Kvartalsrapport januari - september 2000

Kvartalsrapport januari - september 2000 Juli- Jan-Sep Helår Sep KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TKR 2000 2000 1999 Nettoomsättning 598 1 144 1 413 Aktiverat arbete för egen 1 750 5 250 4 015 räkning Övriga rörelseintäkter 15 188 125 Summa 2 363 6 582 5 553 rörelseintäkter Övriga externa -872 -4 102 -2 413 kostnader Personalkostnader -1 590 -3 800 -2 708 Avskrivningar av -611 -2 355 -2 098 anläggningstillgångar Summa -3 073 -10 257 -7 219 rörelsekostnader Rörelseresultat -710 -3 675 -1 666 Finansnetto -120 -393 -611 Resultat före skatt -830 -4 068 -2 277 Skatt på periodens resultat 3 8 10 Minoritetens andel i periodens 0 1 0 resultat Periodens resultat -827 -4 059 -2 267 KONCERNENS BALANSRÄKNING, TKR 2000- 1999- 09-30 12-31 Tecknad, ej erlagd 7 778 40 emissionslikvid Balanserade utgifter för 8 510 5 246 utveckling Byggnader och mark 4 496 4 573 Inventarier och installationer 1 170 1 028 Summa anläggningstillgångar 14 176 10 847 Kortfristiga 540 172 fordringar Kassa och bank 748 509 Summa omsättningstillgångar 1 288 681 SUMMA TILLGÅNGAR 23 242 11 568 Eget kapital 15 598 4 406 Minoritetsintresse 19 0 Avsättning för latent skatt 489 497 Långfristiga skulder 5 522 5 127 Kortfristiga skulder 1 614 1 538 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 242 11 568 Varav räntebärande 5 522 5 127 skulder NYCKELTAL, KONCERN 2000- 1999- 09-30 12-31 Eget kapital per aktie, 8:43 2:84 kr Soliditet i koncernen, % 67 38 Antal aktier (-000) 1 850 1 550 Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor AAU Aktiv IT AB (publ), Herkulesgatan 41, SE-417 01 Göteborg Telefon +46 31 720 23 50 Telefax: +46 31 720 23 70 www.aktivit.com AAU Aktiv IT AB (publ) VDs kommentarer till kvartalsrapport per 2000-09-30 Omsättning och resultat Resultatet för perioden 1 juli - 30 september 2000 blev -0,8 Mkr, jämfört med -3,2 Mkr för första halvåret 2000. Intäkterna för perioden blev högre än för kvartal 1 och 2 tillsammans. Ökade intäkter kommer framförallt från annonsförsäljning på Interlotto.com och butiksförsäljning. Samtidigt minskade kostnaderna jämfört med första halvåret. Projekten Projektet Kondomeriet.com läggs nu i eget bolag och en ny webbplats startas under november. Vi räknar med att få betydligt bättre lönsamhet på denna webbplats än Kondomeriet.com, bland annat med anledning av ökade marginaler. Interlotto.com startar inom kort lotteriförsäljning och kommer då även generera vinst från försäljning vid sidan om annonsintäkter. Notering Arbetet med förberedelserna inför noteringen är klart och aktien kommer att noteras på Göteborgs OTC-lista, "Göteborgslistan", den 6 november 2000. I övrigt hänvisas till bifogade resultat och balansräkningar. Göteborg, 2000-10-31 Torbjörn Hellerstad VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00900/bit0002.pdf

Dokument & länkar