Department of Energy och Energimyndigheten utökar samarbete med Volvo kring avancerade drivlinor

Den amerikanska regeringen och svenska staten avser att förlänga sitt samarbete med Volvokoncernen gällande utveckling av alternativa drivlinor. Det förlängda samarbetet innebär bland annat att amerikanska Department of Energy, DoE, och den svenska Energimyndigheten, ger Volvokoncernen ett treårigt stöd på sammanlagt motsvarande USD 18M för utveckling av hybridteknologi och drivlinor för alternativa bränslen.

Samarbetet löper över tre år och är en förlängning av det ettåriga forsknings- och samarbetsavtal som slöts i juni 2007 mellan Volvokoncernen och de svenska och amerikanska regeringarna. Samarbetet syftar till att minska de tunga fordonens användning av fossila bränslen genom forsknings- och utvecklingsprojekt inom områdena energieffektivisering, drivlinor för alternativa bränslen och hybridlösningar.

”Klimatfrågan och de ökande bränslepriserna gör energianvändning och energieffektivitet till några av vår tids viktigaste samhälleliga frågor”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Transportindustrin har ett särskilt ansvar och det här forsknings- och utvecklingssamarbetet har stor betydelse för vårt arbete med att ta fram de drivlinor och den teknologi som både våra kunder och samhället i stort behöver.”

Totalt avser den amerikanska regeringen och den svenska Energimyndigheten att satsa motsvarande USD 9M var under de tre år som samarbetet löper. Volvokoncernen å sin sida förbinder sig att satsa motsvarande USD 18M vilket innebär att den totala satsningen på forskning och utveckling inom ramarna för samarbetet uppgår till USD 36M. Till följd av det avtal som ingicks förra året finns Volvokoncernen redan med i ett antal projekt och bland annat deltar Volvokoncernens dotterbolag Mack Trucks.

2008-06-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20080630 kl 16.30.

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar