• news.cision.com/
 • AAK AB/
 • AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2021 – rekordhögt andra kvartal trots fortsatt volatilitet och osäkerhet

AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2021 – rekordhögt andra kvartal trots fortsatt volatilitet och osäkerhet

Report this content

AAK-koncernen

 • Volymerna ökade med 14% till 550.000 ton (481.000 ton).
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster (justerat rörelseresultat), men inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 37 mkr, uppgick till 541 mkr (411 mkr), en ökning med 32%.
 • AAK rapporterade en jämförelsestörande post på 304 mkr hänförlig till den föreslagna optimeringen av företagets europeiska bageriverksamhet. Av detta har 203 mkr ingen kassaflödespåverkan.
 • Periodens resultat uppgick till 103 mkr (324 mkr). Exklusive jämförelsestörande poster och relaterade skatteeffekter uppgick periodens resultat till 389 mkr (294 mkr).
 • Vinst per aktie uppgick till 0,39 kr (1,27 kr). Exklusive jämförelsestörande poster och relaterade skatteeffekter uppgick vinst per aktie till 1,51 kronor (1,15 kronor).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 231 mkr (262 mkr).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,4% (14,2% den 31 december 2020).

Affärsområden

 • Food Ingredients – rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 31% till 343 mkr (262 mkr).
 • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 205 mkr (156 mkr), en ökning med 31%.
 • Technical Products & Feed – rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 31 mkr (28 mkr), en ökning med 11%.

VD:s kommentarer
Under det andra kvartalet redovisades en stark volym- och resultattillväxt jämfört med motsvarande kvartal förra året, som påverkades starkt av covid-19. Både Chocolate & Confectionery Fats och Food Ingredients utvecklades väl där det sistnämnda affärsområdet fick stöd av Foodservice som visade en stark återhämtning, om än inte tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Vår verksamhet påverkas fortfarande negativt av pandemin, särskilt i Indien och Turkiet, medan vi har sett en snabb återhämtning på andra marknader, som USA och delar av Europa.

Trots en betydande negativ valutaomräkningseffekt, mycket volatila råvarupriser och fortsatta störningar inom global logistik och sjötransport nådde vi ett betydligt högre rörelseresultat än föregående år. Omräknat till fasta växelkurser ökade vi rörelseresultatet med 41%.

Affärsresultat
Koncernens volymer ökade betydligt jämfört med förra året, drivet av special- och semispeciallösningar inom Chocolate & Confectionery Fats samt Foodservice. Även bagerisegmentet utvecklades väl, medan Technical Products & Feed redovisade lägre volymer på grund av ett förlängt underhållsstopp.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 541 mkr (411 mkr) – rekordhögt för ett andra kvartal – vilket förklaras av volymtillväxt och en förbättrad produktivitet. Det justerade rörelseresultatet per kilo ökade med 15% och uppgick till 0,98 kronor (0,85 kronor). Omräknat till fasta växelkurser förbättrades det justerade rörelseresultatet per kilo med 24%.

Food Ingredients redovisade volymtillväxt, främst tack vare Foodservice, bagerisegmentet samt segmentet för växtbaserade livsmedel, och där särskilt lösningar till köttalternativ. Volymerna ökade något för Special Nutrition. Volymtillväxten resulterade i bättre kostnadstäckning, särskilt inom Foodservice, vilket bidrog till affärsområdets lönsamhet totalt sett.

Tack vare vårt koncept med kundgemensam produktutveckling redovisade Chocolate & Confectionery Fats stark volymtillväxt. Efterfrågan var särskilt god i södra Latinamerika och USA.

Technical Products & Feed redovisade stark resultattillväxt, trots lägre volymer. Resultatökningen berodde främst på god produktivitet och ett starkt operationellt kapacitetsutnyttjande i vår pressningsverksamhet.

Optimering av vår europeiska bageriverksamhet
Vi har initierat formella förhandlingar om en produktionskonsolidering för att, i linje med vår strategi, ytterligare optimera vår europeiska bageriverksamhet. Syftet med detta är att förbättra kostnadseffektiviteten och öka konkurrenskraften samtidigt som vi fortsätter stödja våra kunder med samma stora engagemang och höga servicenivå.

Den föreslagna konsolideringen skulle innebära en flytt av produktionen från Merksem, Belgien, till våra anläggningar i Hull, Storbritannien, och Zaandijk, Nederländerna, varpå anläggningen i Merksem skulle stängas.

Viktiga hållbarhetsinitiativ
Under kvartalet tecknade vi en hållbarhetskopplad revolverande kreditfacilitet om 400 miljoner euro, som ersätter en outnyttjad kreditfacilitet om samma belopp. Den förnyade kreditfaciliteten är nära kopplad till ett antal av AAK:s hållbarhetsmål, däribland bolagets åtagande om en leveranskedja för palm verifierat fri från avskogning och markomvandling innan 2025.

Baserat på Kolo Nafaso, vårt program för direktinköp av shea i Västafrika, har vi tillsammans med Mars, flera ledande icke-statliga organisationer samt en investeringsfond skapat ett offentligt-privat partnerskap som ska förbättra försörjningen för kvinnor inom leveranskedjan för shea i Ghana.

Avslutande kommentar
Efter att ha redovisat ett starkt kvartal finns det fortsatt osäkerhet och volatilitet på våra marknader. AAK har dock en robust plattform, en god finansiell utveckling och en stabil balansräkning, och vi ser en hög nivå av affärsaktivitet. Organisationens passion, drivkraft och flexibilitet är styrkor som vi bygger vidare på framöver.

Vi erbjuder vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad genom att bedriva produktutveckling i nära samarbete med våra kunder och vi stärker fortlöpande vår portfölj med lösningar som är bra för både människor och miljö. Trots osäkerheten på kort till medellång sikt ser vi ingen anledning att i nuläget justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande, långsiktiga trenderna på våra marknader. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden och vi är fast beslutna om att leva upp till vårt verksamhetssyfte: Making Better Happen™.

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB idag, den 16 juli 2021, offentliggör delårsrapporten för det andra kvartalet, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 14:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under fliken Investerare på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriella Grotte
Head of IR and Corporate Communications

Mobil: +46 737 16 80 01
E-post: gabriella.grotte@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021, kl. 13:00 lokal tid.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.

Taggar: