Årsstämma i AB Volvo

Report this content

AB Volvo har hållit årsstämma den 31 mars 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Anföranden där bolagets styrelseordförande och verkställande direktör beskriver situationen för Volvokoncernen och adresserar frågor från aktieägare inför stämman finns tillgängliga på AB Volvos webbplats www.volvokoncernen.se.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 6,00 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 9,00 kronor per aktie i extrautdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 6 april 2021.

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna och vd beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Till styrelseledamöter omvaldes Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, Eric Elzvik, Kurt Jofs, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Helena Stjernholm och Carl-Henric Svanberg. Till ny ledamot valdes Martha Finn Brooks. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes 3 700 000 kronor och en var av övriga stämmovalda ledamöter 1 100 000 kronor med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 390 000 kronor och övriga ledamöter i revisionskommittén 180 000 kronor var. Ordföranden i ersättningskommittén tillerkändes 165 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 118 000 kronor var.

Till ledamöter i valberedningen valdes Bengt Kjell (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Ramsay Brufer (Alecta), Carine Smith Ihenacho (Norges Bank Investment Management) och styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman antog styrelsens förslag om ändrad bolagsordning avseende revisorns mandattid. Stämman biföll inte aktieägaren Carl Axel Brunos förslag.

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på AB Volvos webbplats, www.volvokoncernen.se.

 

31 mars, 2021

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076-553 72 29

 

För mer information, gå till volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media