AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2018 – fortsatt stark utveckling

AAK-koncernen

  • Totalt uppgick kvartalets volymer till 550.000 ton (521.000 ton), en organisk tillväxt med 6% (5%).
  • Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 2 mkr, uppgick till 454 mkr (409 mkr), en förbättring med 11%.
  • Nettoresultatet uppgick till 310 mkr (273 mkr), en ökning med 14%.
  • Vinsten per aktie ökade med 15% och uppgick till 1,20 kr (1,04 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 396 mkr (171 mkr). Kassaflödet från rörelsekapitalet var positivt och uppgick till 65 mkr (-66 mkr).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,5% (15,6% den 31 december 2017).

Affärsområden

  • Food Ingredients – rörelseresultatet förbättrades med 8% till 292 mkr (271 mkr).
  • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 169 mkr (165 mkr).
  • Technical Products & Feed – rörelseresultatet ökade med 256% och uppgick till 32 mkr (9 mkr).

VD:s kommentarer
Under det andra kvartalet fortsatte den positiva trend vi haft under de senaste åren. Den organiska volymtillväxten uppgick till 6% (5%). Till följd av våra initiativ och vårt fokus på utvalda segment och applikationer, i linje med vårt företagsprogram The AAK Way, fortsätter vi att ta marknadsandelar.

Jämfört med föregående år ökade rörelseresultatet med 11% till ett rekordhögt rörelseresultat för ett andra kvartal.

Alla tre affärsområden redovisade volym- samt vinsttillväxt. Merparten av våra geografiska marknader har utvecklats väl. För den amerikanska marknaden var dock utvecklingen något svagare under kvartalet.

Food Ingredients redovisade ännu ett starkt kvartal, framför allt inom mejerisegmentet och Special Nutrition. För andra kvartalet i följd redovisade också vårt bagerisegment tillväxt.

Efter ett första kvartal med en del utmaningar redovisade Chocolate & Confectionery Fats återigen en mindre vinsttillväxt. Detta trots att utvecklingen dämpats av en hög utnyttjandegrad av vissa produktionslinjer samt ett planerat underhållsstopp som dock kommer att stödja volymtillväxten framöver för högförädlade produkter.

Affärsområdet Technical Products & Feed redovisade en stark volym- och vinsttillväxt under kvartalet. I fettsyreverksamheten fortsatte produktmixen att förbättras. Jämfört med föregående år hade vi i år ett kortare underhållsstopp samt lägre råvarupriser.

Vi erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate & Confectionery Fats.

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB den 18 juli 2018 offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet 2018, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida,
www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson                                        

Finansdirektör                                                                                     
Mobil: +46 708 95 22 21  

E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018, kl. 10:20 lokal tid.
 

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.400 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

AAK

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.