• news.cision.com/
 • AAK AB/
 • AAK:s delårsrapport för det första kvartalet 2019 – stark organisk tillväxt och strategiska investeringar

AAK:s delårsrapport för det första kvartalet 2019 – stark organisk tillväxt och strategiska investeringar

Report this content

AAK-koncernen

 • Volymerna uppgick till 572.000 ton (551.000 ton), en organisk tillväxt med 4% (7%).
 • Rörelseresultatet, exklusive förvärvsrelaterade kostnader på 9 mkr, uppgick till 509 mkr (460 mkr), en förbättring med 11% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet inklusive förvärvsrelaterade kostnader förbättrades med 9%.
 • Nettoresultatet uppgick till 352 mkr (317 mkr), en ökning med 11%.
 • Vinsten per aktie ökade med 9% och uppgick till 1,35 kronor (1,24 kronor).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 394 mkr (-396 mkr).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,4% (15,8% den 31 december 2018).

Affärsområden

 • Food Ingredients – rörelseresultatet förbättrades med 14% till 308 mkr (271 mkr).
 • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 206 mkr (190 mkr), en ökning med 8%.
 • Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 36 mkr (36 mkr).

VD:s kommentarer 
Den positiva trenden för organisk volym- och resultattillväxt fortsatte under första kvartalet, främst tack vare Food Ingredients där samtliga segment visade god tillväxt.

Den organiska volymtillväxten för koncernen uppgick till 4% (7%). Affärsområdet Chocolate & Confectionery Fats stod för den starkaste volymtillväxten med en ökning på 13% jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader uppgick till 509 mkr, en förbättring med 11% jämfört med föregående år och ett rekordhögt rörelseresultat för ett första kvartal. Vinsten per aktie och kassaflödet från den löpande verksamheten var också bra under kvartalet.

Food Ingredients inledde året starkt med hela 14 procents tillväxt i rörelseresultatet. Mejerisegmentet och Foodservice gick särskilt starkt, men även bagerisegmentet och Special Nutrition bidrog till tillväxten. Samtliga geografiska marknader utvecklades väl under kvartalet.

Chocolate & Confectionery Fats hade ett bra kvartal med fortsatt resultattillväxt och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på högförädlade lösningar. Som förväntat fortsatte volatiliteten i råvaruutbytet under kvartalet, vilket hade en negativ inverkan på rörelseresultatet. Våra investeringsprojekt för att öka kapaciteten och stärka vår leveranskedja utvecklas enligt plan.

Technical Products & Feed redovisade ett stabilt kvartal efter ett mycket starkt 2018. Affärsområdet utvecklades väl, men antalet produktionsdagar var något lägre än normalt till följd av ett längre underhållsstopp.

Viktiga strategiska händelser under kvartalet omfattar förvärvet av det nederländska företaget MaasRefinery B.V. samt förvärvet av det brittiska foodserviceföretaget BD Foods Ltd. Vi har också beslutat om ett antal tilläggsinvesteringar i produktionsanläggningen i Zhangjiagang, Kina i syfte att öka kapaciteten och tillgodose den förväntade ökande efterfrågan.

Vi erbjuder vegetabiliska, hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad genom att bedriva produkt­utveckling i nära samarbete med kunderna och vi upplever att trenderna inom våra marknader är gynnsamma för oss. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden.

Press- och analytikerkonferens 
I anslutning till att AAK AB idag, den 23 april 2019, offentliggör delårsrapporten för första kvartalet 2019, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21   
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019, kl. 11:00 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar: