Resultat tredje kvartalet 2019

Report this content

Håller kursen på tuffare marknader

 • Total orderingång -1%1, orderstock +3%
 • Stabila intäkter och bokade order/fakturering2
 • Operativ EBITA-marginal2 11,7%, +20 punkter; påverkades 70 punkter på grund av icke återvinningsbara kostnader
 • Vinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt 422 miljoner dollar, -1%
 • Nettovinst 515 miljoner dollar, -15%
 • Operativt resultat per aktie2 0,33 dollar, -7%3
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 670 miljoner dollar, +19%, stabilt kassaflöde förväntas för helåret
 • Björn Rosengren utses till koncernchef från 1 mars 2020

”Koncernen har levererat stabila resultat under kvartalet med tanke på svagare makroekonomiska förhållanden som påverkar vissa av våra kundmarknader, framför allt robot- och automatiseringsverksamheten”, säger Peter Voser, ordförande och koncernchef för ABB.

Han tillägger: ”Vi håller rätt kurs och strävar efter långsiktig tillväxt, är fast fokuserade på att hantera kostnader som svar på en mer dämpad efterfrågan samtidigt som vi fortskrider med vår transformeringsagenda. Vi fortsätter att driva strategin framåt samtidigt som vi inför en kultur av större befogenheter och goda resultat.”

Utsikter på kort sikt

Makroekonomiska indikatorer är blandade i Europa och Kina medan de försvagas i USA. Globala marknader totalt är fortsatt påverkade av geopolitiska osäkerheter.

Jämfört med de makroekonomiska indikatorerna uppvisar de slutmarknader ABB verkar på motståndskraft med motvind på vissa marknader, i synnerhet diskreta industrier. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

Koncernresultat tredje kvartalet 2019

”Koncernen levererade ett stabilt resultat inom Electrification och Motion medan Robotics and Discrete Automation höll stånd mot starka motvindar. Vi såg en negativ påverkan från omvärdering av ett stort projekt inom Industrial Automation”, säger Timo Ihamuotila, ekonomichef på ABB.

”För året som helhet fortsätter vi att förvänta oss en mindre tillväxt och förbättrade operativa marginaler. Vi gläder oss att se att integreringen av GEIS samt utrullningen av vår verksamhetsmodell ABB-OS börjar att förbättra det långsiktiga resultatet för koncernen.”

Koncernresultatet i sammanfattning

Under kvartalet har affärsområdet Industrial Automation genomfört en särskild projektomvärdering som minskade de totala intäkterna med 1 procent. Operativ EBITA-marginal på 11,7 procent påverkades av sammanlagt 190 punkter, varav cirka 90 punkter på grund av den särskilda projektomvärderingen inom Industrial Automation, cirka 70 punkter på grund av icke återvinningsbara kostnader och cirka 30 punkter på grund av kostnader för äldre projekt som inte härrör från kärnverksamheten. 

Kvarvarande verksamheter speglade i övrigt motståndskraftiga resultat från affärsområdena, trots motvind inom Robotics & Discrete Automation. Jämfört med motsvarande period föregående år gynnades resultatet av en lägre årstakt för operativ EBITA-marginal inom Koncerngemensamt och övrigt och låg i linje med besparingarna i samband med transformeringsprogrammet, pågående eliminering av icke återvinningsbara kostnader samt förbättringar i icke-kärnverksamhetsenheten.

Nettovinsten påverkades dessutom av lägre nettointäkter från avvecklade verksamheter.

Order

Orderingången var 1 procent lägre (3 procent i dollar) under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. En måttlig tillväxt inom Industrial Automation och en mindre tillväxt inom Electrification och Motion uppvägde en svagare efterfrågan inom Robotics & Discrete Automation. Valutakurseffekter gav en negativ nettoeffekt på 1 procent på orderingången och portföljförändringar gav en negativ nettoeffekt på 1 procent.

Serviceorder, som stod för 19 procent av den totala orderingången, var 2 procent lägre (5 procent i dollar) jämfört med föregående år. Stora order utgjorde 5 procent av orderingången, ned 1 procent jämfört med samma period föregående år.

Orderstocken ökade med 3 procent (3 procent lägre i dollar).

Marknadsöversikt

På regional nivå:

 • Orderingången i Europa minskade med 2 procent (6 procent i dollar). Marknaden i stora länder som Sverige och Italien låg stabil. Orderingången i Frankrike, Storbritannien och Spanien ökade medan den minskade i Schweiz, Finland och Norge jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången i Tyskland minskade med 1 procent (5 procent i dollar).
 • Orderingången i Nord- och Sydamerika var 1 procent lägre (1 procent i dollar) med en god orderutveckling från Kanada men blandad på andra håll. Orderingången i USA var 1 procent lägre (1 procent i dollar).
 • I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) gick orderingången upp 1 procent (3 procent lägre i dollar). Orderingången var lägre i Kina och Sydkorea men hade en god tillväxt i Indien, Japan, Singapore och Förenade Arabemiraten. I Kina blev orderingången 5 procent lägre (7 procent lägre i dollar).

I ABB:s viktigare kundsegment:

 • I processindustrier speglades de löpande operativa utgifterna, i synnerhet från olja, gas och kemikalier, i en stabil ordertillväxt. De konventionella kraftgenereringsmarknaderna var dämpade.
 • Inom diskreta industrier, traditionell bilindustri och närliggande industrier liksom 3C och maskinkonstruktion drabbades marknaderna av pågående motvind, något som dämpade ABB:s tillväxt. ABB fortsatte att se en stark tillväxt inom automatisering av lager.
 • I transport- och infrastruktursektorerna fortsatte investeringar inom järnväg, marina tillämpningar och hamnar, i frånvaro av de stora order som motsvarande period föregående år gynnades av. En stark efterfrågan märktes inom datacenter, e-mobilitet och förnybara marknader. Byggverksamheten var stabil med stark tillväxt på automatiseringslösningar inom byggindustrin.

Intäkter

Intäkterna var oförändrade (3 procent lägre i dollar). Motion och Electrification steg, däremot var intäkterna lägre inom Industrial Automation och Robotics & Discrete Automation. Affärsområdet Industrial Automation har genomfört en särskild projektomvärdering som minskade de totala intäkterna med 1 procent. Förändringar i valutakurser resulterade i en negativ valutaeffekt på redovisade intäkter med 2 procent och portföljförändringar gav också en negativ påverkan på 1 procent.

Serviceintäkterna ökade med 5 procent (3 procent i dollar). Service stod för 19 procent av de totala intäkterna.

Kvoten bokade order/fakturering låg under kvartalet på 0,972, samma nivå som motsvarande period föregående år.

Mot bakgrund av en fortsatt svag aktivitet på vissa slutmarknader förväntar sig ABB en mindre tillväxt i årsintäkter på jämförbar basis 2019, något som stöttas av orderstocken.

Operativt EBITA

Operativt EBITA2 på 806 miljoner dollar minskade 1 procent i dollar (oförändrat i lokala valutor). Den operativa EBITA-marginalen2 på 11,7 procent steg 20 punkter jämfört med föregående år.

Omvärderingen av ett projekt inom Industrial Automation sänkte koncernens operativa EBITA-marginal med cirka 90 punkter under kvartalet.

Marginalen påverkades cirka 70 punkter på grund av icke återvinningsbara kostnader. Icke återvinningsbara kostnader är sådana tjänster som tillhandahålls Power Grids av koncernen och som inte kvalificerar att redovisas som avvecklad verksamhet och som koncernen förväntar sig till största delen kommer att överföras till Power Grids eller elimineras i och med slutförandet av transaktionen. Icke återvinningsbara kostnader på 52 miljoner dollar redovisades i de operativa EBITA-resultaten för Koncerngemensamt och övrigt, 19 miljoner dollar lägre än under tredje kvartalet 2018.

Kostnader för icke-kärnverksamhet bokfördes också under den operativa EBITA-marginalen i Koncerngemensamt och övrigt och påverkade koncernens operativa EBITA-marginal med cirka 30 punkter.

ABB förväntar sig att den årliga operativa EBITA-marginalen förbättras 2019 med hjälp av förbättrade resultat från GEIS, löpande eliminering av icke-återvinningsbara kostnader, förbättring av icke-kärnverksamheten samt ABB:s transformeringsprogram.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten från kvarvarande verksamheter uppgick till 422 miljoner dollar, 1 procent lägre jämfört med föregående år.

Nettointäkterna från avvecklade verksamheter låg på 97 miljoner dollar, nedtyngt av cirka 80 miljoner dollar för projektomvärderingar före skatt av vissa stora projekt i Power Grids orderstock. ABB förutser betydande förbättringar av resultaten för de avvecklade verksamheterna från fjärde kvartalet 2019 och framåt.

Koncernens nettovinst hänförlig till ABB uppgick till 515 miljoner dollar och påverkades av lägre nettointäkter från avvecklade verksamheter. Resultatet per aktie på 0,24 dollar var 15 procent lägre jämfört med föregående år. Det operativa resultatet per aktie på 0,33 dollar2 minskade med 7 procent3 jämfört med föregående år.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 670 miljoner dollar jämfört med 565 miljoner dollar tredje kvartalet 2018. Jämfört med motsvarande period föregående år minskade kassaflödet från rörelseverksamheten i kvarvarande verksamheter till 611 miljoner dollar från 625 miljoner dollar medan kassaflödet från avvecklade verksamheter förbättrades till 59 miljoner dollar från -60 miljoner dollar.

Jämfört med för ett år sedan speglar kassaflödet från kvarvarande rörelseverksamhet högre betalningar för omstruktureringar, något som delvis uppvägdes av en mer fördelaktig tidpunkt för kontanta skattebetalningar och utveckling av rörelsekapitalet jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsekapitalet i procent av intäkterna låg på 12,8 procent.

ABB förväntar sig ett stabilt kassaflöde för helåret från kvarvarande rörelseverksamhet, icke medräknat utbetalningar för transformeringsprogrammet och avyttringsaktiviteter samt tillhörande påverkan från kontanta skatteutbetalningar.

Verksamhetsresultat tredje kvartalet

Electrification

Orderingången steg med 1 procent (1 procent lägre i dollar), då efterfrågan i Europa uppvägde dämpningen i Kina. Orderingången gynnades av en högre ingång av stora order jämfört med samma period föregående år med stark efterfrågan på distributionslösningar och från byggsektorn. Intäkterna ökade med 1 procent (1 procent lägre i dollar). Den operativa EBITA-marginalen ökade 70 punkter på årsbasis till 14,2 procent, något som understöddes av integreringen av GEIS, kostnadsproduktivitet och prisåtgärder.

Industrial Automation

Orderingången ökade med 3 procent (1 procent i dollar). Ordertillväxten var starkast i AMEA och Nord- och Sydamerika, något som understöddes av en stabil efterfrågan från processindustrierna, inklusive olja och gas, medan den dämpades av en svag aktivitet inom konventionell kraftgenerering. Orderstocken låg stabil (4 procent lägre i dollar). Intäkterna var 2 procent lägre (3 procent lägre i dollar). Den operativa EBITA-marginalen på 9,0 procent var 520 punkter lägre.

Resultatet för Industrial Automation påverkades av en omvärdering av ett projekt i Sydafrika, som ingår i kraftgenereringsverksamheten och tilldelades 2015. Omvärderingen innebar en sänkning av orderingången med 2 procent, intäkterna med 5 procent och den operativa EBITA-marginalen med cirka 400 punkter.

Dessutom påverkades marginalutvecklingen av en ogynnsam mix och avsaknaden av de engångseffekter som gynnade motsvarade period förra året.

Motion

Intäkterna steg med 1 procent (1 procent lägre i dollar). På regional nivå låg Europa stabilt och AMEA växte något medan Nord- och Sydamerika saktade ned. Orderstocken ökade med 4 procent (1 procent i dollar). Intäkterna steg med 3 procent (1 procent i dollar). Den operativa EBITA-marginalen ökade med 50 punkter jämfört med motsvarande period föregående år och nådde 17,8 procent tack vare ett starkt projektgenomförande och löpande kostnadshantering.

Robotics & Discrete Automation

Orderingången minskade med 16 procent (18 procent i dollar), vilket speglar en tuff jämförelsebas och utmanande marknad i alla regioner. Motvinden var särskilt stark för robotverksamheten inom den traditionella bilindustrin och närliggande industrier medan maskinautomatisering påverkades i lägre grad. Orderstocken ökade med 2 procent (2 procent lägre i dollar). Intäkterna var 3 procent lägre (6 procent lägre i dollar), något som understöddes av ett starkt genomförande av orderstocken. Den operativa EBITA-marginalen på 12,9 procent var 230 punkter lägre än nivån föregående år, vilket speglar lägre volymer och en negativ mix, något som delvis motverkades med hjälp av kostnadsbesparingar.

Status för transformeringen

Transformeringen av ABB till en förenklad, flexibel och mer kundfokuserad organisation fortskrider väl. Ett viktigt fokusområde för ABB-operativsystemets (ABB-OS) arbete har hittills under året varit att omdefiniera det sätt på vilket ABB är organiserat. Omställningen av koncernmedarbetare inom funktioner och länder till affärsområdena hade definierats klart den 1 oktober 2019. Demonteringen av koncernens regionstruktur förväntas i stort vara slutförd vid årsskiftet.

Som ett resultat av implementeringen av transformeringsprogrammet förväntar sig ABB årliga kostnadsbesparingar på i storlekordningen totalt 500 miljoner dollar inom koncernen. Bolaget förväntar sig att uppnå målet på 150–200 miljoner dollar i kostnadsbesparing under 2019 och hela det årliga sparmålet under 2021.

Arbetet med att avyttra Power Grids fortsätter. Majoriteten av de tidigare koncernmedarbetarna i funktioner eller länder som kommer att stötta den framtida organisationen håller på att överföras. ABB förväntar sig att Power Grids kommer att drivas fristående inom ABB från 1 januari 2020. ABB följer tidsplanen enligt vilken transaktionen ska slutföras under första halvåret 2020.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för tredje kvartalet finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations. ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 10:30. Du förregistrerar dig inför telefonkonferensen eller går med i webbsändningen på ABB:s webbplats: new.abb.com/investorrelations/. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som webbkonferens en timme efter telefonkonferensens slut.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Intäkter, Operativt EBITA, Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie, Kassaflöde från rörelsen samt Status för transformeringen. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”planer”, ”mål” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens acceptans av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 oktober 2019, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

23 oktober 2019

Peter Voser, ordförande och koncernchef


[2]För avstämning av non- GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q3 2019 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.[1]Utveckling av orderingång, orderstock och intäkter på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar).

[3]Utvecklingen av vinst per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen).

[4]Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).

[5]Beloppet representerar totalvärdet för både kvarvarande och avvecklad verksamhet.

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar: