• news.cision.com/
 • AAK AB/
 • AAK:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2020 – stark avslutning på ett år som saknar motstycke

AAK:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2020 – stark avslutning på ett år som saknar motstycke

Report this content

AAK-koncernen, fjärde kvartalet

 • Volymerna under kvartalet var i princip oförändrade jämfört med föregående år och uppgick till 580.000 ton (582.000 ton).
 • Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 62 mkr, uppgick till 607 mkr (562 mkr), en ökning med 8% och en rekordhög notering.
 • Periodens resultat uppgick till 439 mkr (401 mkr), en ökning med 9%.
 • Vinsten per aktie ökade med 8% och uppgick till 1,69 kronor (1,56 kronor).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1.208 mkr (626 mkr).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 14,3% (14,9% den 31 december 2019).

Affärsområden

 • Food Ingredients – rörelseresultatet minskade med 9% och uppgick till 319 mkr (349 mkr).
 • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet förbättrades med 30% till 266 mkr (205 mkr).
 • Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 57 mkr (46 mkr), en ökning med 24%.

AAK-koncernen, helåret

 • Volymerna under perioden uppgick till 2.195.000 ton (2.290.000 ton), en minskning med 4% (2%).
 • Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 98 mkr, uppgick till 2.167 mkr (2.142 mkr), en ökning med 1%.
 • Rörelseresultatet, exklusive förvärvsrelaterade kostnader och jämförelsestörande poster, uppgick till 2.165 mkr (2.157 mkr).
 • Periodens resultat uppgick till 1.581 mkr (1.513 mkr), en ökning med 4%.
 • Vinsten per aktie ökade med 5% och uppgick till 6,16 kronor (5,86 kronor).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2.023 mkr (1.558 mkr).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 14,3% (14,9% den 31 december 2019).
 • Styrelsen föreslår att en utdelning på 2,30 kronor (2,10 kronor) per aktie utgår för räkenskapsåret 2020.
   

VD:s kommentarer
Covid-19-pandemin fortsätter att påverka människor, samhällen och affärsverksamheter världen över. Vår högsta prioritet är och förblir våra medarbetares hälsa och säkerhet.

Trots pandemin och en betydande negativ valuta­omräkningseffekt nådde vi ett rekordhögt rörelseresultat med ett starkt kassaflöde från rörelse­verksamheten. Både Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed redovisade rekordhöga rörelseresultat och våra kostnadsreduceringar, som inleddes under det andra kvartalet, fortsätter planenligt att ge resultat.

Affärsresultat
Koncernens volymer var i nivå med förra året, trots en betydande covid-19-påverkan inom Foodservice. Den sekventiella ökningen av volymerna fortsatte i början på kvartalet men mattades av mot slutet på grund av ytterligare restriktioner i många länder.

I linje med vår strategiska inriktning fortsatte volymerna för våra högförädlade speciallösningar att öka jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 607 mkr, en förbättring med 8% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet omräknat till fasta växelkurser förbättrades med 19%. Kostnadsreduceringarna i kombination med en högre andel speciallösningar resulterade i ett rekordhögt rörelseresultat per kilo för ett fjärde kvartal.

Food Ingredients stod för ett varierat resultat med tillväxt för våra högförädlade speciallösningar inom Special Nutrition och segmentet för växtbaserade livsmedel, medan Foodservice, och till viss del även bagerisegmentet, fortsatte att påverkas negativt av restriktioner och nedstängningar.

Chocolate & Confectionery Fats redovisade volym­tillväxt inom samtliga produktkategorier. Detta i kombination med våra förbättringar av leveranskedjan bidrog till ett mycket starkt rörelseresultat för affärsområdet.

Det var också ett mycket bra kvartal för Technical Products & Feed, främst tack vare vår foder­verksamhet och en stark operationell förbättring i vår pressningsverksamhet.

Ny finansdirektör utsedd
I mitten av januari meddelades att Tomas Bergendahl utsetts till ny finansdirektör för AAK. Tomas ansluter med lång erfarenhet och en solid finansbakgrund. De senaste fem och ett halvt åren har han arbetat som finans­direktör och Executive Vice President på COWI Holding A/S, ett ledande internationellt konsultföretag inom teknik, ekonomi och miljövetenskap baserat i Danmark. Han tillträder sin tjänst den 1 maj 2021.

2020 – ett framgångsrikt år trots utmaningar
På grund av pandemin blev 2020 ett år med många utmaningar. Tack vare våra medarbetares starka engagemang och professionalism har vi lyckats bedriva verksamheten på ett säkert sätt och samtidigt öka både vårt rörelseresultat och vårt rörelseresultat per kilo. Dessutom har vi ökat vårt nettoresultat samt vinsten per aktie. Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka min uppriktiga uppskattning och beundran inför vår organisations prestationer.

Under 2020 förvärvade vi 75% av vår ryska samarbetspartner Margaron för att öka vår närvaro på en mycket attraktiv marknad. För att ytterligare stärka vår position på den strategiskt viktiga och snabbt växande indiska marknaden har vi även förvärvat de återstående aktierna i vårt joint venture-bolag AAK Kamani. I slutet av året lanserade vi vårt verksamhetssyfte, Making Better Happen™, som mycket väl sammanfattar AAK:s värdegrund och företagskultur.

Avslutande kommentar
Inför 2021 är osäkerheten och volatiliteten fortsatt mycket hög vilket gör det svårt att förutspå framtiden på kort sikt. AAK har dock en robust plattform, en god finansiell utveckling och en stabil balansräkning och vi har under 2020 visat hur motståndskraftig vår verksamhet är. Organisationens passion, drivkraft och flexibilitet är styrkor vi kommer att bygga vidare på framöver.

Vi erbjuder vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad genom att bedriva produktutveckling i nära samarbete med våra kunder. Trots covid-19-pandemins påverkan på kort till medellång sikt ser vi ingen anledning att i nuläget justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande långsiktiga trenderna på våra marknader. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden och vi är fast beslutna om att leva upp till vårt verksamhetssyfte: Making Better Happen™.

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB idag, den 28 januari 2021, offentliggör delårsrapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2020, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 10:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson

Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021, kl. 08:50 lokal tid.
 

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.900 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar: