• news.cision.com/
  • A3/
  • Kommuniké från A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) årsstämma den 23 maj 2019

Kommuniké från A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) årsstämma den 23 maj 2019

Report this content

Stockholm den 23 maj 2019 Kl. 15:30

På dagens årsstämma beslutades i enlighet med förslagen från styrelsen och valberedningen.

Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Paul Moonga beskrev bolagets verksamhet.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om disposition av vinstmedel varvid beslutades om utdelning med totalt 41 071 804 kronor motsvarande 1,25 kronor per aktie. Beslutades att utbetalning av vinstutdelningen ska ske vid två tillfällen, dels med 75 öre per aktie med avstämningsdag den 27 maj 2019, dels med 50 öre per aktie senast under september 2019 varvid styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för den senare utdelningen. Vidare beslutades att överskjutande del av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 209 743 105 kronor, balanseras i ny räkning.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till av bolaget icke anställda ledamöter och styrelsens ordförande med vardera 125 000 kronor. Vidare beslutades att icke anställda ledamöter ingående i bolagets revisionsutskott erhåller ett ytterligare arvode om 40 000 kronor vardera.

Styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, genom omval utse Thomas Nygren, Mark Hauschildt, Björn Fernström, Paul Moonga, Johan Åsberg, Lars Roth och Anna Philipson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Till styrelseordförande omvaldes Thomas Nygren.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag med Michael Forss som huvudansvarig revisor intill utgången av 2020 års årsstämma.

Riktlinjer för ersättning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

Bemyndiganden

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 000 000 A-aktier för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser genom kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Bemyndigandena ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt.