• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB uppmuntrar till ökad användning av energieffektiva motorer och frekvensomriktare för att bekämpa klimatförändringarna – den globala elförbrukningen ska minskas med 10 %

ABB uppmuntrar till ökad användning av energieffektiva motorer och frekvensomriktare för att bekämpa klimatförändringarna – den globala elförbrukningen ska minskas med 10 %

Report this content

I en ny rapport som publiceras idag visar ABB på potential till betydande förbättringar av energieffektiviteten inom industri och infrastruktur, något som möjliggörs av de senaste och mest energieffektiva motorerna och frekvensomriktarna. ABB uppmanar myndigheter och industri att påskynda anammandet av tekniken för att bekämpa klimatförändringarna.

Enligt IEA (International Energy Agency) står industrin för 37 procent av den globala energianvändningen och cirka 20 procent av den globala energin förbrukas i byggnader.

Elmotorer arbetar ofta i det fördolda men de – och de frekvensomriktare som optimerar driften – är inbäddade i praktiskt taget alla byggnader. De driver en lång rad tillämpningar som är fundamentala i vår moderna livsstil – från pumpar, fläktar, kompressorer för elektriska apparater till värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i byggnader och elektriska drivsystem för fordon.

Motorer och frekvensomriktare har haft en exceptionellt snabb utveckling det senaste decenniet och dagens innovativa konstruktioner ger utomordentliga energieffektiviseringar. Men ett betydande antal industriella eldrivna system som är i drift idag – i storleksordningen 300 miljoner globalt – är ineffektiva eller drar mycket mer ström än de behöver, vilket leder till ett enormt slöseri med energi.

 Oberoende forskning uppskattar att om dessa system ersattes av optimerad, högeffektiv utrustning skulle man med vinsten kunna minska den globala elförbrukningen med upp till 10 procent. Detta skulle i sin tur stå för mer än 40 procent av den minskning i växthusgaser som behövs för att klara klimatmålen som satts upp för 2040 i Parisavtalet.

”Energieffektiviteten i industrin har mer än någon annan utmaning den enskilt största förutsättningen att klara av att bekämpa miljöförändringarna.  Detta utgör i grunden världens osynliga klimatlösning”, säger Morten Wierod, chef för ABB:s affärsområde Motion. ”För ABB är hållbarhet en viktig del av syftet med vårt företag och av det värde vi skapar för alla intressenter. Den största påverkan vi kan göra vad gäller att minska utsläppen av växthusgaser är genom våra ledande tekniker som minskar energianvändningen inom industri, byggnader och transport.”

Betydande steg har redan vidtagits för att stödja införandet av elfordon och förnybara energikällor. ABB menar att det är dags att göra samma sak för en industriell teknik som levererar ännu större fördelar för miljön och den globala ekonomin.

”Vi kan inte nog betona vikten av att få industrier och infrastruktur att övergå till dessa energieffektiva frekvensomriktare och motorer för ett mer hållbart samhälle”, fortsätter Morten Wierod. ”45 procent av världens elektricitet används till att driva elmotorer i byggnader och industritillämpningar och de investeringar som görs för att uppgradera dem kommer att generera mycket stora effektivitetsfördelar.”

”Vi är stolta över att vi inom ABB Motion tar på oss ledartröjan när det gäller att fokusera på den outnyttjade potential som finns inom industrin med att spara såväl resurser som pengar när det gäller energieffektivisering kopplat till användandet av elmotorer. Vi har arbetat länge med detta i Sverige och både våra kunder och affärspartners är idag väldigt medvetna om fördelarna med mer effektiva motorer och drivsystem”, säger Ulf Hellström, chef för ABB:s affärsområde Motion i Sverige.

ABB bedömer ofta nettopåverkan av de egna installerade högeffektiva motorerna och frekvensomriktarna på den globala energieffektiviteten. Under 2020 möjliggjordes 198 TW-timmar av elbesparingar – mer än hälften av Storbritanniens årsförbrukning. Per 2023 uppskattas att kunder globalt med ABB:s motorer och frekvensomriktare kan spara ytterligare 78 TW-timmar elektricitet per år, nästan lika mycket som årsförbrukningen i Belgien, Finland eller Filippinerna och mer än Chiles hela årsförbrukning.

Regulatoriska policyer hör till de huvudsakliga drivkrafterna för industriinvesteringar i energieffektivitet runt om i världen. EU implementerar sin förordning om ekodesign (EU 2019/1781) i år, vilket innebär nya strikta krav på ett allt större utbud av elektriska motorer, och det är många länder som behöver börja att agera.

För att kunna dra nytta av de enorma möjligheter som energieffektiva frekvensomriktare och motorer innebär när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser, menar ABB att alla intressenter har en viktig roll att spela:

  • Offentliga beslutsfattare och tillsynsmyndigheter behöver ge incitament till ett snabbt anammande.
  • Företag, städer och länder behöver bli medvetna om både vilka kostnadsbesparingar som kan göras och vilka miljöfördelar detta ger så de blir villiga att göra investeringarna. För Sverige leder energibesparingar till frigörandet av elektrisk kapacitet som stöder infrastruktur och industri till att snabbare nå målet att vara koldioxidneutralt 2045.
  • Investerare behöver omallokera kapital till de företag som är bättre förberedda att ta sig an klimatproblemen.

”Vår roll på ABB är att alltid tillhandahålla våra kunder de effektivaste teknikerna, produkterna och tjänsterna och fortsätta att komma med innovationer för ännu bättre effektivitet – men det i sig räcker inte. Alla intressenter behöver arbeta tillsammans för att få en holistisk omvandling i det sätt på vilket vi använder energi. Genom att agera och fokusera tillsammans på innovationer kan vi hålla igång kritiska tjänster samtidigt som vi sparar energi och bekämpar klimatförändringarna”, sammanfattar Morten Wierod.

ABB:s rapport ”Achieving the Paris Agreement: The Vital Role of High-Efficiency Motors and Drives in Reducing Energy Consumption” kan laddas ned här.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Motion håller världen i rörelse samtidigt som energi sparas varje dag. Vi är nyskapande och flyttar fram teknologins gränser för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp för kunder, industrier och samhällen. Med våra frekvensomriktare, motorer och digitala tjänster kan våra kunder och partners uppnå bättre prestanda, säkerhet och pålitlighet. Vi erbjuder en kombination av domänexpertis och teknik för att leverera de optimala motor- och drivsystemslösningarna för en lång rad applikationer inom alla industrisektorer. Genom vår globala närvaro är vi alltid nära våra kunder. Med över 130 års samlad erfarenhet inom elektriska drivlinor, lär vi oss nya saker och utvecklas varje dag.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 2 mars 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar: