Delårsrapport januari – september 2014

Resultatet för tredje kvartalet är i linje med våra förväntningar
Juli - september i sammandrag

 •  Periodens totala intäkter uppgick till 219,2 (226,6) Mkr.
 •  Orderingången inom AllTele Företag under perioden var 29,8 Mkr.
 •  EBITDA resultat uppgick till 26,0 (25,1) Mkr.
 •  Periodens resultat påverkades negativt av engångsposter uppgående till 2,2 (2,5) Mkr.
 •  Normaliserat EBITDA-resultat exklusive engångsposter uppgick till 28,2 (27,6) Mkr.
 •  Periodens resultat uppgick till 11,8 (5,6) Mkr.
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,46 (0,22) kr.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26,6 (35,3) Mkr.

Januari - september sammandrag

 •  Periodens totala intäkter uppgick till 671,1 (549,1) Mkr.
 •  EBITDA resultat uppgick till 79,7 (70,3) Mkr.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 44,5 (83,5) Mkr.
 •  Periodens resultat uppgick till 37,7 (33,5) Mkr.
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,48 (1,59) kr.

Kontakt AllTele
Paul Moonga, vice VD AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget
Mobil: 0709 590666
E-post: paul.moonga@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se