Resultat andra kvartalet 2021

Report this content

Starkt resultat i ett återhämtningskvartal

 • Order 8,0 miljarder dollar, +32 %; på jämförbar basis1 +24 %
 • Intäkter 7,4 miljarder dollar, +21 %; på jämförbar basis +14 %
 • Rörelseresultat 1 094 miljoner dollar; marginal 14,7 %
 • Operativt EBITA1 1 113 miljoner dollar; marginal1 15,0 %
 • Resultat per aktie 0,37 dollar; +150 %2
 • Kassaflöde från rörelsen och från rörelsen i kvarvarande verksamhet uppgick till 663 miljoner dollar

”Jag är nöjd med att vi levererar ett klart förbättrat resultat. Den starkt förbättrade operativa EBITA-marginalen speglar återhämtningen i efterfrågan, tillsammans med en ökad intern effektivitet samt styrkan i ABB:s erbjudande inom elektrifiering och automation. Vi fortsätter att öka vårt fokus på lönsamhet genom innovation, hållbarhet och digitalisering samtidigt som vi arbetar aktivt med vår portfölj.”

Björn Rosengren, VD

VDs sammanfattning

Den underliggande kundaktiviteten under andra kvartalet ökade något på sekventiell basis. Orderingång och intäkter ökade dock betydligt jämfört med föregående års låga nivåer då den negativa påverkan från covid-19-pandemin var som störst. Samtliga affärsområden redovisade en tvåsiffrig ordertillväxt, drivet av generella förbättringar i flertalet kortcykliska kundsegment och en positiv utveckling i flera processrelaterade verksamheter. Tillväxten var till viss del hjälpt av att kunderna byggde lager.

Vi förbättrade operativt EBITA med 71 procent och den operativa EBITA-marginalen ökade så mycket som till 15,0 procent, upp 440 punkter jämfört med föregående år. Resultaten stöttades av en återhämtning i efterfrågan i kombination med påverkan från tidigare implementerade kostnadsåtgärder samt fortsatta begränsade resekostnader. En ytterligare effekt härrör från proaktiva prisåtgärder som vidtagits för att möta den förväntade kostnadsökningen till följd av högre råvarupriser. Jag är nöjd med att se hur väl teamet har hanterat komponentbrist inom vissa områden, och därigenom begränsat påverkan på kundleveranser. Trots en aktiv hantering förväntas situationen med brist på vissa komponenter som halvledare att fortsätta under det kommande kvartalet.

Det starka resultatet konverterade till ett kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamheter om 663 miljoner dollar och förbättrades något jämfört med föregående år. Jag är nöjd med hur teamet har lyckats hålla nettorörelsekapitalet i stort sett stabilt jämfört med föregående år även i denna starka tillväxtmiljö. Vårt starka kassaflöde under första halvåret utgör en god grund för att kunna leverera på vårt löfte om ett solitt kassaflöde för 2021.

Under andra kvartalet breddade Robotics & Discrete Automation sitt erbjudande inom automation till byggsektorn. Robotautomation används ännu inte i någon större omfattning i den branschen och vi ser en potential att öka effektiviteten inom områden som exempelvis tillverkning av prefabricerade modulhus, svetsning och materialhantering. Dessutom, vi är nöjda med att ha mottagit det prestigefyllda priset Innovation and Entrepreneurship in Robotics & Automation (IERA) för PixelPaint – robottekniken för fordonsindustrin, där man eliminerar överlackering.

Vi gjorde ytterligare framsteg mot vårt långsiktiga hållbarhetsmål att minska utsläppen och uppnå koldioxidneutralitet i vår egen verksamhet till 2030 genom att delta i tre projekt som leds av den internationella ideella organisationen Climate Group. Projekten innefattar elektrifiering av vår fordonsflotta på över 10 000 fordon, köpa in 100 procent förnybar el samt fastställa energieffektivitetsmål och fortsätta att driftsätta energihanteringssystem vid våra anläggningar. Dessutom har våra mål godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi), vilket bekräftar att vi följer Parisavtalet. ABB har också gått med i kampanjen Business Ambition for 1.5°C, en global sammanslutning av FN-organ, företag och industriledare som leds av UN Global Compact (UNGC).

Jag är nöjd med att se att vårt ökade fokus på förvärvad tillväxt lett till att Robotics & Discrete Automation förvärvar ASTI efter att det andra kvartalet avslutats. Det är en ledande global tillverkare av mobila robotar och transaktionen kommer att utvidga vårt sortiment då ABB blir det enda företaget som erbjuder en heltäckande automationsportfölj för hela värdekedjan som hjälper kunderna att ersätta dagens linjära produktionslinjer med fullständigt flexibla nätverk. Framöver förväntar jag mig att se fler av dessa små till medelstora tilläggsförvärv i takt med att divisionerna fyller på i listan över möjliga förvärvskandidater. Vi har också gjort framsteg med redan offentliggjorda portföljförändringar och under tredje kvartalet förväntar jag mig att kunna tillkännage ett avtal avseende en avyttring.

Utsikter

ABB förutser att tillväxttalen för det tredje kvartalet 2021 kommer att spegla den låga nivån på affärsaktiviteter under tredje kvartalet 2020. Baserat på den nuvarande marknadssituationen förväntas jämförbara intäkter växa ~ 10 procent, och order att öka mer än intäkterna.

Under tredje kvartalet bör högre efterfrågan och serviceintäkter stötta den operativa EBITA-marginalen jämfört med föregående år, dock förväntas en viss sekventiell negativ påverkan från ökande råvarukostnader, komponentbrist samt ökade resekostnader då de pandemirelaterade restriktionerna lättar.

För helåret 2021 förväntar sig ABB en jämförbar intäktstillväxt strax under 10 procent (uppdatering från ~ 5 procent eller mer), där den processindustrirelaterade delen av verksamheten förväntas återhämta sig under det andra halvåret.

Under 2021 förväntar sig ABB en stark (uppdatering från stabil) förbättringstakt från 2020 mot 2023 års mål för den operativa EBITA-marginalen att ligga i den övre halvan av intervallet 13–16 procent. 

Order och intäkter

Efterfrågan ökade avsevärt jämfört med föregående år då den negativa påverkan från covid-19-pandemin var som störst. Totalt sett uppgick orderingången till 7 989 miljoner dollar, en ökning med 32 procent (24 procent på jämförbar basis), inklusive en ökning på 28 procent (20 procent på jämförbar basis) i serviceverksamheten. Intäkterna uppgick till 7 449 miljoner dollar, en ökning med 21 procent (14 procent på jämförbar basis). På sekventiell basis förbättrades kundefterfrågan.

Orderingången ökade starkt inom segment som maskinkonstruktion, konsumentelektronik och livsmedel liksom inom generell industri. Orderingången i fordonssegmentet minskade, huvudsakligen på grund av den strategiska selektiva ordermodellen som syftar till att förbättra den långsiktiga lönsamheten.

Inom transport och infrastruktur var orderutvecklingen mycket stark i segmenten förnybara energikällor, datacenter och e-mobilitet. Byggsektorn förbättrades också med en positiv utveckling för både bostäder och kommersiella fastigheter. Det marina segmentet återhämtade sig, inklusive en viss positiv utveckling inom kryssningssegmentet, där kunder initierade serviceaktiviteter till följd av förväntan på kommande kryssningsaktiviteter.

Den processrelaterade verksamheten förbättrades något totalt sett, stöttat av en positiv utveckling inom papper och massa, gruvor, vatten och avlopp samt kemikalier. Efterfrågan inom olja och gas återhämtade sig, primärt med anledning av en något positiv utveckling i Nord- och Sydamerika. Kundaktiviteten ökade inom kraftgenerering, dock från en låg nivå.

På sekventiell basis förbättrades den allmänna underliggande affärsmiljön något i alla tre regioner. Jämfört med motsvarande period föregående år var tillväxten mycket stark i alla tre regioner, vilket speglar återhämtningen från det senaste årets låga nivåer på grund av påverkan från pandemin. I Nord- och Sydamerika förbättrades orderingången med 44 procent (41 procent på jämförbar basis), inklusive en tillväxt i USA på 39 procent (39 procent på jämförbar basis). Europa förbättrades med 33 procent (23 procent på jämförbar basis) med tillväxt i alla de viktigaste länderna. I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA), där affärsverksamheten började återhämta sig redan under andra kvartalet 2020, förbättrades orderingången mer återhållsamt med 25 procent (15 procent på jämförbar basis), inklusive 26 procent (15 procent på jämförbar basis) i Kina.

Vinst

Bruttovinst

Bruttomarginalen ökade till 33,7 procent, upp 140 punkter jämfört med föregående år, vilket stöttades av intäktstillväxten samt strukturella förbättringar. Bruttomarginalen var högre i tre av fyra affärsområden. Bruttovinsten förbättrades med 26 procent och uppgick till 2 508 miljoner dollar.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 1 094 miljoner dollar, vilket nästan var en fördubbling från motsvarande period föregående år, drivet främst av ett starkare operativt EBITA, lägre omstruktureringsrelaterade kostnader och en positiv påverkan från marknadsomvärdering av aktieplaceringar om totalt 96 miljoner dollar. Resultaten inkluderar omstruktureringsaktiviteter och omstruktureringars- och omstruktureringsrelaterade kostnader uppgående till 18 miljoner dollar, primärt hänförligt till Process Automation.

Operativt EBITA

Operativt EBITA på 1 113 miljoner dollar var 71 procent högre (59 procent i konstant valuta) jämfört med föregående år. Marginalen förbättrades med 440 punkter till 15,0 procent. Tre av fyra affärsområden förbättrade sin marginal och Motion förblev stabilt på en redan hög nivå. Resultatet drevs av ökade intäkter i kombination med förbättrad bruttomarginal, påverkan från tidigare implementerade besparingsåtgärder och en generellt strikt kostnadskontroll, samt ett visst bidrag från påverkan av förändringar i valutakurser. Försäljnings- och administrationskostnaderna ökade med 11 procent (4 procent i lokal valuta), drivet av högre försäljningskostnader. Nivån i förhållande till intäkterna minskade dock till 17,6 procent, från 19,2 procent under motsvarande period föregående år. FoU-utgifterna ökade med 18 procent (9 procent i konstant valuta). Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt förbättrades med 42 miljoner dollar till −92 miljoner dollar, något som huvudsakligen speglar elimineringen av icke återvinningsbara kostnader och vår nya decentraliserade verksamhetsmodell. Underliggande pågående operativt EBITA för koncernen uppgick till −85 miljoner dollar, jämfört med −107 miljoner dollar föregående år.

Finansnetto

Finansiella nettokostnader uppgick till 21 miljoner dollar, något som speglar lägre räntekostnader på skulder och lägre kostnader för osäkra skattepositioner jämfört med föregående år. Finansiella nettokostnader för 2021 förväntas fortfarande uppgå till 130 miljoner dollar.

Inkomstskatt

Kostnaderna för inkomstskatt uppgick till 322 miljoner dollar med en skattesats på 29,0 procent jämfört med 24,8 procent under föregående år. Den högre skattesatsen beror huvudsakligen på tidsskillnader mellan skatteredovisning och underliggande vinst. Skattesatsen för 2021 uppskattas fortfarande till 26 procent5.

Nettovinst och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten hänförlig till ABB uppgick till 752 miljoner dollar och ökade med 136 procent; andra kvartalet föregående år var den period som påverkades mest av pandemin. Rörelseresultatet per aktie uppgick till 0,37 dollar, en ökning med 150 procent.

Balansräkning och kassaflöde

Rörelsekapital, netto

Nettorörelsekapitalet uppgick till 3 251 miljoner dollar och låg i stort sett stabilt jämfört med föregående år. Det ökade dock från 2 904 miljoner dollar under föregående kvartal, primärt på grund av fordringar i och med högre affärsvolymer. Totalt sett uppvägdes det minskade rörelsekapitalet inom Process Automation delvis av ökningen inom de tre övriga affärsområdena. Nettorörelsekapitalet som en procentuell andel av intäkterna var 11,6 procent.

Förvärv av anläggningstillgångar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 151 miljoner dollar.

Nettoskuld

Nettoskulden uppgick till 2 259 miljoner dollar, en betydande minskning jämfört med föregående års nivå på 7 615 miljoner dollar och en sekventiell ökning från 1 233 miljoner dollar. Den sekventiella ökningen speglar påverkan från aktieåterköpen under kvartalet liksom den återstående utbetalningen av den årliga utdelningen. Nettoskulden i förhållande till EBITDA minskade till 0,7 från 2,5 som redovisades för motsvarande period föregående år, samtidigt som den ökade sekventiellt från 0,04.

Kassaflöde

Kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamhet uppgick till 663 miljoner dollar, en viss förbättring med 15 miljoner dollar jämfört med motsvarande period föregående år. Tre av fyra affärsområden bidrog till förbättringen som drevs av högre resultat och innefattade en sekventiell uppbyggnad av rörelsekapital som speglar ökningen i kundleveranser.

Aktieåterköpsprogram

Enligt godkännande vid årsstämman har 115 000 000 aktier som köptes tillbaka under det första aktieåterköps-programmet annullerats. Det totala antalet utfärdade aktier för ABB Ltd är 2 053 148 264, jämfört med 2 168 148 264 före annulleringen. Vid periodens utgång uppgick ABB:s innehav av egna aktier till 47 370 987, vilket motsvarar 2,3 procent av det totala antalet utfärdade aktier, varav 28 554 689 har köpts för annullering på en så kallad second trading line i samband med aktieåterköpsprogrammet.

Det tidigare tillkännagivna uppföljande aktieåterköpsprogrammet på upp till 4,3 miljarder dollar påbörjades i början av april. Detta uppföljningsprogram ingår i planen att ge aktieägarna likviden från avyttringen av Power Grids på 7,8 miljarder dollar. Under det första programmet återköptes totalt 128 620 589 aktier till ett belopp av cirka 3,5 miljarder dollar. Under andra kvartalet återköptes totalt 14 934 100 aktier på second trading line.

Electrification

Order och intäkter

Efterfrågan återhämtade sig från de låga nivåerna under motsvarande period föregående år då affärsaktiviteterna påverkades som mest av pandemin. Orderingången ökade till den höga nivån på 3 693 miljoner dollar, en ökning med 35 procent (28 procent på jämförbar basis). Intäkterna uppgick till 3 406 miljoner dollar, en ökning med 23 procent (17 procent på jämförbar basis).

 • Den starka jämförbara ordertillväxten representerar en tvåsiffrig tillväxttakt inom alla divisioner.
 • Efterfrågan förbättrades i byggsektorn med en positiv utveckling för både bostäder och kommersiella fastigheter. Kundaktiviteten var också hög för segmenten datacenter, livsmedel, järnväg och e-mobilitet. Aktiviteten inom olja och gas var måttlig.
 • Orderingången ökade med en tvåsiffrig tillväxttakt inom alla tre regioner, även om takten var högre i Nord- och Sydamerika och Europa med >40 procent (>30 procent på jämförbar basis) medan AMEA ökade med 20 procent (11 procent på jämförbar basis).
 • Den jämförbara tillväxten var till en viss del driven av kundernas lageruppbyggnad för att hantera den 
 • begränsade tillgången på komponenter, liksom stabil prisutveckling. Även om komponentbristen inte ledde till någon avgörande påverkan på kundleveranserna under perioden förväntas förseningar under det kommande kvartalet.

Vinst

Alla större divisioner förbättrade både operativt EBITA och EBITA-marginal, och till följd av det förbättrades affärsområdets resultat med 70 procent medan marginalen ökade med 480 punkter till 17,4 procent.

 • Det starka resultatet speglar påverkan från högre volymer, kapacitetsutnyttjande, förbättrad prissättning, kostnadskontroll och begränsade resekostnader.
 • Trots att den negativa påverkan från ökande råvarukostnader var begränsad under perioden förväntas detta ge en ökad negativ påverkan under kommande kvartal i och med att råvaror som köpts in till högre pris används i produktionen. En viss ökning i resekostnader förväntas också när de pandemirelaterade reserestriktionerna lättar.

Motion

Order och intäkter
Både order och intäkter låg på höga absoluta nivåer och tillväxten stöttades ytterligare av låga jämförbara siffror för motsvarande period föregående år. Totalt sett uppgick orderingången till 1 947 miljoner dollar, en ökning med 23 procent (16 procent på jämförbar basis). Intäkterna uppgick till 1 850 miljoner dollar, vilket speglar en tillväxt på 17 procent (11 procent på jämförbar basis).

 • Kundaktiviteten förbättrades inom alla segment. Orderingången drevs av kortcykliska produktverksamheter liksom service, med tecken på en ökad efterfrågan på projekt.
 • Orderingången ökade i alla tre regioner, där Nord- och Sydamerika presterade bättre än Europa och AMEA.

Vinst

Den operativa EBITA-marginalen på 17,7 procent var fortsatt stabil jämfört med det höga jämförelsetalet från föregående år. Operativt EBITA ökade med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år och nådde den höga kvartalsnivån på 325 miljoner dollar.

 • Den operativa EBITA-marginalen stöttades av påverkan från högre säljvolymer samtidigt som effekten motverkades av den geografiska mixen från den starka återhämtningen i både Europa och Nord- och Sydamerika.
 • Även om en minskning av utbudet av halvledare noterades i industrin innebar detta inte någon betydande påverkan på kundleveranser eller resultat. Längre ledtider i kundleveranser förväntas dock under nästa kvartal.
 • Trots att den negativa påverkan från ökande råvarukostnader var begränsad under perioden förväntas detta ge en ökad negativ påverkan under kommande kvartal i och med att råvaror som köpts in till högre pris används i produktionen.

Process Automation

Order och intäkter

Orderingången förbättrades inom alla segment och divisioner, dock från en låg nivå motsvarande period föregående år då efterfrågan i hög grad påverkades av pandemins spridning. Orderingången uppgick till 1 555 miljoner dollar, en ökning med 19 procent (11 procent på jämförbar basis). Intäkterna vändes till tillväxt och uppgick till 1 540 miljoner dollar, en ökning med 11 procent (4 procent på jämförbar basis).

 • Totalt sett förbättrades verksamheten för såväl produkter som service sett till orderingången jämfört med föregående år.
 • Den processrelaterade verksamheten förbättrades totalt sett, stöttat av en positiv utveckling inom papper och massa, gruvor, vatten och avlopp samt kemikalier. Efterfrågan inom olja och gas återhämtade sig, primärt tack vare en positiv utveckling i Nord- och Sydamerika. Kundaktiviteten förbättrades inom kraftgenerering, dock från en låg nivå.
 • Det marina segmentet förbättrades med en viss positiv utveckling i kryssningssegmentet, där kunder inledde serviceåtgärder i förberedelse inför väntade kryssningsaktiviteter.
 • De ökade intäkterna speglar det låga jämförelsetalet från föregående år, leveranser ur orderstocken och en bred återhämtning i efterfrågan där alla divisioner redovisar stabil till positiv tillväxt.

Vinst

Alla divisioner förbättrade operativt EBITA och EBITA-marginal jämfört med föregående år. Totalt sett ökade vinsten med 67 procent och marginalen steg med 410 punkter till 12,5 procent.

 • Resultatet stöttades av en positiv volymutveckling, en förbättrad mix tack vare en högre andel serviceintäkter, påverkan från tidigare implementerade kostnadsåtgärder och påverkan från valutarörelser. 
 • Det noterades ingen betydande påverkan från de ökande begränsningarna i utbudet av halvledare.

Robotics & Discrete Automation

Order och intäkter

Båda divisionerna bidrog starkt till den totala ordertillväxten på 52 procent (41 procent på jämförbar basis) från föregående års låga nivå. Totalt uppgick orderingången till 968 miljoner dollar. Intäkterna ökade med 32 procent (22 procent på jämförbar basis) till 832 miljoner dollar, vilket i viss grad påverkades negativt av längre ledtider för kundleveranser. Detta berodde på komponentbrist, vilket förväntas kvarstå på kort sikt.

 • Robotics orderingång förbättrades avsevärt inom alla kundsegment, förutom fordonsindustrin, där orderingången dämpades av den pågående strategiska selektiva ordermodellen som syftar till att förbättra den långsiktiga lönsamheten. Efterfrågan från maskinbyggare var mycket stark och orderingången stöttades i viss grad av lageruppbyggnad.
 • Alla regioner förbättrades kraftigt; Nord- och Sydamerika samt Europa presterade bättre än AMEA-regionen.

Efter att andra kvartalet avslutats tillkännagavs förvärvet av ASTI Mobile Robotics Group (ASTI). Det är en ledande global tillverkare av autonoma mobila robotar (AMR) med en portfölj inom alla större applikationer, vilka möjliggjorts av bolagets mjukvarulösningar.  Förvärvet tillför fler lösningar till Robotics och Machine Automations unika automationsportfölj, vilket möjliggör ytterligare expansion till nya segment.

Vinst

Operativt EBITA mer än fördubblades jämfört med föregående år och marginalen ökade med 470 punkter till 11,5 procent med avsevärda förbättringar i båda divisionerna.

 • Marginalförbättringen drevs huvudsakligen av bättre kostnadsabsorbering på grund av högre volymer. Mixen förbättrades tack vare högre serviceintäkter och en positiv divisionsmix liksom ytterligare stöd från tidigare implementerade kostnadsåtgärder.

Hållbarhet

Resultat andra kvartalet

 • 14 procents minskade koldioxidutsläpp i den egna verksamheten, främst tack vare fortsatta program för förnybar energi och ökad energieffektivitet
 • 13 procents minskning jämfört med föregående år av LTIFR, men en viss ökning sekventiellt på grund av lättnader i covid-19-restriktionerna
 • Mångfalds- och inkluderingsinitiativet stärktes i och med firandet av Pridemånaden i juni
 

Kvartalet i korthet

 • ABB lanserar ett globalt könsneutralt program för föräldraledighet som beviljar 12 veckors betald ledighet för primära vårdnadshavare och 4 veckor för sekundära vårdgivare i hela den globala organisationen.
 • Som en del av den nya hållbarhetsstrategin och ambitionen att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp har ABB gått med i tre projekt som leds av den internationella ideella organisationen Climate Group, i linje med den åtgärdsplan och de fokusområden som identifierats för att minska de egna utsläppen: EV 100: ABB satsar på att elektrifiera över 10 000 fordon till 2030. RE 100: ABB satsar på att köpa in 100 procent förnybar el till 2030. EP 100: ABB satsar på att fastställa energieffektivitetsmål och fortsätta att driftsätta energihanteringssystem på företagets anläggningar. Dessutom har ABB:s egna mål godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi) som bekräftar att vi följer 1.5°C-scenariot i Parisavtalet. ABB gick också med i initiativet Business Ambition for 1.5 ° C, en global koalition med FN-organ, och ledande aktörer inom näringsliv och industri, ledd av UN Global Compact (UNGC).
 • ABB Azipod® framdrivningssystem firade i april 30 års spetskompetens till havs. Från framtagandet för tre decennier sedan till den marknadsledande position som systemet har inom global sjöfart idag har Azipod revolutionerat sjötransportsektorn med oöverträffad prestanda, effektivitet, hållbarhet och tillförlitlighet.
 • ABB har blivit officiell global partner för FIA Girls on Track – ABB Formula E Project – ett gräsrotsprogram som ska inspirera nästa generations kvinnor.

Aktuellt under kvartalet

Under Pridemånaden i juni lyfte ABB fram de stora steg företaget tagit avseende HBTQ+, inklusive styrning och policy, ledarskap och kultur samt samarbeten. ABB har sedan tidigare undertecknat Standards of Conduct for Business on Tackling Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People som tagits fram av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR). Dessutom har samarbeten med Stonewall och Open for Business etablerats. ABB har infört obligatorisk utbildning för alla ledare globalt i hur man påverkar omedvetna fördomar. Dessutom har kampanjen ”Count on us!” initierats för att stötta HBTQ+-medarbetare att komma ut. Under de senaste månaderna har HBTQ+-ERG-grupper (Employee Resource Groups) för medarbetare etablerats i Europa, USA, Latinamerika och Polen. Tillsammans har nu HBTQ+-ERG-grupperna inom ABB över 400 medlemmar, vilket är en avgörande mängd engagerade personer som arbetar för att stötta utbildning, främja empati och skapa ett ökat engagemang i dessa viktiga frågor.

Betydande händelser

Under andra kvartalet 2021

 • Den 9 april lanserade ABB det tidigare tillkännagivna uppföljande aktieåterköpsprogrammet på upp till 4,3 miljarder dollar. Beroende på aktiekursen vid lanseringen av uppföljningsprogrammet motsvarar det maximalt ungefär 137 miljoner aktier. Maximalt antal aktier som kan återköpas enligt det nya programmet en viss handelsdag är 1 543 644.
 • Den 27 april tillkännagav ABB att man omvandlat sin e-mobilitetsverksamhet till en egen division och inlett en avknoppning till en separat juridisk enhet. Dessa steg kommer att innebära en förberedelse för en eventuell börsnotering och skapar en plattform för accelererad tillväxt.

Efter andra kvartalet 2021

 • Den 20 juli offentliggjorde ABB förvärvet av ASTI Mobile Robotics Group för att driva nästa generations flexibla automation med autonoma mobila robotar. ASTI är global ledare inom den snabbt växande marknaden autonoma mobila robotar (AMR) med en bred portfölj av fordon och mjukvara. Förvärvet kompletterar lösningarna från Robotics & Discrete Automation som nu kan leverera en unik automationsportfölj som ytterligare expanderar till nya branschsegment. Sedan 2015 har företaget haft en årlig tillväxt om närmare 30 procent och siktar på cirka 50 miljoner dollar i intäkter för 2021.

Första halvåret 2021

Under de första sex månaderna 2021 var det en stor ökning i efterfrågan på ABB:s produkter från den låga nivån motsvarande period föregående år när den negativa affärspåverkan från covid-19-pandemin var som störst. Orderingången uppgick till 15 745 miljoner dollar och förbättrades med 18 procent (11 procent på jämförbar basis) medan intäkterna, som uppgick till 14 350 miljoner dollar, ökade med 16 procent (11 procent på jämförbar basis), vilket ger en kvot av bokade order/fakturering på 1,10. Återhämtningen drevs främst av kortcykliska verksamheter från och med första kvartalet, medan den processrelaterade verksamheten framför allt tog fart under andra kvartalet. Under perioden har efterfrågan ökat inom både produkter och tjänster. Dessutom har valutakurserna lett till en positiv påverkan på orderingång och intäkter.

Rörelseresultatet uppgick till 1 891 miljoner dollar och fördubblades jämfört med motsvarande period föregående år, drivet primärt av ett starkare operativt EBITA. Resultaten inkluderar omstruktureringsaktiviteter som fortskridit enligt plan; omstruktureringar och omstruktureringsrelaterade kostnader uppgick till 53 miljoner dollar.

Operativt EBITA förbättrades med 61 procent jämfört med föregående år till 2 072 miljoner dollar och den operativa EBITA-marginalen ökade med 400 punkter till 14,4 procent. Resultatet drevs av ökade intäkter i kombination med förbättrad bruttomarginal, påverkan från tidigare implementerade besparingsåtgärder och en strikt kostnadskontroll rent generellt, samt ett visst bidrag från påverkan av förändringar i valutakurser. Samtidigt som intäkterna ökade med 16 procent ökade kostnaderna för försäljnings- och administrationskostnader med mer begränsade 6 procent på grund av högre säljkostnader. Nivån i förhållande till intäkterna minskade till 18,0 procent från 19,7 procent under motsvarande period föregående år. FoU-utgifterna ökade med 15 procent. Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt förbättrades med 56 miljoner dollar till −193 miljoner dollar. Finansnetto uppgick till −65 miljoner dollar. Kostnader för inkomstskatt uppgick till 574 miljoner dollar med en skattesats på 30,0 procent. Nettovinsten hänförlig till ABB uppgick till 1 254 miljoner dollar och ökade med 80 procent; motsvarande period föregående år var den period som påverkades mest av pandemin. Rörelseresultatet per aktie uppgick till 0,62 dollar, en ökning med 91 procent.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter, VD:s sammanfattning, Aktieåterköpsprogram samt Hållbarhet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, ”förutser”, ”förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”mål” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 22 juli 2021, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet

Resultat för andra kvartalet presenteras den 22 juli 2021

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för andra kvartalet 2021 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 10:00.

Du förregistrerar dig inför telefonkonferensen eller går med i webbsändningen på ABB:s webbplats: www.abb.com/investorrelations.

Den inspelade konferensen finns tillgänglig efter konferensens slut på ABB:s webbplats.

Finansiell kalender

2021
28–29 september ABB Motions kapitalmarknadsdag i Helsingfors
21 oktober Resultat tredje kvartalet
7 december ABB:s kapitalmarknadsdag i Zürich
2022
3 februari Resultat fjärde kvartalet
 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

abb