ABB köper Thomas & Betts för 3,9 miljarder dollar för att växa inom lågspänningsprodukter i Nordamerika

  • ABB och Thomas & Betts tillkännager överenskommelse enligt vilken ABB ska förvärva Thomas & Betts för 72 dollar per aktie kontant
  • ABB får tillgång till Thomas & Betts nät av mer än 6 000 återförsäljare och grossister i Nordamerika
  • Affären dubblerar ABB:s tillgängliga marknad för lågspänningsprodukter i Nordamerika till cirka 24 miljarder dollar och ger Thomas & Betts tillgång till ABB:s omfattande globala distributionsnät
  • Affären stödjer ABB:s tillväxtstrategi att öka den geografiska täckningen och produktportföljen för en av sina lönsammaste verksamheter
  • Årliga synergieffekter på runt 200 miljoner dollar väntas uppnås till 2016

ABB (NYSE: ABB), det ledande kraft- och automationsföretaget, och Thomas & Betts (NYSE: TNB), en ledande nordamerikansk leverantör av lågspänningsprodukter, har idag tillkännagivit att båda företagens styrelser har enats om en affär i vilken ABB förvärvar Thomas & Betts för 72 dollar per aktie kontant, motsvarande runt 3,9 miljarder dollar.

Köpeskillingen innebär en premie på 24 procent av stängningskursen för Thomas & Betts aktie 27 januari 2012 och 35 procent av den volymviktade genomsnittliga kursen för de senaste 60 handelsdagarna. Förvärvet är föremål för godkännande av Thomas & Betts aktieägare, såväl som sedvanliga myndighetsgodkännanden, och väntas vara slutförd i mitten av 2012.

Thomas & Betts sortiment av elektriska komponenter och ABB:s lågspänningsprodukter samt styr och mätutrustningar kommer tillsammans att bilda en bredare lågspänningsportfölj med distribution genom Thomas & Betts över 6 000 återförsäljare och grossister i Nordamerika samt ABB:s väl etablerade distributionskanaler i Europa och Asien. Med den kombinerade produktportföljen och det utökade distributionsnätet kommer ABB att kunna öka sin tillgängliga marknad i Nordamerika till runt 24 miljarder dollar.

”Thomas & Betts är ett välskött företag med starka varumärken och mycket goda distributionskanaler på världens största marknad för lågspänningsprodukter”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Eftersom våra produktportföljer kompletterar varandra kommer vi att kunna erbjuda marknaden ett av de bredaste sortimenten i branschen. Affären skapar goda tillväxtmöjligheter för både ABB och Thomas & Betts samt ger kunder och återförsäljare tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av lågspänningsprodukter via en och samma kanal.”

”Strategiskt stämmer det perfekt”, säger Hogan. ”Det här är ytterligare ett stort steg framåt mot vårt mål att öka närvaron på den viktiga nordamerikanska marknaden. Förvärvet stärker helt klart våra mål för tillväxt och lönsamhet till 2015 samt uppfyller alla våra avkastningskrav på investeringar för att skapa värde för aktieägarna.”

”Den här affären levererar betydande värde till våra aktieägare och kommer att ge Thomas & Betts möjlighet att accelerera sin globala tillväxtstrategi”, säger Dominic J Pileggi, ordförande och koncernchef för Thomas & Betts. ”Kombinationen gör också att vi kommer att kunna erbjuda våra nordamerikanska kunder och återförsäljare en bredare produktportfölj och våra medarbetare långsiktiga möjligheter. Nu är rätt tidpunkt för den här affären och jag är övertygad om att ABB är rätt partner för vår framtida verksamhet.

Thomas & Betts kommer, tillsammans med ABB:s nordamerikanska verksamhet för lågspänningsprodukter, att bilda en ny global affärsenhet i ABB, lett från Menphis, TN, och under ledning av Pileggi.

Thomas & Betts sysselsätter cirka 9 400 medarbetare och beräknas att för 2011 redovisa runt 390 miljoner dollar i resultat före räntenetto, skatter, avskrivningar och amorteringar utifrån 2,3 miljarder dollar i intäkter. Företaget kommer att rapportera sitt helårsresultat senare idag. Företagets huvudsakliga verksamhet är tillverkning av lågspänningsprodukter och produkter för ultralåg spänning, såsom kontaktdon, kabelgenomföringar samt avslutningar såväl som produkter för ledningssystem för byggmarknaden, industrin och energibolag, vilket kompletterar ABB:s erbjudande i divisionen Low Voltage Products, som inkluderar produkter som brytare och frånskiljare. Thomas & Betts har dessutom en ledande logistikmodell tillsammans med sina återförsäljare, som erbjuder enkel och samlad fakturering och snabba leveranser från hela produktsortimentet. Thomas & Betts tillhandahåller också torn för kraftledningar och har en enhet som tillverkar luftkonditioneringsanläggningar, varav båda är nya verksamheter för ABB men angränsar till företagets kärnområden kraft och automation.

ABB har säkrat en fullt undertecknad, tillfällig kreditfacilitet på 4 miljarder dollar från Bank of America Merrill Lynch som kommer att återbetalas genom en kombination av kontanter och utgivande av skuldebrev. Förvärvet väntas ge avkastning inom första året efter affärens slutförande, före engångskostnader och implementeringskostnader. ABB räknar med att samgåendet kommer att generera cirka 200 miljoner dollar i årliga synergieffekter till 2016. Merparten av kostnadssynergierna väntas komma från effektivare inköp.

”Det här är en unik möjlighet för ABB att växa på den till stora delar outnyttjade nordamerikanska marknaden för lågspänningsprodukter”, säger Tarak Mehta, medlem av koncernledningen och chef för ABB:s divison Low Voltage Products i vilken Thomas & Betts kommer att integreras som en egen affärsenhet. ”Vi planerar att behålla Thomas & Betts starka varumärken och produktnamn. Vi har kompletterande produkter som kan säljas tillsammans redan idag och andra produkter som kommer att ta en stund att introducera till kunder.”

”ABB och Thomas & Betts delar samma företagskultur. Vi är imponerade av Thomas & Betts djupa industriella expertis och engagemang samt företagets goda, långsiktiga relationer med sina återförsäljare och grossister”, säger Mehta. ”Vi kommer att fortsätta tillämpa Thomas & Betts framgångsrika affärsmodell i distributionsledet och Thomas & Betts ledningsgrupp kommer att fortsätta leda verksamheten och driva den framgångsrika utvecklingen av den nya affärsenheten.”

Enligt villkoren i överenskommelsen har affären strukturen som ett samgående som kräver godkännande från en majoritet av Thomas & Betts aktieägare vid ett speciellt möte, vilket väntas hållas under andra kvartalet. Slutförandet av affären är också villkorat med sedvanliga myndighetsgodkännanden både i Nordamerika och Europa.

Bank of America Merrill Lynch har varit finansiell rådgivare till ABB och kommer att tillhandahålla den tillfälliga kreditfaciliteten, och Kirkland & Ellis LLP har varit juridisk rådgivare. Deutsche Bank Securities Inc. har varit finansiell rådgivare och Davis Polk & Wardwell LLP juridisk rådgivare till Thomas & Betts.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000 medarbetare. Företagets verksamheter i Nordamerika, med huvudkontor i Cary, North Carolina, sysselsätter mer än 18 000 personer vid ett antal olika fabriker, serviceverkstäder och andra större anläggningar samt redovisade runt 5 miljarder dollar i intäkter för de första nio månaderna 2011.

Thomas & Betts (NYSE: TNB) är en global ledare inom konstruktion, tillverkning och marknadsföring av nyckelkomponenter för anslutning, distribution och överföring av elkraft samt för tillförlitlig el i industriella, byggrelaterade och kraftapplikationer. Med en portfölj på över 200 000 produkter marknadsförda under mer än 45 premiumvarumärket, återfinns Thomas & Betts produkter överallt där elektricitet används. Företaget har huvudkontor i Memphis, TN, och tillverkningsenheter i 20 länder samt runt 9 400 medarbetare. För mer information besök www.tnb.com.

Mer information
ABB och Thomas & Betts kommer att hålla en telefonkonferens för analytiker, investerare och journalister med start kl. 09.00 CET. För att delta ring 08 505 100 31. Linjerna öppnas15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att publiceras en timme efter konferensen slutar och kommer att finnas tillgänglig under 24 timmar. För att lyssna till konferensen, ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 17475#. En podcast av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.abb.com/news.

Bilder finns på www.abb.com/news

ABB Viktigt angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden" i samband med ABB:s förvärv av Thomas & Betts. Dessa framåtsyftande uttalandena bygger på aktuella bedömningar och berör risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och är utanför ABB:s kontroll, och som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information. Inga framåtsyftande uttalanden kan garanteras. Bland dessa risker ingår att inga garantier kan lämnas för att förvärvet kommer att slutföras eller att det, om det slutförs, kommer att slutföras inom den förväntade tidsperioden eller att de förväntade fördelarna från förvärvet kommer att kunna realiseras. Andra risker och osäkerheter relaterade till förvärvet inkluderar: nödvändiga myndighetsgodkännanden inte erhålls i tid, om alls; de förväntade fördelarna av förvärvet, inklusivesynergier, inte uppnås; och integreringen av Thomas & Betts verksamhet med de av ABB kan bli väsentligt försenat eller mer kostsamt eller svårare än förväntat. Framåtsyftande uttalanden i pressmeddelandet ska värderas tillsammans med de många osäkerhetsfaktorer som påverkar ABB:s verksamhet, i synnerhet de som är identifierade som varningsfaktorer i ABB:s årsredovisning i Form 20-F för året som avslutades 31 december 2010. ABB åtar sig ingen skyldighet att uppdatera företagets framåtsyftande uttalanden offentligt, oavsett om dessa är resultat av ny information, framtida händelser eller något annat.

Thomas & Betts Viktigt angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information som gör antaganden om bolagets verksamhet, affärer samt ekonomisk och politisk miljö. Verkliga resultat kan skilja sig väsentligt från framtida resultat som uttrycks eller antyds i sådana framåtsyftande information. Företaget åtar sig ingen skyldighet att uppdatera eventuella ändringar av någon framåtsyftande uttalanden i detta pressmeddelande för att återspegla händelser eller omständigheter som inträffat efter detta pressmeddelande eller för att spegla förekomsten av oförutsedda händelser.

Ytterligare information
I samband med mötet som ska hållas med Thomas & Betts aktieägare med anledning av det föreslagna samgåendet kommer Thomas & Betts att inlämna ett så kallat proxy statement till US Securities and Exchange Commission (SEC). INVESTERARE OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE UPPMANAS ATT LÄSA PROXY STATEMENT NÄR DET BLIR TILLGÄNGLIGT, FÖRE RÖSTNING ELLER BESLUT ANGÅENDE DET FÖRSLAGNA SAMGÅENDET, EFTERSOM DET INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION. Investerare och värdepappersinnehavare kan utan kostnad få kopia av proxy statement (när det finns tillgängligt), samt andra relevanta dokument som Thomas & Betts har inlämnat till SEC, via SEC:s webbplats på http://www.sec.gov eller från Thomas & Betts genom begäran till Thomas & Betts, 8155 T&B Boulevard, Memphis, TN 38125, Attention: Investor Relations.

Thomas & Betts och dess styrelseledamöter och företagsledning samt vissa andra medarbetare kan anses ha deltagit i fullmaktsinsamling från Thomas & Betts s aktieägare i samband med det föreslagna samgåendet. Investerare och värdepappersinnehavare kan erhålla mer information om namn, anknytning och intressen hos Thomas & Betts styrelseledamöter och företagsledning genom att läsa Thomas & Betts proxy statement för företagets årsstämma 2011, vilket inlämnades till SEC 11 mars 2011. Ytterligare information om potentiella deltagare i sådan fullmaktsinsamling samt beskrivning av deras direkta och indirekta intressen, genom värdepappersinnehav eller annat, kommer att finnas i proxy statement och annat relevant material som Thomas & Betts lämnar till SEC i samband med det föreslagna samgåendet när dessa blir tillgängliga.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 30 januari 2012, vilket kan läsas i sin helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
Fax: 41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
USA: Tel. 1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Thomas & Betts Media and Investor Relations
Tricia Bergeron, Tel. +1 (901) 252 8266

tricia.bergeron@tnb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Eftersom våra produktportföljer kompletterar varandra kommer vi att kunna erbjuda marknaden ett av de bredaste sortimenten i branschen. Affären skapar goda tillväxtmöjligheter för både ABB och Thomas & Betts samt ger kunder och återförsäljare tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av lågspänningsprodukter via en och samma kanal.
Joe Hogan, koncernchef ABB