AllTele tillträder förvärvet av T3, slutför apportemission och utser ny VD och ny CFO

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) (”Alltele”) har idag tillträtt förvärvet av samtliga aktier i Telecom3 AB, inkluderande bl a det rörelsedrivande helägda dotterbolaget Telecom3 i Sverige AB (”T3”). Köpeskillingen uppgår till 163,2 MSEK varav 63,2 MSEK betalas kontant (50 MSEK vid tillträdet och 13,2 MSEK senast den 28 februari 2017) och resterande del med 6 153 846 nyemitterade vederlagsaktier av serie A i AllTele till en kurs motsvarande 16,25 SEK per aktie.

Förvärvet godkändes av extra bolagsstämman den 14 december 2016, som även beslutade om emission av vederlagsaktierna. Vederlagsaktierna har idag tecknats och tilldelats och väntas registreras hos Bolagsverket runt den 5 januari 2017. Apportemissionen medför att aktiekapitalet i AllTele ökar till 6 571 488 SEK fördelat på 32 857 443 aktier, varav samtliga utgörs av A-aktier. AllTele har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de nyemitterade aktierna, vilket finns tillgängligt på AllTeles hemsida, www.alltele.se.

Styrelsen i AllTele har vidare utsett T3:s verkställande direktör Johan Hellström till ny verkställande direktör i AllTele och dess rörelsedrivande koncernbolag.

AllTele har även, med verkan från den 1 mars 2017, utsett Annika Westberg, tidigare ekonomichef för T3, till ny CFO. Annika Westberg ersätter därmed nuvarande CFO Anders Lundström som lämnar sitt uppdrag under mars 2017 och kommer fram till överlämnandet att introducera Annika i de nya arbetsuppgifterna. Annika Westberg har två examina inom civilekonomområdet, en från Umeå universitet (marknadsföring) och en från University of Memphis (finance). Mellan 2006 och 2015 jobbade hon bland annat som borådgivare på Erik Olssons fastighetsförmedling, ekonomi- och personalansvarig på Fly Excellent AB och på Thorengruppen AB som seniorekonom.

Johan Hellström, CEO AllTele

Mobil: +46 (0)706 56 77 90

E-post: johan.hellstrom@t3.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele Privat levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar