ABB slutför avyttringen av Power Grids till Hitachi

  • Joint venture-bolaget Hitachi ABB Power Grids inleder verksamheten
  • ABB fokuserat på industriella kunder
  • Nettolikviden från försäljningen återförs till aktieägarna som planerat

ABB har i dag nått en viktig milstolpe i bolagets transformation mot att bli ett decentraliserat globalt teknikbolag, i och med avyttringen av 80,1 procent av Power Grids-verksamheten till Hitachi som fullföljs enligt plan.

Avyttringen gör det möjligt för ABB att fokusera på viktiga marknadstrender och kundbehov såsom elektrifiering av transporter och industri, automatiserad produktion, digitala lösningar och ökad hållbar produktivitet.

"Dagens tillkännagivande markerar en viktig vändpunkt i ABB:s historia. Sedan offentliggörandet av vår avsikt att avyttra Power Grids till Hitachi har vi gjort stora framsteg för att bli en mer kundfokuserad och förenklad organisation. Vi tror att Hitachi är den bästa ägaren för Power Grids och för att ta bolaget vidare i sin utveckling, som bygger på den stabila grund som byggts upp under ABB:s ägarskap", säger Peter Voser, styrelseordförande i ABB. "ABB står fast vid beslutet att använda nettolikviden från transaktionen till återköp av egna aktier. Vårt mål är att genomföra detta på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, med hänsyn till rådande omständigheter."

I enlighet med ABB:s program för optimering av kapitalstrukturen avser ABB återföra nettolikviden om 7,6 – 7,8 miljarder USD från försäljningen av Power Grids till aktieägarna. ABB avser inledningsvis att initiera ett återköpsprogram om 10 procent[1] av bolagets aktiekapital kort efter att kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2020 har publicerats. Det motsvarar cirka 180 miljoner aktier, när egna aktier är exkluderade.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras på SIX Swiss Exchange genom en s.k. ”second trading line” och är planerat att pågå fram till bolagets årsstämma den 25 mars 2021. Vid årsstämman planerar ABB att begära aktieägarnas godkännande för att annullera de aktier som återköpts genom detta program, samt presentera fler detaljer gällande det pågående programmet för optimering av kapitalstrukturen. ABB har som mål att bibehålla kreditbetyget "A".

"I och med avyttringen är ABB väl positionerat för framtiden med ett starkt fokus mot industriella kunder. Genom att utnyttja vårt ledarskap inom teknologi och vår passion för innovation kommer vi nu att fokusera på att skapa starkare värden för våra kunder, medarbetare och aktieägare. Detta åstadkommer vi genom att utveckla vår decentraliserade affärsmodell, stärka den resultatstyrda kulturen och bedriva aktiv portföljhantering", säger Björn Rosengren, vd för ABB.

ABB är en långsiktig partner till Hitachi och kommer inledningsvis att behålla en ägarandel på 19,9 procent av aktierna i bolaget som kommer att vara verksamt under namnet Hitachi ABB Power Grids med säte i Schweiz. Joint venture-bolaget är en global ledare inom kraftsystem, med årliga intäkter på cirka 10 miljarder USD, omkring 36 000 anställda och med kunder i över 90 länder. I bolagets styrelse ingår Timo Ihamuotila, CFO på ABB, och Frank Duggan, tidigare medlem i ABB:s koncernledning. Hitachi ABB Power Grids kommer att ledas av Claudio Facchin som vd.

Villkoren för transaktionen med Hitachi som aviserades den 17 december 2018 kvarstår, med ett bolagsvärde (EV) på 11 miljarder dollar för 100 procent av verksamheten. ABB har en på förhand överenskommen option att avyttra det kvarvarande aktieinnehavet på 19,9 procent tre år efter att transaktionen slutförts.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat och ekonomiska förhållanden i de regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, ”förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”mål”, eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många ligger utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från den framåtsyftande informationen och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 1 juli 2020, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

 

[1] Högst 10 procent av bolagets emitterade aktiekapital inklusive egna aktier

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar: