AllTele har träffat slutgiltigt avtal om förvärv av Phoneras privatkundstock!

AllTele och Phonera har idag tecknat avtal som innebär att AllTele förvärvar Phoneras privatkunder inom bredband, fast telefoni och ip-telefoni. Genom förvärvet övertar AllTele c:a 30.000 kunder vilka tillför AllTele en kvartalsomsättning om c:a MSEK 12,7 (Q1 2008).
Effekten av tidigare aviserade volymdriftfördelar kan nu bekräftas.

Avtalet med Phonera är villkorat av att extra bolagsstämma i AllTele, den 27 juni, godkänner styrelsens tidigare beslut om apportemission av 1 miljon
aktier till Phonera samt av att AllTele erhåller full finansiering till betalning av kontantköpeskillingen. AllTele har i prospekt inför företrädesemission aviserat att rörelsekostnaderna kommer att minska i samband med att AllTele når en ökad volym, vilket nu kan bekräftas.

- AllTele och Phonera har redan inlett arbetet med att överta Phoneras privatkundstock. Phonera kommer fortsätta att driva rörelsen för
AllTeles räkning under de första tre månaderna efter tillträdet. Förvärvet, i kombination med Vattenfallsaffären, innebär väsentliga stordriftsfördelar för AllTele som får ett rejält genomslag på kostnadssidan säger Ola Norberg, VD för AllTele. En ytterligare positiv nyhet är att PTS i fredags fattade beslut att från den 1 juli sänka avgiften för terminering av röstsamtal i mobilnät med 12 öre per minut vilket med våra volymer innebär en kraftig förstärkning av marginalerna,
fortsätter Norberg.

AllTele har i prospektet avseende den nyss avslutade företrädesrättsemissionen lämnat en proformaredovisning för det första kvartalet inklusive förvärvade kundstockar varvid EBITDA resultatet där anges till MSEK 10,3 för Q1 2008 vilket motsvarar en EBITDA marginal på c:a 16 %. Med nu erhållna besked om kostnadsbesparingar och antaget samma läge och ekonomiska försättningar i övrigt som för kvartal 1, 2008, blir förändringen vid en försiktig bedömning att EBITDA beräknat på samma kvartal höjs till c:a MSEK 13,
vilket motsvarar en EBITDA marginal på c:a 20 % och en rörelsemarginal på närmare 14 % mot i prospektet angivna 10 %.

- Med Vattenfall- och Phoneravolymerna har skalfördelarna i kundadministrativa system för billing och fakturering men också för samtalstrafik fått ett kraftigt genomslag. Dessa kostnadssänkningar har inte tagits med i proformaredovisningen i det nyss framlagda prospektet för Vattenfallsemissionen och vi räknar nu med en förbättring av rörelsemarginalen om c:a 4% ställt mot vad som anges i prospektets proformaredovisning. Lägger man därtill PTS besked om kostna-den för utgående mobilsamtalstrafik blir effekten ännu större redan från halvårsskiftet avslutar Ola Norberg.


För ytterligare information, kontakta:


AllTele
Ola Norberg, vd
Telefon: +46 (0) 910 20 00 00
Mobil: +46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar