• news.cision.com/
 • AAK AB/
 • AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 – fortsatt resultattillväxt tack vare ett starkt Food Ingredients

AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 – fortsatt resultattillväxt tack vare ett starkt Food Ingredients

Report this content

AAK-koncernen

 • Volymerna uppgick till 571.000 ton (564.000 ton), en organisk tillväxt med 1% (4%).
 • Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 24 mkr och förvärvskostnader på 6 mkr, uppgick till 563 mkr (526 mkr), en förbättring med 7%. Exklusive förvärvskostnader förbättrades rörelseresultatet per kilo med 8% till 1,00 kronor (0,93 kronor).
 • Nettoresultatet uppgick till 398 mkr (359 mkr), en ökning med 11%.
 • Vinsten per aktie ökade med 10% och uppgick till 1,53 kronor (1,39 kronor).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130 mkr (524 mkr).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,1% (15,8% den 31 december 2018).

Affärsområden

 • Food Ingredients – rörelseresultatet förbättrades med 13% till 364 mkr (321 mkr).
 • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 206 mkr (206 mkr). 
 • Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 33 mkr (37 mkr), en minskning med 11% jämfört med det mycket starka motsvarande kvartalet föregående år.

VD:s kommentarer
Under tredje kvartalet fortsatte vår resultattillväxt, dock i en något lägre takt än under första halvåret. Vi fortsätter att förbättra vår marginal och vårt rörelseresultat per kilo. Justerat för förvärvskostnader nådde vi 1,00 kronor i det tredje kvartalet, en milstolpe för AAK. Food Ingredients var starkt bidragande till tillväxten med en betydande förbättring av lönsamheten.

Den organiska volymtillväxten uppgick till 1% (4%), där både Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats redovisade måttlig volymtillväxt.

Rörelseresultatet, exklusive förvärvskostnader, uppgick till 569 mkr, en förbättring med 8% jämfört med föregående år och ett rekordhögt rörelseresultat för ett tredje kvartal. Vinsten per aktie ökade med 10%.

Food Ingredients visade en fortsatt stark trend och förbättrade rörelseresultatet med 13%. Mejeri- och bagerisegmenten gick särskilt starkt, men även Foodservice bidrog till tillväxten. Special Nutrition stod för ett varierat resultat. De högförädlade lösningarna visade fortsatt tillväxt, om än i något lägre takt, medan vi redovisade lägre volymer för våra semispecial­lösningar. Tillväxten har påverkats av de lägre födelsetalen i Kina och av lagerjusteringar hos kunder.

Chocolate & Confectionery Fats hade ett utmanande kvartal med begränsad volymtillväxt. Flera kunder har valt att senarelägga leveranser inom befintliga kontrakt. Som tidigare kommunicerats har vi också använt en större mängd av våra lågavkastande sheakärnor, vilket har lett till ökade produktionskostnader. Under det fjärde kvartalet räknar vi med att använda de sista partierna. Våra investeringsprojekt för att öka kapaciteten och stärka vår leveranskedja utvecklas enligt plan och förväntas vara klara innan årets slut. Inköpen av nya kärnor i Västafrika har inletts mycket positivt. Med ökad kapacitet samt tillgång till nya shea­kärnor räknar vi med att affärsområdet ska nå normala kostnadsnivåer i mitten av första kvartalet nästa år.

Vad gäller Technical Products & Feed har både vår fettsyreverksamhet och vår foderverksamhet haft ett lägre rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år som var mycket starkt. Vi har etablerat oss på en högre lönsamhetsnivå. Motsvarande kvartal föregående år var rekordhögt, men i ett längre perspektiv är tredje kvartalet 2019 fortsatt ett bra kvartal.

Lanseringen av AkoPlanet™, vår portfölj av skräddarsydda lösningar för livsmedelsproducenter som utvecklar växtbaserade alternativ, har genererat stark volym- och resultattillväxt, dock från en mindre bas. Från det andra till det tredje kvartalet har antalet kund­gemensamma utvecklingsprojekt mer än fördubblats.

Under kvartalet har vi förvärvat 80% av Soya International (Europe) Ltd. Det brittiska företaget fokuserar på inköp, bearbetning och distribution av special- och semi­special­lecitin som är icke-genmodifierad (non-GMO) – viktiga ingredienser för många av våra kunder. Vi har även förvärvat ytterligare 5% av aktierna i AAK Kamani i Indien, joint venture-bolaget mellan AAK och Kamani Oil Industries Pvt Ltd. AAK äger nu 69% av aktierna.

Vi är väl positionerade med vårt erbjudande av vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad samt genom att bedriva produkt­utveckling i nära samarbete med kunderna. Vi upplever att trenderna på våra marknader är gynnsamma och vi är därmed fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden.

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB idag, den 24 oktober 2019, offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet 2019, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 10:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21   
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019, kl. 08:20 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.800 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.