AllTele gör offensivt förvärv genom köp av T3

AllTele expanderar sin befintliga bredbands- och IP-telefoniverksamhet och kompletterar inom företagssegmentet med hosting- cloud- och co-locationtjänster genom det strategiskt viktiga förvärvet av den snabbväxande Norrländska telekomoperatören T3

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget har idag på eftermiddagen träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i bredbands- och telekomoperatören Telecom3 AB, inkluderande bl a det rörelsedrivande helägda dotterbolaget Telecom3 i Sverige AB (”T3”). Genom förvärvet tillförs AllTele mer än 60 000 fiberanslutna bredbandskunder som tillsammans abonnerar på mer än 65 000 intäktsbringande tjänster (RGU). Efter förvärvet kommer AllTele att leverera högkvalitativa bredbandstjänster till mer än 180 000 fiberanslutna bredbandskunder i tillägg till de ca 16 000 kunder som sedan tidigare är anslutna över kopparnätet (ADSL). Kunderna som är anslutna genom fiber i öppna stadsnät samt till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i slutna nät kompletterar AllTeles befintliga verksamhet.

Genom förvärvet utökar AllTele sitt befintliga företagserbjudande med T3s hosting- cloud- och co-locationtjänster. Ett område som AllTele bedömer ha goda tillväxtmöjligheter, särskilt med beaktande av de möjligheter som finns till korsförsäljning till AllTeles befintliga företagskunder.

T3, med ursprung från Vindeln i Västerbotten, bildades 2002 och har i allt väsentligt vuxit sin verksamhet organiskt och har haft en accelererad tillväxt under de senaste fem åren. T3 har av Dagens Industri utsetts till årets Gasell tre år i rad, 2012 – 2014 och nu senast till Superföretag 2016 av Veckans Affärer. T3s omsättning har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt mer än 25% och bolaget förväntas under 2016 att nå en omsättning om mer än 170 MSEK (14,5 MSEK för oktober månad 2016) med en förväntad EBITDA på ca 18 MSEK (1,9 MSEK för oktober 16).

T3 har en mycket väl sammansatt och fungerande drifts- och säljverksamhet koncentrerad till Umeå med c:a 60 anställda som efter genomfört förvärv kommer att aktivt bidra till AllTeles målsättning om en 20 procentig årlig tillväxt inom fiberbaserad tjänster. Den gemensamma verksamheten kommer att kunna dra fördel av synergivinster inom flera områden, bl a avseende operationella driftskostnader om försiktigtvis ca 10 MSEK.

Tillträde till förvärvet är planerat att ske vid kommande årsskifte, då även T3:s verkställande direktör Johan Hellström är tänkt att tillträda som verkställande direktör för AllTele.

Köpeskillingen uppgår till 163,2 MSEK varav 63,2 miljoner betalas kontant (50 MSEK vid tillträdet och 13,2 MSEK senast den 28 februari 2017) och resterande del med 6 153 846 nyemitterade aktier i AllTele till en kurs motsvarande 16,25 kronor att tilldelas i samband med tillträdet. Köpeskillingen har beräknats på kassa- och skuldfri basis. Den förvärvade koncernen tillför dessutom, utöver normalt working capital, även en nettokassa om ca 25 MSEK.

Finansieringen av den kontanta köpeskillingen är säkerställd genom egna likvida medel samt genom ett långfristigt lån hos AllTeles bank. Förvärvet är villkorat av att; i) extra bolagsstämma i AllTele fattar beslut om emission av köpeskillingsaktier till säljarna, ii) revisorsintyg avseende värdet på apportegendomen (aktier i T3) erhålls, iii) prospekt för upptagande av de nyemitterade aktierna till handel godkänns, samt iv) det inte förekommer något väsentligt brott mot överlåtelseavtalet vid tidpunkten för tillträdet.

Johan Åsberg, medgrundare och styrelseordförande i T3 säger: ”Under 14 år har vi med stor framgång byggt upp T3 till ett stabilt och lönsamt bolag med fantastisk personal som genererar hög organisk tillväxt. Jag anser att AllTeles styrkor matchar våra svagheter, vilket skapar en perfekt match mellan bolagen. Tillsammans har vi förutsättningarna att skapa ett ännu attraktivare bolag än T3, och den resan vill jag och övriga ägare vara med på, säger Johan Åsberg.

Mark Hauschildt, huvudägare och VD i AllTele säger; Förvärvet av T3 är båda strategiskt och timingmässigt rätt för AllTele. Efter en period där primärt fokus har varit reduktion av kostnader och kontinuerlig förbättring av vår löpande verksamhet så är det nu tillväxt som är prioriterad. Kombinationen av AllTele och T3 ger oss inte bara en fantastik möjlighet att accelerera våra tillväxtinitiativ, men även tillgång till mycket duktigt personal samt väsentliga synergimöjligheter. Detta är början på en resa som skall göra AllTele till Sveriges ledande utmanaroperatör”

För ytterligare information:

AllTele

Mark Hauschildt, CEO

Mobil:                                               +46 (0)731 01 11 51

E-post:                                             mark@alltele.se

T3

Johan Hellström, CEO                

Moil:                                                 +46 (0)706 56 77 90

E-post:                                             johan.hellstrom@t3.se

Denna information är sådan information som AllTele är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2016 kl. 14:20 CET.

Mark Hauschildt, VD

Mobil:                                               46 (0)73 101 11 51

E-post:                                             mark.hauschildt@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele Privat levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Prenumerera

Dokument & länkar