• news.cision.com/
 • AAK AB/
 • AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2020 – utmanande start på kvartalet följt av en tydlig successiv förbättring

AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2020 – utmanande start på kvartalet följt av en tydlig successiv förbättring

Report this content

AAK-koncernen

 • Volymerna under kvartalet uppgick till 481.000 ton (565.000 ton), en minskning med 15% (3%).
 • Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 10 mkr, uppgick till 417 mkr (518 mkr), en minskning med 19%.
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, var 411 mkr (518 mkr), en minskning med 21%.
 • Periodens resultat uppgick till 324 mkr (362 mkr), en minskning med 10%.
 • Vinsten per aktie minskade med 11% och uppgick till 1,27 kronor (1,42 kronor).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 262 mkr (408 mkr).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 13,6% (14,9% den 31 december 2019).

Affärsområden

 • Food Ingredients – rörelseresultatet minskade med 24% till 262 mkr (346 mkr).
 • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 156 mkr (177 mkr), en minskning med 12%. 
 • Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 28 mkr (35 mkr), en minskning med 20%.

 
VD:s kommentarer

Den pågående coronapandemin fortsätter att påverka människors hälsa, samhällen och affärsverksamheter världen över. Under de senaste månaderna har omfattande restriktioner och nedstängningar införts i de flesta länder runt om i världen. Detta har resulterat i en minskad efterfrågan och en negativ inverkan på lönsamheten inom de flesta industrier som AAK levererar till. Som åtgärd optimerar vi vår kostnadsbas för att säkerställa vår lönsamhet på kort till medellång sikt utan att riskera vårt långsiktiga strategiska fokus.

Vårt starka fokus på våra medarbetares hälsa och säkerhet samt på att upprätthålla driften i verksamheten fortsätter att säkra AAK:s förmåga att leverera till den kritiska livsmedelskedjan. Detta är möjligt tack vare vår globala organisations engagemang, drivkraft och fokus på säkra processer i verksamheten.

April var den tuffaste månaden i kvartalet, men efterfrågan och lönsamheten ökade successivt under de nästkommande månaderna.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 411 mkr. Detta är en minskning med 21% jämfört med motsvarande kvartal föregående år och beror på den volympåverkan som coronapandemin har medfört. Med vårt fokus på att säkerställa driften i verksamheten och på kostnadsoptimeringar kombinerat med våra produktlösningar med hög förädlingsgrad har vi lyckats uppnå en förhållandevis bra marginal, rörelseresultat per kilo, trots en betydande volymminskning.

Food Ingredients påverkades märkbart av den minskade omsättningen inom Foodservice och bagerisegmentet, som levererar direkt eller indirekt till hotell, restauranger och flygcatering. Segmentet för växtbaserade livsmedel visade en fortsatt positiv utveckling med tvåsiffrig tillväxt och vi ser nu en allt bättre global marknadspenetration. Som exempel har vi inlett ett samarbete med Good Food Institute India inom forskning och affärsutveckling. Special Nutrition fortsatte att utvecklas stabilt med fortsatt organisk tillväxt i kvartalet, speciellt vad gäller produkter för bröstmjölksersättning.

Chocolate & Confectionery Fats påverkades också mycket negativt av restriktioner och nedstängningar världen över, som framför allt gick ut över påskförsäljningen. Trots den minskade försäljningen fortsätter rörelseresultatet per kilo att öka, vilket beror på vår optimerade och utökade produktionskapacitet i Århus samt att sheakärnorna från förra årets skörd ger ett högre utbyte.

Även affärsområdet Technical Products & Feed, som levererar till industrier utanför livsmedelssektorn, påverkades negativt av coronapandemin, framför allt vad gäller efterfrågan inom vår fettsyreverksamhet.

Förvärvet av NPO Margaron LLC i Ryssland har nu slutförts. Med detta förvärv kommer vi närmare många av våra strategiska globala kunder som redan är etablerade i Ryssland. Detta är en milstolpe för AAK och kommer att stärka våra affärsmöjligheter på en strategiskt viktig marknad.

Som meddelades i slutet av juni har vi vidtagit åtgärder för att optimera vår kostnadsstruktur. Dessa åtgärder förväntas ge en årlig besparing på cirka 150 miljoner kronor och nå full årstakt under andra halvåret 2021. Detta är helt i linje med vår strategi för att optimera bageri- och mejerisegmenten samt Foodservice. Vidare fortsätter vi att genomföra strategiska investeringar inom Chocolate & Confectionery Fats, hälsa, nutrition samt segmentet för växtbaserade livsmedel.

Med en robust plattform, en god finansiell utveckling och en stabil balansräkning står AAK väl förberett inför dessa mycket osäkra tider. Det är svårt att sia om framtiden, men så snart restriktioner och nedstängningar hävs kommer AAK att vara väl positionerat för att dra fördel av marknadens återhämtning.

Vi erbjuder vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad genom att bedriva produktutveckling i nära samarbete med våra kunder. Trots coronapandemins påverkan på kort till medellång sikt ser vi ingen anledning att i nuläget justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande långsiktiga trenderna på våra marknader. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden.
 

Förändringar i koncernledningen

AAK:s finansdirektör Fredrik Nilsson har beslutat sig för att ta sig an rollen som finansdirektör på ett annat svenskt börsnoterat storbolag. Han kommer att fortsätta i sin roll på AAK till i början av 2021. Fredrik har arbetat för AAK i nästan 14 år, varav de senaste sju som finansdirektör.

Press- och analytikerkonferens

I anslutning till att AAK AB idag, den 17 juli 2020, offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet 2020, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 14:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post:
fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020, kl. 13:00 lokal tid.
 

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.800 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar: