AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet – högsta rörelseresultatet någonsin

 • Rörelseresultatet uppgick till 475 mkr (431 mkr exklusive förvärvsrelaterade kostnader), en förbättring med 10% jämfört med motsvarande kvartal 2016. Valutaomräkningseffekten uppgick till -14 mkr, varav -9 mkr var hänförligt till Food Ingredients och -5 mkr till Chocolate & Confectionery Fats. Rörelseresultatet omräknat till fasta växelkurser exklusive förvärvsrelaterade kostnader förbättrades med 13%.

 • Volymerna fortsatte att utvecklas positivt med en tillväxt på 8% (11%). Den organiska volymtillväxten uppgick till 4% (4%). Efterfrågan på special- och semispecialprodukter fortsatte att vara stark och genererade en organisk volymtillväxt på 4% (5%).

 • Food Ingredients förbättrade rörelse¬resultatet med 15% till 288 mkr (251 mkr). Det var ännu ett starkt kvartal med tvåsiffrig vinstökning, vilket förklaras av en fortsatt förbättrad produktmix och en högre andel produktlösningar som utvecklats i samarbete med kunderna. Rörelseresultatet till fasta växelkurser förbättrades med 18%.
  • Mejerisegmentet fortsatte 2016 års starka trend och redovisade återigen en hög tvåsiffrig organisk volymtillväxt. Samtliga regioner redovisade mycket stark tillväxt, utom Norden där utvecklingen varit mer blygsam.
  • Bagerisegmentet ställdes även detta kvartal inför en del utmaningar, särskilt på den europeiska marknaden. Utvecklingen i Norra Latinamerika och USA var fortsatt svag. Tillväxten var emellertid god i Asien, Norden och Södra Latinamerika.
  • Special Nutrition redovisade en hög tvåsiffrig volymtillväxt med en betydligt bättre produktmix än motsvarande kvartal föregående år. Detta förklaras av en tvåsiffrig volym¬tillväxt för vårt produktsortiment Akonino® inom Infant Nutrition. Vårt andra produktsortiment inom Infant Nutrition, InFat®, som säljs genom Advanced Lipids AB, ett joint venturebolag mellan AAK och Enzymotec, redovisade också tvåsiffrig volymtillväxt under kvartalet.
  • Foodservice redovisade minskade volymer under kvartalet, vilket främst berodde på fortsatt utmanande marknadsförhållanden i Norden.
 • Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett rörelseresultat på 198 mkr (190 mkr), en förbättring med 4%. Såväl den totala volymtillväxten som den organiska volymtillväxten uppgick till 9% under kvartalet. Rörelseresultatet till fasta växelkurser förbättrades med 7%.
  • Volymerna för både special- och semispecialprodukter fortsatte att visa en stark, och i flera fall exceptionell, organisk tillväxt – såväl på utvecklade marknader som på tillväxtmarknader.
  • Affärsområdet har sett en kraftigare efterfrågan än förväntat. Detta i kombination med vissa produktionsstörningar i Århus, Danmark, har lett till ökade produktions- och leveranskostnader. Här kommer vi att börja se en gradvis förbättring i slutet av det fjärde kvartalet.
 • Rörelseresultatet för Technical Products & Feed uppgick till 25 mkr (24 mkr). Efter några utmanande kvartal är rörelseresultatet nu nästan tillbaka på historiska nivåer.

 • Vinsten per aktie ökade med 20% och uppgick till 7,21 kronor (6,00 kronor).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive förändringar i rörelsekapitalet, uppgick till 492 mkr (-135 mkr). Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till 156 mkr (-467 mkr). God lagerhantering i kombination med vissa positiva effekter av lägre råvarupriser har haft en positiv inverkan på kassaflödet. Detta motverkades dock delvis av att volymerna fortsatte att uppvisa en stark organisk tillväxt kombinerat med att rörelsekapital successivt binds upp i våra nya fabriker i Brasilien och Kina. 

 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,4% (15,8% den 31 december 2016).

 • Uppstarten av våra nya fabriker i Brasilien och Kina utvecklas enligt plan och volymerna ökar kvartal för kvartal.

 • Vårt främsta fokus för företagsprogrammet The AAK Way är att företaget ska kunna öka den organiska tillväxten ytterligare. Detta ska uppnås genom fem prioriterade områden: ”Go to Market”, ”Operational Excellence”, ”Special Focus Areas”, ”Innovation” och ”People”. Programmet fortlöper enligt plan.
   

Avslutande kommentar:
”AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate & Confectionery Fats.”

I anslutning till att AAK AB den 26 oktober 2017 offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet 2017, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson                       
Finansdirektör och tf. VD                                           
Mobil: +46 708 95 22 21       
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017, kl. 08:40 lokal tid.
  

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.