Kallelse till extra bolagsstämma AllTele

Kallelse till extra bolagsstämma i
AllTele Allmänna Svenska Telefonak-tiebolaget (publ)

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org nr 556626-2407, ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma fredagen den 27 juni 2008 kl 13.30 i bolagets lokaler, Segelbåtsvägen 2 på Stora Essingen i Stock-holm.

DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta i stämman skall:
dels vara införd i utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 20 juni 2008 dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 23 juni 2008 kl. 16.00

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistre-ra aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registre-ring skall vara verkställd hos VPC AB senast fredagen den 20 juni 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande skall ske till AllTele Bolagsstämma, Segelbåtsvägen 2, 112 64 Stockholm, via e-post till lina.forsgren@alltele.se eller per telefon 08-517 810 12. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisations-nummer, antal aktier, samt eventuella biträden eller ombud. Ombud samt fö-reträdare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behö-righetshandlingar. Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och aktieboken kommer att användas före erforderlig registrering och upp-rättande av röstlängd för stämman.

DAGORDNING
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 och 7 §§ aktiebolagsla-gen
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om apportemission
9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 11 juni 2008 om nyemission av högst en miljon aktier mot betalning i form av apportegendom. Teckningskursen har bestämts till 12:50 kronor. De nya aktierna ska äga tecknas av Phonera AB (publ) och apportegendomen ut-görs av kundavtal inom bredband och telefoni till ett värde minst motsvaran-de de nyemitterade aktiernas värde.

Vid full teckning kan aktiekapitalet öka med högst 200.000 kronor och ut-spädningen uppgår till högst 15,33 % på nu registrerat aktiekapital.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 11 juni 2008 om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädes-rätt, av högst 1.525.000 aktier mot kontant betalning. Teckningskursen har bestämts till 12:50 kronor. De nya aktierna ska äga tecknas av Erik Penser Fondkommission för kunders räkning. Skälet till avvikelsen är att säkra till-gången på nytt kapital till finansiering av bolagets förvärv av Phonera ABs (publ) privatkundstock inom bredband och telefoni.

Vid full teckning kan aktiekapitalet öka med högst 305.000 kronor och ut-spädningen uppgår till högst 21,64 % på nu registrerat aktiekapital.

ÖVRIGT
Beslut under punkt 8 och 9 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap 6 och 7 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget från och med den 13 juni 2008 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
____________________
Stockholm i juni 2008
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:


AllTele
Ola Norberg, vd
Telefon: +46 (0) 910 20 00 00
Mobil: +46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se
Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar