AB Högkullen (publ): Delårsrapport för januari - juni 2017

Sammanfattning januari-juni 2017

 • Hyresintäkter uppgick till 56,4 Mkr (43,1)
 • Förvaltningsresultat uppgick till 28,1 Mkr (22,4)
 • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till  77,9 Mkr (140,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 82,2 Mkr (126,8)
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1 957,6 Mkr (1 361,9)

Viktiga händelser under första halvåret

 • 13 januari 2017 förvärvades Laholm Allarp 2:50, en tomt som skall bebyggas med ett 500 kvm LSS boende under 2017. Ett nytt hyresavtal t.o.m. 2032 finns med ett bolag inom Ambea gruppen.
 • 16 januari 2017 fullföljdes det avtal som ingicks 5 december 2016 där SBB i Norden AB (publ) avsåg att förvärva samtliga stamaktier i AB Högkullen (publ).
 • Högkullen fick, i och med den nya ägaren, en ny VD och styrelse. VD och styrelseledamot är Ilija Batljan, övriga i styrelsen är Lennart Schuss, ordförande och Oscar Lekander, styrelseledamot.
 • 18 april 2017 lämnade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen.
 • På bolagets årsstämma valdes revisionsfirman EY till nya revisorer och huvudansvarig revisor är Ingemar Rindstig.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 14 augusti 2017 förvärvades en LSS fastighet av Ambea Fastighets Holding AB. Fastigheten ligger i Grästorp och inrymmer LSS-bostäder. Den uthyrningsbara ytan är 2032 kvm och fastigheten hyrs i sin helhet av ett omsorgsföretag på 15 år.
 • Acceptfristen för uppköpserbjudandet till innehavarna av preferensaktier och teckningsoptioner löpte ut i augusti. Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att SBB efter fullgörandet kommer att kontrollera 77,95 procent av aktierna, 96,09 procent av rösterna och 97,46 procent av teckningsoptionerna i Högkullen.
NYCKELTAL 2017
30-juni
2017
31-mars
2016
31-dec
2016
30-sep
2016
30-juni
2016
31-mars
2015
31-dec
Ackumulerat Perioden
Hyresintäkter Tkr 56 425 28 137 90 902 66 233 43 071 21 103 37 294
Driftnetto Tkr 46 866 23 608 75 971 55 627 35 421 16 732 31 540
Överskottsgrad % 83,1% 83,9% 83,6% 84,0% 82,2% 79,3% 84,6%
Förvaltningsresultat Tkr 28 096 14 160 28 025 36 556 22 432 10 028 20 309
Resultat efter skatt Tkr 82 233 52 677 290 491 282 591 126 800 19 514 74 902
Räntabilitet på eget kapital % 37,4% 54,90% 50,5% 65,9% 40,8% 0 0
Soliditet % 39,1% 38,0% 27,3% 42,7% 38,8% 34,9% 37,2%
Räntetäckningsgrad ggr 2,6 2,8 2,8 4,2 4,2 0 0
Genomsnittlig ränta per bokslutsdatum % 2,72% 2,40% 2,4% 2,00% 2,00% 1.96% 1,96%
Belåningsgrad % 52,3% 51,6% 53,2% 47,8% 56,2% 60,8% 57,2%
Uthyrningsbar yta, tusen kvm 93 93 93 82 79 74 70
Uthyrningsgrad - yta % 100 100 100 100 100 100 100
Antal fastigheter 186 186 186 161 157 147 143
Redovisat värde Mkr 1 958 1 924 1 864 1 615 1 362 1 211 1 142
Värde per kvm 21 054 20 684 19 984 19 695 17 227 16 374 16 314

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets webbplats: hogkullen.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,   ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.00 CET.


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

Om oss

Högkullen erbjuder kommuner, landsting och enskilda vårdföretag flexibla lösningar för olika typer av omsorgsboende. Vi är en aktiv partner som tar ansvar för att driva projekt framåt tillsammans med ansvariga inom kommunen, vårdföretag och föräldrakooperativ. Vår idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med verksamheternas huvudmän och utifrån kundens önskemål och krav. Vårt koncept är att erbjuda fastigheter och boenden som lever upp till våra kunders krav på funktionalitet, flexibilitet och kvalité. Högkullen är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger samt förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Våra huslösningar ger möjlighet till en boendekarriär och våra hyresavtal är flexibla och kan ta hänsyn till förändringar av villkor och/eller lagstiftning. Högkullen är den största privata fastighetsägaren av LSS-bostäder i Sverige. Residenset AB förvärvade Högkullen 1995 och äger sedan maj 2015 samtliga stamaktier.

Dokument & länkar