Resultat för andra kvartalet 2020

Stark motvind på grund av covid-19; avyttringen av Power Grids slutförd

 • Order 6,1 miljarder dollar, -18%; på jämförbar basis -14%[1]
 • Intäkter 6,2 miljarder dollar, -14%; på jämförbar basis -10%
 • Rörelseintäkter 571 miljoner dollar; marginal 9,3%
 • Operativt EBITA1 651 miljoner dollar; marginal1 10,6%
 • Nettovinst 319 miljoner dollar, +398%[2]
 • Grundläggande resultat per aktie 0,15 dollar, +398%[3]; operativ vinst per aktie1 0,22 dollar, -35%
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 680 miljoner dollar, motståndskraftigt kassaflöde förväntas för helåret
 • Avyttringen av Power Grids slutfördes den 1 juli
 • Nettolikviden kommer att återföras till aktieägarna som planerat

Som förväntat har andra kvartalet påverkats starkt av covid-19. Samtidigt har vi varit mycket fokuserade på kostnadsminimering, vilket har gett viss motståndskraft. Rörelsemarginalen för koncernen blev bättre än vad vi förväntat oss, där Motion utmärkt sig särskilt väl”, säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB. ”Mycket osäkerhet återstår och vi ser fortsatt att vi har några utmanande kvartal framför oss. Samtidigt har vi en tydlig väg framåt. Vi kommer fortsätta att rulla ut vår nya operationella modell, se över vår portfölj och inleda vårt aktieåterköpsprogram.”

Koncernresultat andra kvartalet 2020

Sammanfattning

Handelsförhållandena under andra kvartalet var utmanande på grund av den eskalerande covid-19-pandemin. Vid sidan av en kraftig nedgång i kortcyklig efterfrågan, vilket ledde till minskade produktvolymer, ställdes systeminstallationer och serviceaktiviteter inför omfattande rörlighetsrestriktioner. Därför dämpades koncernens order och intäkter för andra kvartalet betydligt jämfört med motsvarande period föregående år. Motion klarade sig bättre med hjälp av en stark återhämtning i Kina och ett starkt genomförande av orderstocken. Trots en intensifierad kostnadsminimering minskade rörelsemarginalen inom Electrification, Industrial Automation och Robotics & Discrete Automation jämfört med motsvarande period föregående år, medan Motion förbättrade sin marginal jämfört med föregående år.

Order

Orderingången var 18 procent lägre (14 procent på jämförbar basis) under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Valutakurseffekter gav en negativ nettoeffekt på 2 procent och portföljförändringar gav en negativ nettoeffekt på 2 procent. Orderstocken var 1 procent lägre (upp 5 procent på jämförbar basis) vid slutet av kvartalet.

Regional översikt

 • Orderingången i Europa var 18 procent lägre (14 procent på jämförbar basis). Flertalet länder hade en avsevärt lägre orderingång, huvudsakligen på grund av nedstängningar. Orderingången var 4 procent lägre i Tyskland (2 procent på jämförbar basis), 4 procent lägre i Storbritannien (upp 1 procent på jämförbar basis) och 3 procent lägre i Schweiz (4 procent på jämförbar basis). Orderingången föll avsevärt i Italien och var 13 procent lägre (9 procent på jämförbar basis) och den sjönk ännu brantare i Finland, Norge, Spanien och Nederländerna. Orderingången från Sverige ökade med 9 procent (11 procent på jämförbar basis).
 • Orderingången från Nord- och Sydamerika var 26 procent lägre (23 procent på jämförbar basis), där praktiskt taget alla länder rapporterade lägre ordernivåer. I USA minskade orderingången med 25 procent (23 procent på jämförbar basis).
 • I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) var orderingången 11 procent lägre (5 procent på jämförbar basis) med ett märkbart tapp i Indien på 40 procent (33 procent på jämförbar basis). I Kina ökade efterfrågan efter hand; orderingången var 3 procent lägre (upp 3 procent på jämförbar basis) på årsbasis under andra kvartalet.

Översikt över slutmarknader

 • Inom diskreta industrier stördes orderingången på flertalet slutmarknader, medan orderingången från traditionell bilindustri och närliggande industrier liksom maskinkonstruktion påverkades avsevärt. Aktiviteter inom 3C (datorer, kommunikation och konsumentelektronik) var utsatta, även om de hade en uppåtgående trend mot slutet av kvartalet.
 • Aktiviteter inom processindustrin föll brant under kvartalet. Serviceaktiviteterna hämmades allvarligt av såväl nedstängningarna som det faktum att kunderna drog ned på sina driftkostnader. Dessutom har flera kapitalinvesteringsprojekt senarelagts då kunderna anpassar sig till en mer nedtonad efterfrågeprognos.
 • Inom transport och infrastruktur fortsatte investeringar inom järnväg, e-mobilitet, vatten och avlopp samt datacenter. Orderingången var också motståndskraftig inom eldistributionsbolag. Aktiviteter inom den marina sektorn samt inom förnybara energikällor gick dock ned brant.
 • Byggsektorn var utsatt då anläggningsaktiviteterna begränsades av nedstängningar.

Intäkter

Intäkterna var 14 procent lägre (10 procent på jämförbar basis) jämfört med föregående år. Valutakurseffekter gav en negativ nettoeffekt på 2 procent och portföljförändringar gav en negativ nettoeffekt på 2 procent. Kvoten bokade order/fakturering låg under kvartalet på 0,981 jämfört med 1,03 under samma period föregående år.

Rörelseintäkter och operativt EBITA

Rörelseintäkterna på 571 miljoner dollar innebär en ökning med 364 procent. Jämfört med föregående år gynnades resultatet främst av att den kostnad som påförts 2019 i samband med försäljningen av solomriktarverksamheten uteblivit. Ökningen jämfört med föregående år gynnades också av en nettovinst på 86 miljoner dollar relaterat till förändringar i råvarupriser och valutakurser samt minskade kostnader för omstrukturering och integreringsarbete.

Operativt EBITA1 på 651 miljoner dollar var 21 procent lägre i dollar (20 procent i lokala valutor). Den operativa EBITA-marginalen1 på 10,6 procent var 90 punkter lägre jämfört med föregående år. Marginalerna var högre inom Motion medan övriga affärsområden rapporterade lägre marginaler jämfört med motsvarande period föregående år, något som huvudsakligen speglar lägre volymer trots ökade ansträngningar avseende kostnadsbesparingar. Kostnaderna för Koncerngemensamt och övrigt, inklusive 19 miljoner dollar i icke återvinningsbara kostnader, förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år.

Nettovinst och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten från kvarvarande verksamheter uppgick till 395 miljoner dollar, betydligt högre främst tack vare den tidigare nämnda uteblivna kostnaden för solomriktarverksamheten. Koncernens effektiva skattesats var 24,8 procent. Avvecklad verksamhet rapporterade 49 miljoner dollar i förlust, vilket speglar en betydande icke-operativ pensionsutbetalning liksom dämpade driftresultat huvudsakligen på grund av störningar i och med covid-19.

Koncernens nettovinst hänförlig till ABB uppgick till 319 miljoner dollar och grundläggande resultat per aktie till 0,15 dollar, 398 procent högre för båda jämfört med föregående år. Operativ vinst per aktie på 0,22 dollarvar 35 procent3 lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 680 miljoner dollar jämfört med 0 miljoner dollar andra kvartalet 2019. Trots de minskade affärsaktiviteterna förbättrades kassaflödet från kvarvarande rörelseverksamhet betydligt, medan kassaflödet från avvecklad verksamhet uppgick till 32 miljoner dollar.

Kassaflöde från affärsaktiviteterna från kvarvarande rörelseverksamhet understöddes huvudsakligen på grund av en förändrad tidpunkt för incitamentsutbetalningar för medarbetarna, vilka distribuerades under första kvartalet i år jämfört med andra kvartalet föregående år. Dessutom påverkades kassaflödet av tidpunkten för skattebetalningar samt en gynnsam förändring i rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet i procent av intäkterna låg på 12,6 procent vid kvartalets slut.

Resultat för affärsområdena andra kvartalet 2020

Samtliga kommentarer för affärsområdena avser resultaten för andra kvartalet jämfört medföregående år.

Electrification (EL)

 • Orderingången påverkades av ett tapp i kortcyklig efterfrågan, inklusive byggsektorn, och en avsevärd nedgång inom olja och gas samt förnybara energikällor. Vissa marknader, inklusive eldistributionsbolag, järnväg, e-mobilitet och datacenter, var relativt motståndskraftiga. Alla regioner gick ned, och efterfrågan från Nord- och Sydamerika påverkades avsevärt av covid-19.
 • Intäkterna minskade på grund av svaga kortcykliga affärer liksom begränsade projektaktiviteter, huvudsakligen inom Distribution Solutions.
 • Marginalminskningen drevs i huvudsak av lägre volymer. Detta motverkades delvis av understödjande kostnadsbesparande åtgärder och stabil prissättning liksom pågående vändning av GEIS och Installation Products, vilka båda tydligt följer plan.

Industrial Automation (IA)​​​​​

 • Orderingången speglar en kraftig nedgång inom energi- och processindustrier liksom ett bortfall inom den marina sektorn, även om affärsområdet gynnades av vissa större vunna order. Orderingången blev lägre i alla regioner, med ett allvarligt tapp i Nord- och Sydamerika.
 • Intäkterna påverkades av en kraftig minskning i bokade order/fakturering, i synnerhet serviceaktiviteter som begränsades av rörelserestriktioner.
 • Bortsett från lägre volymer hölls marginalerna tillbaka på grund av underutnyttjande och negativ mix, huvudsakligen från minskade serviceaktiviteter.

Motion (MO)

 • En bred kortcyklig nedgång tyngde ned orderingången, trots att orderingången förblev god inom järnväg och kemisk industri. Orderingången i Nord- och Sydamerika föll brant, men detta motverkades till stor del av en stark återhämtning i Kina.
 • Den motståndskraftiga intäktsutvecklingen speglar huvudsakligen ett starkt genomförande av orderstocken.
 • Ökningen av marginalerna drevs av stora kostnadsbesparingar och en gynnsam mix.

Robotics & Discrete Automation (RA)

 • Sett mot en tuff jämförelsebas för stora order har RA:s orderresultat som väntat blivit avsevärt lägre. Aktivitetsnivåerna har minskat betydligt på viktiga slutmarknader, inklusive bilindustrin, industrin generellt och maskinkonstruktion. Orderingången föll brant i Europa och Nord- och Sydamerika, medan efterfrågan från AMEA-regionen var fortsatt svag.
 • Intäkterna påverkades avsevärt av lägre systemverksamhet och minskade serviceaktiviteter liksom lägre produktvolymer.
 • Marginalminskningen speglar en brant volymminskning som vägde tyngre än understödjande kostnadsbesparande åtgärder.

Koncerngemensamt & övrigt

 • Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt har förbättrats till -134 miljoner dollar. Jämfört med för ett år sedan speglar detta en minskning av icke-återvinningsbara kostnader samt lägre löpande koncernkostnader.
 • Under andra kvartalet 2020 redovisades icke-återvinningsbara kostnader på 19 miljoner dollar, vilket påverkade operativt EBITA med 30 punkter.

Optimering av kapitalstrukturen

ABB avyttrade 80,1 procent av Power Grids-verksamheten till Hitachi den 1 juli 2020, som planerat, vilket innebär en viktig milstolpe i företagets transformering så som tillkännagavs i december 2018.

ABB avser att ge aktieägarna nettolikviden från avyttringen av Power Grids på 7,6–7,8 miljarder dollar. ABB kommer initialt att lansera ett aktieåterköpsprogram på 10 procent[1] av företagets aktiekapital med start omgående. Detta representerar cirka 180 miljoner aktier utöver de som redan ingår i eget kapital.

ABB har nu också som en del av den övergripande optimeringen av kapitalstrukturen till fullo återbetalat den kortsiktiga rullande kreditfaciliteten på 2 miljarder euro som infördes för att stärka likviditeten i samband med covid-19. Koncernen planerar att införa ytterligare skuldreduceringsåtgärder, inklusive en översyn av vissa förvaltningsstrukturer för förmånsbestämda pensionsplaner, liksom återbetalning av en obligation på 1 miljard euro som förfaller till betalning i oktober 2020. ABB strävar efter att bibehålla sitt kreditbetyg ”A”.

”ABB:s optimering av kapitalstrukturen kommer under de kommande åren att fokusera på aktieägaravkastning genom att genomföra aktieåterköpsprogrammet som planerat, liksom genom att förbättra företagets riskprofil och finansieringskostnader genom en effektiv strategi för skuldreducering. I dessa utmanande tider har ABB ett motståndskraftigt ekonomiskt ramverk och en stark balansräkning”, säger Timo Ihamuotila, CFO på ABB.

Status för transformeringen

ABB:s koncernchef delade med sig av sina första intryck för investerarna den 10 juni 2020, där han beskrev ABB:s väg framåt för att skapa värde för aktieägare, kunder och medarbetare. Med den nya operationella modellen ABB Way avser koncernen att accelerera övergången till en helt decentraliserad affärsmodell. Modellen omfattar fyra affärsområden – Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation – med 18 divisioner som styrs av ett slimmat Corporate Center. Framöver kommer de 18 divisionerna att ha fullt ansvar för sina resultaträkningar och operativa balansräkningar. ABB:s ledning kommer att prioritera förbättringar av koncernens ekonomiska resultat med ett tydligt lönsamhetsfokus för underpresterande divisioner liksom en aktiv portföljhantering. Ett nytt uppföljningssystem på divisionsnivå med standardiserade KPI:er för att mäta resultat och driva fortlöpande förbättringar kommer att introduceras under tredje kvartalet 2020. ABB följer planen för att snabbare leverera nettobesparingar på cirka 500 miljoner dollar per år, vilken initierades genom transformeringsprogrammet ABB-OS.

ABB planerar att hålla en kapitalmarknadsdag i november 2020 där fler detaljer kring portföljens utveckling och strategier för affärsområden och divisioner, samt ABB:s hållbarhetsmål för 2030, kommer att presenteras.

Utsikter på kort sikt

Den globala ekonomin förväntas minska under 2020 efter snabbt försämrade framtidsutsikter pådrivet av covid-19-pandemin. Trots stimulansåtgärder utan motstycke från regeringar och centralbanker runt om i världen och en återhämtning vad gäller ekonomisk aktivitet i Kina under andra kvartalet fortsätter makroindikatorer att peka på en djup global recession med osäkerheter kring återhämtningstakten. Många länder ställs fortsatt inför befintliga eller nya restriktioner med förväntade långsiktiga ekonomiska konsekvenser.

Påverkan från covid-19 fortsätter att väga tungt på kortsiktiga prognoser för många slutmarknader, i synnerhet inom olja och gas, konventionell kraftproduktion, bilindustrin, den marina sektorn och byggsektorn. Vissa slutmarknader som eldistribution, transport, datacenter och livsmedelsindustrin fortsätter att uppvisa en relativt god motståndskraft.

Påverkan från potentiella lättnader vad gäller covid-19 är fortsatt mycket osäkra. Mot bakgrund av detta förväntar sig ABB att se vissa förbättringar av ordernedgången på årsbasis redan under tredje kvartalet. Intäkterna förväntas förbli starkt påverkade jämfört med föregående år, med som bäst en viss återhämtning under fjärde kvartalet.

ABB fortsätter att anpassa sin verksamhet och kostnadsbas för att skydda lönsamheten och förväntar sig en stabil rörelsemarginal på sekventiell bas. Företaget förväntar sig ett motståndskraftigt kassaflöde för helåret.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för andra kvartalet 2020 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare i dag kl. 10:00. Du förregistrerar dig inför telefonkonferensen eller går med i webbsändningen på ABB:s webbplats: www.abb.com/investorrelations Den inspelade konferensen finns tillgänglig efter konferensens slut på ABB:s webbplats.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

DATUM ATT NOTERA
Resultat tredje kvartalet 2020  23 oktober 2020
Kapitalmarknadsdag  november 2020

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Optimering av kapitalstrukturen, Status för transformeringen samt Utsikter på kort sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, ”förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planer”, ”mål” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 22 juli 2020, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

22 juli 2020

Björn Rosengren, koncernchef

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Prenumerera