• news.cision.com/
 • AAK AB/
 • AAK:s delårsrapport för det första kvartalet 2022 – rekordhögt rörelseresultat med stark utveckling för samtliga affärsområden

AAK:s delårsrapport för det första kvartalet 2022 – rekordhögt rörelseresultat med stark utveckling för samtliga affärsområden

Report this content

AAK-koncernen

 • Volymerna ökade med 1% till 575.000 ton (569.000 ton).
 • Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 31 mkr, uppgick till 664 mkr (551 mkr), en ökning med 21%. Omräknat till fasta växelkurser uppgick förbättringen till 15%.
 • Resultatet för perioden uppgick till 492 mkr (400 mkr).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,89 kr (1,56 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1.150 mkr (58 mkr).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,4% (15,6% den 31 december 2021).

 

Affärsområden

 • Food Ingredients – rörelseresultatet ökade med 18% till 369 mkr (313 mkr).
 • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 258 mkr (233 mkr), en ökning med 11%.
 • Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 81 mkr (44 mkr), en ökning med 84%.

 

VD:s kommentarer

I skrivande stund pågår kriget i Europa, med en direkt påverkan på miljontals människor, däribland AAK:s medarbetare och samarbetspartner i regionen. Vi ställer oss bakom alla som drabbas av denna tragedi.

 

Kriget har även påverkat den globala ekonomin och adderat till det redan höga inflationstrycket. Trots detta inledde vi året starkt – med tillväxt i volymer och, i ännu högre grad, i rörelseresultat, vilket nådde en ny rekordnivå.

 

Volymerna ökade med 1% jämfört med det första kvartalet i fjol, med stöd av Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 15% och rörelseresultatet per kilo med 13%, omräknat till fasta växelkurser. Detta är en stor bedrift – än mer så givet de utmanande förutsättningarna – vilken möjliggjorts av våra hängivna, hårt arbetande medarbetare världen över.

 

AAK:s verksamhet i Ryssland

I början av mars stoppade vi leveranserna till, och försäljningen i, Ryssland. Efter en noggrann analys har vi idag fattat beslut om att avveckla verksamhet och investeringar i landet. Det kommer att bli ett kontrollerat utträde som hanterar risk, säkerhet och legala krav för våra medarbetare, kunder, leverantörer samt partnern i vårt lokala samriskbolag (JV). AAK, som har ett 75-procentigt innehav i bolaget, kommer att arbeta för att nå en överenskommelse om att låta denna andel återgå till vår JV-partner. Det kontrollerade utträdet beräknas resultera i en kostnad om cirka 300–350 mkr som påverkar resultaträkningen i det andra kvartalet 2022.

 

Ryssland utgör cirka 3% av AAK:s volymer, mätt i ton. Cirka hälften rapporteras inom Chocolate & Confectionery Fats. Vi förväntar oss att gradvis kunna flytta en del av dessa CCF-volymer till andra geografier, vilket förväntas begränsa den totala påverkan på rörelseresultatet till cirka 75–100 mkr under 2022.

 

Affärsresultat

Chocolate & Confectionery Fats redovisade fortsatt tillväxt, både vad gäller volymer och rörelseresultat. Volymerna ökade med 5%, rörelseresultatet steg 9% och rörelseresultatet per kilo ökade med 3%, omräknat till fasta växelkurser. Vårt beslut att stoppa leveranserna till, och försäljningen i, Ryssland, kombinerat med svårigheterna att exportera till Ukraina, hade enbart en marginell påverkan under kvartalet.

 

Volymerna inom Food Ingredients ökade med 2% efter en stark återhämtning inom Foodservice. Även Special Nutrition ökade, medan mejerisegmentet och segmentet för växtbaserade livsmedel var oförändrade och bagerisegmentet minskade. Sett till rörelseresultat visade både Foodservice och bagerisegmentet en mycket stark utveckling. Detta bidrog till att affärsområdets rörelseresultat ökade med 9%, omräknat till fasta växelkurser.

 

Technical Products & Feed redovisade ännu ett mycket starkt kvartal, med en resultattillväxt på 84%, drivet av ökad lönsamhet för både vår foderverksamhet och naturliga ingredienser.

 

Fortsatt fokus på att minska våra utsläpp

Under kvartalet beslutade vi att investera i två biomassapannor vid vår produktionsanläggning i Århus, Danmark, vilket kommer att reducera anläggningens CO₂-utsläpp med cirka 90%. Installationen kommer även att resultera i betydande besparingar då fossilt bränsle ersätts av sheamjöl, en biprodukt från anläggningens process för utvinning av sheaolja.

 

Denna investering är ett led i vårt arbete med att begränsa AAK:s miljöpåverkan och ett bevis på vårt engagemang för att reducera vår verksamhets utsläpp av växthusgaser.

 

Avslutande kommentar

Kriget i Europa och dess efterverkningar har skapat ny, global osäkerhet. Som viktig leverantör av växtbaserade ingredienser till livsmedel och tekniska produkter står vi väl rustade för att hantera risker och fortsätta att leverera värde – något vi har visat under de senaste, minst sagt, volatila åren.

 

Trots osäkerheten på kort till medellång sikt ser vi därför ingen anledning att i nuläget justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande, långsiktiga trenderna på våra marknader. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden och vi är fast beslutna om att leva upp till vårt verksamhetssyfte: Making Better Happen™.

 

Press- och analytikerkonferens

I anslutning till att AAK AB idag, den 27 april 2022, offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2022, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under fliken Investerare på AAK:s hemsida, www.aak.com.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriella Grotte
Head of IR and Corporate Communications
Mobil: +46 737 16 80 01
E-post: gabriella.grotte@aak.com

 

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022, kl. 12:00 lokal tid.

 

Om AAK

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.

Taggar: