (236,7) Mkr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 83,5 (59,7) Mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,59 (5,59) kr.


Kontakt AllTele
Paul Moonga, VD
Mobil: 0709 590666
E-post: paul.moonga@alltele.se

Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper – Information om förvärvet av Universal Telecom (AllTele LDA) i Q2; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren Mark Hauschildt indirekt och direkt fått ett bestämmande inflytande över AllTelekoncernen. Detta innebär att det legalt förvärvade bolaget ses som moderbolag ur ett koncernredovisningsperspektiv vilket betyder att jämförelsesiffrorna i resultat-, balansräkningen och kassaflödesanalysen avser Universal Telecoms (AllTele LDA) historiska verksamhet. I syfte att underlätta jämförelser med AllTeles tidigare verksamhet har i tabellen nedan och bland nyckeltalen på sidan 3, den ”Gamla AllTele-koncernen” använts.

Kontakt AllTele
Paul Moonga, VD
Mobil: 0709 590666
E-post: paul.moonga@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se