Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 4 april 2012 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 11 april 2012.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 11 april 2012. Utbetalning av utdelningen beräknas ske måndagen den 16 april 2012 genom Euroclear Sweden AB. 

Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna samt de två personer som under 2011 innehaft befattningen som verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2011.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh. Till ny ledamot och styrelsens ordförande valdes Carl-Henric Svanberg. Carl-Henrik Svanberg är även styrelseordförande i BP plc och styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i Ericsson i samband med bolagets årsstämma den 3 maj 2012. Hans aktieinnehav i AB Volvo uppgick per den 1 april till 700 000 B-aktier.

De individuella arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande. Styrelsens ordförande tillerkändes SEK 2 100 000 och envar av övriga stämmovalda ledamöter SEK 700 000 med undantag av vd, som inte erhåller något styrelsearvode. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén SEK 300 000 och övriga ledamöter i revisionskommittén SEK 150 000 var samt att ordföranden i ersättningskommittén tillerkändes SEK 125 000 kr och övriga ledamöter i ersättningskommittén SEK 100 000 var.

Till ledamöter i valberedningen valdes Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Jean-Baptiste Duzan, representerande Renault s.a.s, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

2012-04-04

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

 

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar