ABB: Tillväxten fortsätter

26 oktober 2017: Tredje kvartalet i korthet

 • Den totala orderingången steg 5%[1]; basorder steg 6%; ökning i alla regioner

 • Orderingången för tjänster och programvara steg 11%; ABB AbilityTM drev på tillväxttakten

 • Intäkterna upp med 3%

 • Operativ EBITA-marginal[2] upp till 12,9% 

 • Nettovinst 571 miljoner dollar; operativt resultat per aktie +7%[3] 

 • Kassaflöde från rörelsen 954 miljoner dollar

 • Rörelsekapital, netto i procent av intäkterna låg stabilt, påverkades av förvärvet av B&R samt avyttringen av verksamheten med högspänningskablar

 • Förvärvet av B&R slutfördes den 6 juli; integreringen följer tidplanen

 • Ledarskapspositionen inom elektrifiering stärks i och med förvärvet av GE Industrial Solutions


[1] Utveckling av orderingång, basorderingång, intäkter och orderstock på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal. 

[2] För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q3 2017 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet. 

[3] Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen).

[4] Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).

”Vi fortsätter att öka tillväxttakten i alla regioner: den totala orderingången ökade 5 procent och intäkterna steg 3 procent under tredje kvartalet samtidigt som vi fortsatte med omvandlingen av affärsmodellen inom Power Grids”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Kombinationen av en starkare marknadsorientering och fokus på segment med hög tillväxt som laddinfrastruktur för elfordon, robotteknik samt livsmedelsindustrin betalar sig.”

”Divisionerna Electrification Products och Robotics and Motion har förbättrat sina marginaler efter hand medan Industrial Automation och Power Grids levererade stabila driftresultat under kvartalet”, säger han. ”Integreringen av B&R fortskrider väl och i och med det nyligen meddelade förvärvet av GE Industrial Solutions stärks vår position som nummer 2 globalt inom elektrifiering och vi har en tydlig plan för hur vi ska genomföra vår ambition att skapa värde.”

”Framöver kommer vi att bibehålla vårt primära fokus på lönsam organisk tillväxt. Vi kommer att fortsätta att fullgöra våra uppgifter och vidta lämpliga åtgärder för att framgångsrikt slutföra övergångsåret 2017”, tillägger han. ”Vi riskminimerar vår portfölj ytterligare och fortsätter att förskjuta tyngdpunkten mot segment med högre tillväxt och ökad konkurrenskraft.”

Utsikter på kort sikt

Det finns fortsatt osäkerheter men makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande marknaden visar på en blygsam tillväxt och påverkas av geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. 2017 är fortsatt att betrakta som ett övergångsår för ABB.

Koncernresultat tredje kvartalet 2017

Order

Den totala orderingången steg 5 procent (8 procent i dollar) jämfört med tredje kvartalet för ett år sedan, vilket speglar en stabil utveckling av basorderingången inom alla divisioner och regioner. Basorder (klassificerade som order mindre än 15 miljoner dollar) ökade 6 procent (10 procent i dollar). Stora order var 5 procent lägre (4 procent i dollar) och stod för 9 procent av den totala orderingången, jämfört med 11 procent för ett år sedan, något som speglar den fortsatta omvandlingen av ABB:s affärsmodell. Dollarn resulterade, jämfört med samma period föregående år, i en oförändrad valutaeffekt på redovisad total orderingång med 0 procent. Förändringar i affärsportföljen på grund av förvärvet av B&R och avyttringen av högspänningskablar gav, liksom förändringarna av affärsmodellen, en positiv nettoeffekt på total redovisad orderingång.

Totala order för tjänster och programvara ökade med 11 procent (12 procent i dollar) och uppgick till 18 procent av den totala orderingången, jämfört med 17 procent för ett år sedan.

Orderstocken uppgick i slutet av september 2017 till 23 424 miljoner dollar, 1 procent lägre (5 procent i dollar) än slutet av september 2016. Kvoten bokade order/fakturering2för tredje kvartalet var 0,94 jämfört med 0,91 för tredje kvartalet 2016.

Marknadsöversikt

Efterfrågemönstret i ABB:s alla regioner var positivt under kvartalet:

 • Europa drog nytta av positiv marknadsutveckling inom industri, transport och infrastruktur samt tidpunkten för stora kapitalinvesteringar. Den totala orderingången förbättrades 8 procent (18 procent i dollar) där positiva bidrag från Storbritannien, Frankrike och Norge mer än väl kompenserade för nedgången i Tyskland och Sverige. I Storbritannien tog man hem en order värd 130 miljoner dollar för att förse det nya kraftverket Hinkley Point C med infrastruktur för kraftöverföring samt 60 miljoner dollar för att stärka elnätet som kopplar in kraftstationen i det nationella elnätet. Basorder förbättrades 2 procent (13 procent i dollar) där Spanien, Frankrike, Norge och Turkiet var de huvudsakliga bidragsgivarna.

 • Nord- och Sydamerika hade en positiv utveckling som drevs av en ökad efterfrågan på automatisering rent generellt och ett behov av energieffektiva lösningar för industri samt transport och infrastruktur. Den totala orderingången ökade 4 procent under kvartalet (6 procent i dollar) där basorder förbättrades 3 procent (5 procent i dollar), främst tack vare en ökad efterfrågan i USA, Brasilien och Kanada. USA ökade både den totala orderingången och basorderingången med 3 procent (4 procent i dollar).

 • Den totala orderingången för Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) ökade 2 procent (2 procent i dollar), primärt på grund av en hållbar tillväxt i Förenade Arabemiraten, Sydafrika och Australien medan Saudiarabien minskade. Den totala orderingången i Kina minskade något då basorderingången på 10 procent (12 procent i dollar) inte kunde kompensera för en lägre volym av stora order. De underliggande drivkrafterna i Indien förblir positiva. De kunde dock inte kompensera för effekterna i samband med implementeringen av den nya nationella skatten på varor och tjänster. Basorder för AMEA ökade med 12 procent (11 procent i dollar) med positiva bidrag från Kina, Australien och Förenade Arabemiraten.

Efterfrågemönstret i ABB:s tre viktigaste kundsegment var positiva:

 • Energisektorn fortsatte med sina selektiva investeringar: man lade till ny kapacitet på tillväxtmarknader, uppgraderade den åldrande kraftinfrastrukturen på mogna marknader och integrerade förnybar energi globalt. Dessa kunder investerar också i automatisering och styrsystemslösningar för att förbättra stabiliteten i elnätet. 

 • I industrin: investeringar inom robotlösningar samt maskinautomatisering för bilindustrin och industrin generellt var fortsatt positiva. Processindustrier, i synnerhet olja och gas, var fortsatt generellt dämpade med selektiva investeringar primärt inom service och produktivitetsförbättringar.

 • Efterfrågan inom transport och infrastruktur har varit blandad. Efterfrågan på lösningar inom byggnadsautomatisering var, liksom energieffektiva lösningar, fortsatt stark medan den marina sektorn, undantaget kryssningsfartyg, gick ned till följd av den dämpade sektorn för containerfartyg, samt olje- och gassektorn. Datacenter och laddinfrastruktur för elfordon förblev ljuspunkter under kvartalet.

Intäkter

Intäkterna ökade 3 procent (6 procent i dollar) under tredje kvartalet med högre intäkter inom Electrification Products, Robotics and Motion och Industrial Automation medan Power Grids låg något lägre jämfört med föregående år. Totala intäkter för tjänster och programvara ökade med 2 procent (2 procent i dollar) och stod för 17 procent av de totala intäkterna, jämfört med 18 procent för ett år sedan. En svagare dollar jämfört med samma period förra året resulterade i en positiv valutaeffekt på redovisade intäkter med 2 procent. Förändringar i affärsportföljen på grund av förvärvet av B&R och avyttringen av högspänningskablar gav, liksom förändringarna av affärsmodellen, en positiv nettoeffekt på 1 procent på redovisade intäkter.

Operativt EBITA

Operativt EBITA var 1 124 miljoner dollar, 3 procent högre i konstant valuta (6 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal var 12,9 procent, 0,1 procent högre jämfört med samma period för ett år sedan. Operativ EBITA-marginal förbättrades inom Industrial Automation och Power Grids jämfört med föregående år men minskade något i divisionerna Electrification Products och Robotics and Motion, som ändå stigit efter hand jämfört med kvartal 2 2017. Operativt EBITA påverkades av den positiva nettobesparingseffekten och det positiva volymbidraget, något som mer än väl kompenserade för de ökade råvarupriserna och investeringar i tillväxt och verksamhetsomvandling. En svagare dollar jämfört med samma period föregående år resulterade i en positiv valutaeffekt; förvärvet av B&R och avyttringen av högspänningskablar gav dessutom en positiv effekt på operativt EBITA.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten ökade till 571 miljoner dollar från 568 miljoner dollar och det grundläggande resultatet per aktie låg oförändrat på 0,27 dollar jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Operativt resultat per aktie uppgick till 0,34 dollar jämfört med 0,33 dollar för motsvarande kvartal 2016, en ökning med 7 procent i konstant valuta.3Nettovinsten hjälptes upp av ett positivt operativt bidrag som delvis uppvägdes av högre kostnader för omstruktureringar och omstruktureringsrelaterade kostnader, ökade förvärvsrelaterade kostnader samt vissa icke-operativa poster, jämfört med samma period för ett år sedan.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 954 miljoner dollar jämfört med 1 081 miljoner dollar samma kvartal föregående år. Det påverkades primärt av en ökning i kortfristiga kundfordringar avseende ytterligare intäkter som fakturerats under kvartalet och uppbyggnaden av lager för att tillgodose tillväxten.

Electrification Products

Den totala orderingången steg 7 procent (7 procent i dollar) då efterfrågan inom bygg och energi förblev positiv, i synnerhet i AMEA-regionen. Intäkterna ökade med 5 procent under kvartalet (5 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal förbättrades efter hand med 110 punkter men var något lägre under kvartalet jämfört med föregående år beroende på högre materialkostnader, något som inte till fullo kunde kompensera för produktivitets- och kostnadsbesparingarna. 

Robotics and Motion

Den totala orderingången förbättrades 4 procent (5 procent i dollar) med fortsatt efterfrågan på robotteknik och energieffektiva lösningar inom bilindustrin och industrin generellt. Efterfrågan på processlösningar var något positiva till stabila under kvartalet. Basorder från tredje part fortsatte att växa med 7 procent (8 procent i dollar) medan stora order var svaga under kvartalet. Intäkterna ökade med 8 procent (10 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal förbättrades efter hand med 120 punkter men var något lägre under kvartalet jämfört med föregående år beroende på högre materialkostnader, vilka i hög grad motverkade de positiva kalkylerade åtgärderna.   

Industrial Automation

Den totala orderingången exklusive B&R och valutaeffekter ökade 14 procent; basorder från tredje part fortsatte positivt med 4 procent tack vare selektiva kapitalinvesteringar i gruvverksamhet liksom kryssnings- och specialfartyg. Inklusive B&R och valutaeffekter var den totala redovisade ordertillväxten 33 procent medan basordertillväxten från tredje part var 23 procent i dollar. Intäkter exklusive B&R och valutaeffekter ökade 1 procent, vilket speglar den starka kvoten för orderingång/fakturering under kvartalet. Inklusive B&R och valutaeffekter uppgick den redovisade intäktstillväxten till 15 procent i dollar. Operativ EBITA-marginal ökade till 12,6 procent, vilket speglar ett förbättrat projektgenomförande, en positiv mix och stabila kostnads- och produktivitetsbesparingar.

Power Grids

Den totala orderingången påverkades av försenade tidpunkter för stora order och fortsatt selektivitet som drevs av förändringar i affärsmodellen. Basorder från tredje part ökade 5 procent (6 procent i dollar), vilket stöttades av investeringar på tillväxtmarknaderna. Divisionen fortsätter att utnyttja och expandera erbjudandet ABB Ability med flera framgångar runt om i världen, vilket stöder digitaliseringen av elnätet och stärker ABB:s ledande position som den givna partnern. Intäkterna var 2 procent lägre (stabilt i dollar) på grund av tidpunkter för leverans ur orderstocken och är resultatet av en lägre orderstock på grund av förändringen av affärsmodellen. Operativ EBITA-marginal ökade med 0,2 procentenheter till 9,8 procent, vilket speglar en förbättrad produktivitet och kostnadsbesparingar, ett stabilt resultat och skifte i portföljmixen, vilket mer än väl kompenserade för investeringar för tillväxt. Divisionens Power Up-program, som driver omvandling och värdeskapande, pågår och företaget fortsätter att investera i detta projekt de kommande kvartalen.

Strategin Next Level – steg 3

ABB genomför sin strategi Next Level med fokus på de tre områdena lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete. Under kvartalet fortsatte ABB att implementera strategin Next Level genom att ytterligare förskjuta tyngdpunkten mot segment med högre tillväxt, stärka konkurrenskraften och riskminimera portföljen.

ABB stärkte sin position som nummer 2 inom industriell automatisering globalt när man slutförde förvärvet av B&R den 6 juli. B&R är den största oberoende leverantören av produkt- och programvarubaserade lösningar med öppen arkitektur för maskin- och fabriksautomatiseringar världen över och man har en unik affärsmodell och hållbar tillväxttakt sett på lång sikt. Med detta förvärv har ABB täppt till sin historiska klyfta inom maskin- och fabriksautomatisering och skapat en unikt omfattande automatiseringsportfölj för kunder globalt. Integreringen av B&R fortskrider väl och enligt tidplanen.

Den 25 september meddelade ABB att man överenskommit att förvärva GE Industrial Solutions (GE IS), General Electrics globala verksamhet för elektrifieringslösningar, för 2,6 miljarder dollar. GE IS har djupa kundrelationer i mer än 100 länder och har en etablerad installerad bas med starka rötter i Nordamerika, ABB:s största marknad. GE IS hade 2016 intäkter på cirka 2,7 miljarder dollar och en operativ EBITA-marginal på cirka 6 procent. Transaktionen förväntas läggas på det operativa resultatet per aktie år ett. ABB förväntar sig att år fem realisera cirka 200 miljoner dollar i årliga synergieffekter, vilket är avgörande för att föra upp GE IS till ett resultat som motsvarar andra i branschen. Som en del av transaktionen och det övergripande värdeskapandet har ABB och GE överenskommit att etablera en långsiktig, strategisk leverantörsrelation för de GE IS-produkter och ABB-produkter som GE tillhandahåller idag. Genom detta köp kommer ABB att stärka sin position som nummer 2 inom elektrifiering globalt och utvidga sin tillgång till den attraktiva nordamerikanska marknaden. Med tanke på GE IS-transaktionen har ABB beslutat att lägga det tidigare meddelade aktieåterköpsprogrammet på is. Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2018.

ABB har framgångsrikt introducerat ABB Ability på många kundevent de senaste kvartalen och har fortsatt att ta hem order genom den lösningsbaserade affärsmodellen för industriell digitalisering. ABB har visat upp över 180 lösningar inom alla kundsegment. Vid ABB:s event Innovation & Technology Day på den nordamerikanska robotfabriken i Auburn Hills i Michigan visade ABB sina intressenter skalan och kvaliteten på det digitala erbjudandet liksom storleken på verksamheten inom detta område.

ABB:s ställning som pionjär inom infrastruktur för elfordon har utvecklats under kvartalet. Kundefterfrågan är stor på de molnbaserade laddlösningar som tillhandahålls av ABB Ability, vilka möjliggör en förbättrad hantering av elektricitet, information och penningflöden, vilket i sin tur bland annat leder till lägre driftkostnader och ökad drifttid. Den 20 september meddelade ABB att man tagit hem en stororder från en tysk energileverantör på ytterligare 117 snabbladdstationer längs de tyska motorvägarna som komplement till den ursprungliga ordern på 68 laddstationer.

Företagets program för att höja produktiviteten på tjänstemannasidan har överträffat förväntningarna sedan lanseringen 2015. ABB är väl positionerat att nå programmets ökade besparingsmål på 1,3 miljarder dollar inom den ursprungligen satta tidsramen med cirka 240 miljoner dollar lägre totalkostnad för både omstrukturering och implementering än vad som meddelats initialt.

ABB går vidare med sitt vanliga sparprogram, där man utnyttjar verksamhetsutvecklingen och den förstklassiga hanteringen av leverantörskedjan för att uppnå besparingar som motsvarar kostnaderna för sålda produkter på 3–5 procent per år.

ABB fortsätter med programmålet att frigöra cirka 2 miljarder dollar i nettorörelsekapital till slutet av 2017. De senaste 12 månaderna genererade ABB 260 miljoner dollar i kontanta medel genom att minska sitt arbetande kapital. Åtgärder finns på plats för att driva den resultatförbättring som krävs under kvartal 4 för att uppnå detta mål.

Utsikter på lång och kort sikt

Det finns fortsatt osäkerheter men makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande marknaden visar på en blygsam tillväxt och påverkas av geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. 2017 är fortsatt att betrakta som ett övergångsår för ABB.

De attraktiva efterfrågeutsikterna på lång sikt i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och infrastruktur – drivs av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen.

ABB är väl positionerat att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med sin starka marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för tredje kvartalet 2017 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en telefonkonferens för journalister idag kl. 10:00. Arrangemanget är tillgängligt som telefonkonferens. För att delta, ring
08-505 100 31. Telefonlinjerna hålls öppna 10–15 minuter innan konferensen startar.

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 14:00. För att delta, ring 08-505 100 31. Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från www.abb.com/investorrelations. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 medarbetare. www.abb.com 

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Utsikter och Strategin Next Level – steg 3. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 26 oktober 2017, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

26 oktober 2017

Ulrich Spiesshofer, koncernchefFör mer information, kontakta:

Media Relations:
Tel: +41 43 317 71 11
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Tel: +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd 
Affolternstrasse 44 
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

abb

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com