Resultat tredje kvartalet 2020

Report this content

Starkt underliggande resultat

 • Order 6,1 miljarder dollar, -9%; på jämförbar basis -8%[1]
 • Intäkter 6,6 miljarder dollar, -4%; på jämförbar basis -4%
 • Rörelseintäkter 71 miljoner dollar; marginal 1,1%
 • Överskott från Power Grids på 5,3 miljarder dollar, före skatt, redovisat i avvecklad verksamhet
 • Operativt EBITA1 787 miljoner dollar; marginal1 12,0%
 • Nettovinst 4,5 miljarder dollar, +780%, inklusive överskott från Power Grids
 • Grundläggande resultat per aktie 2,14 dollar, +785%[2]; operativ vinst per aktie1 0,21 dollar, -36%
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 408 miljoner dollar, efter en negativ påverkan från pensioner på 273 miljoner dollar; motståndskraftigt kassaflöde förväntas för helåret

”Under tredje kvartalet var intäkterna inom alla affärsområden fortsatt hämmade av effekterna från covid-19. Dock bidrog en stark återhämtning i Kina och pågående kostnadsbesparingar till ett starkt underliggande resultat. Det var glädjande att resultatet förbättrades inom Installation Products och att integrering av GEIS börjar bära frukt samt att resultatet inom Motion var robust. Å andra sidan är återhämtningen för Robotics och Industrial Automation mer utdragen, säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB. Vi driver arbetet med decentraliseringen och den pågående översynen av vår verksamhetsportfölj framåt, samtidigt som aktieåterköpsprogrammet genomförs som planerat. Vi ser fram emot att mer i detalj presentera framstegen i vårt strategiska arbete i samband med kapitalmarknadsdagen den 19 november.”

Koncernresultat tredje kvartalet 2020

Sammanfattning

Handelsförhållandena under tredje kvartalet var fortsatt utmanande på grund av den pågående covid-19-pandemin. Efterfrågan minskade jämfört med föregående år inom alla regioner trots en stark återhämtning i Kina, där man såg en förbättrad orderutveckling, i synnerhet inom Robotics. Verksamheter med kortcykliska produkter har utvecklats positivt men detta motverkas av färre stora order samt det pågående tillbakadragandet av serviceaktiviteter. Rörelsemarginalen för koncernen belastades med kostnader från icke-kärnverksamhet och en förlust inom Industrial Automation avseende Kusile-projektet i Sydafrika. Exklusive dessa effekter visar marginalerna en god underliggande motståndskraft som speglar varaktiga kostnadsbesparingar inom alla affärsområden och starka framsteg inom Electrification i och med integreringen av GEIS och vändningen av Installation Products. Motion bibehöll sina stabila resultat.

Order

Orderingången var 9 procent lägre (8 procent på jämförbar basis) under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Valutakurseffekter gav en neutral nettoeffekt och portföljförändringar gav en negativ nettoeffekt på 1 procent. Orderstocken uppgick till 13 878 miljoner dollar vid slutet av kvartalet.

Regional översikt

 • Orderingången i Europa var 9 procent lägre (10 procent på jämförbar basis) med varierande resultat på landsnivå. Sverige, Norge och Nederländerna uppvisade en stabil tillväxt medan orderingången minskade i flertalet andra länder, inklusive Schweiz, Storbritannien, Italien och Spanien, jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången i Tyskland minskade med 11 procent (14 procent på jämförbar basis).
 • Orderingången från Nord- och Sydamerika var 14 procent lägre (11 procent på jämförbar basis), där flertalet länder rapporterade lägre ordernivåer. I USA minskade orderingången med 13 procent (12 procent på jämförbar basis).
 • I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) var orderingången 1 procent lägre (2 procent på jämförbar basis). Orderingången var avsevärt lägre i Indien, Japan och Singapore medan orderutvecklingen i Sydkorea var robust. Kinas tillväxt var stark med en ökad orderingång på 7 procent (8 procent på jämförbar basis).

Översikt över slutmarknader

 • Inom diskreta industrier var orderingången varierande. Samtidigt som koncernen gynnades, framför allt av vissa orderingångar inom bilindustrin och 3C-sektorn, var efterfrågan från maskinkonstruktion svag. Vissa slutmarknader, som livsmedelsindustrin och logistik, ökade kraftigt.
 • Aktiviteter inom process- och energisektorn var avsevärt lägre under kvartalet. Serviceaktiviteterna hämmades fortfarande av såväl reserestriktioner som kunder som sköt upp sina servicekostnader. Investeringsprojekt senarelades fortsatt då flertalet kunder anpassade sig efter prognoser om svagare efterfrågan.
 • Inom transport och infrastruktur var investeringarna inom järnväg, e-mobilitet, vindkraft och datacenter gynnsamma. Vidare var orderingången motståndskraftig inom eldistributionsbolag. Aktiviteter inom den marina sektorn minskade kraftigt.
 • Byggsektorn varierade, beroende på geografisk plats.

Intäkter

Intäkterna var 4 procent lägre (4 procent på jämförbar basis) jämfört med föregående år, vilket speglar en svagare utveckling inom alla fyra affärsområdena. Valutakurseffekter gav en positiv nettoeffekt på 1 procent och portföljförändringar gav en negativ nettoeffekt på 1 procent. Kvoten bokade order/fakturering låg under kvartalet på 0,931 jämfört med 0,97 under samma period föregående år.

Rörelseintäkter och operativt EBITA

Rörelseintäkterna uppgick till 71 miljoner dollar. Resultatet för kvartalet inkluderar cirka 311 miljoner dollar i nedskrivning av goodwill och 203 miljoner dollar i kostnader på grund av ändrade betingelser avseende avyttrade verksamheter.

Dessutom speglar resultatet reguljära icke-operativa poster, inklusive belopp som avser förändringar över tid i råvarupriser och valutakurser samt kostnader för omstrukturering och integreringsarbete.

Operativt EBITA1 var 2 procent lägre i dollar (5 procent i lokala valutor) och uppgick till 787 miljoner dollar. Den operativa EBITA-marginalen1 på 12,0 procent steg 30 punkter jämfört med föregående år. Marginalerna var högre inom Electrification medan övriga affärsområden rapporterade lägre marginaler jämfört med motsvarande period föregående år, något som huvudsakligen speglar lägre volymer. Posterna koncerngemensamt och övrigt har förbättrats med 24 miljoner dollar jämfört med för ett år sedan, på grund av avlägsnandet av icke återvinningsbara kostnader och lägre löpande koncernkostnader, vilket delvis uppvägdes av högre kostnader för icke-kärnverksamhet.

Den operativa EBITA-marginalen på 12,0 procent inkluderar en negativ påverkan på 80 punkter från föreslagen förlikning i Sydafrika med Eskom avseende Kusile-projektet, vilket ledde till ytterligare en projektomvärdering och ytterligare negativ påverkan på 130 punkter från tidigare nämnda kostnader för icke-kärnverksamhet.

Nettovinst och rörelseresultat per aktie

Koncernens nettovinst hänförlig till ABB uppgick till 4 530 miljoner dollar. Nettointäkterna gynnades av nettointäkter från avvecklad verksamhet på 5,0 miljarder dollar, vilket inkluderar en bokad vinst på 5,3 miljarder dollar före skatt för försäljningen av Power Grids och kostnader för inkomstskatt avseende avyttringen. ABB redovisar också icke-operativa pensionskostnader på 343 miljoner dollar. Ytterligare information om denna post finns nedan. Kostnader för inkomstskatt uppgick till 164 miljoner dollar i kvarvarande rörelseverksamhet.

Grundläggande resultat per aktie på 2,14 dollar ökade 785 procent jämfört med föregående år. Operativ vinst per aktie på 0,21 dollar1 var 36 procent2 lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 408 miljoner dollar, inklusive en negativ påverkan på 273 miljoner dollar från ett kassautflöde för att möjliggöra överföringen av vissa pensionsplaner, jämfört med 670 miljoner dollar under tredje kvartalet 2019. Kassaflödet gynnades av en fördelaktig tidpunkt för skattebetalningar och förändringar i rörelsekapitalet, vilket kompenserade en minskning i affärsaktiviteterna. Rörelsekapitalet i procent av intäkterna låg på 12,5 procent vid kvartalets slut.

Resultat för affärsområdena tredje kvartalet 2020

Samtliga kommentarer för affärsområdena avser resultaten för tredje kvartalet jämfört med föregående år.

Electrification (EL)

 • De kortcykliska aktiviteterna visade generellt god motståndskraft med en gynnsam tillväxt i eldistributionsbolag, datacenter, livsmedelsindustri, vindkraft, järnväg och e-mobilitet, något som motverkades av färre stora order och en svagare långcyklisk efterfrågan. Byggsektorn varierade, beroende på geografisk plats, och aktiviteter från olja och gas minskade avsevärt. Efterfrågan från Nord- och Sydamerika och AMEA visade fortsatt på påverkan från covid-19, vilket uppvägdes av den starka återhämtningen i Kina.
 • Motståndskraftiga intäkter inom kortcykliska verksamheter dämpades av en mer utmanad projektverksamhet, huvudsakligen i USA.
 • Marginaltillväxten på 210 punkter speglar stabila operationella resultat. Resultaten för tredje kvartalet innefattar en positiv effekt på cirka 100 punkter från poster som kanske inte återkommer. Goda kostnadsbesparingar och stöttande prisåtgärder bidrog till att uppväga påverkan från lägre volymer. Avyttringen av solomriktarverksamheten bidrog tillsammans med förbättrade resultat från Installation Products och GEIS också till marginalerna.

Industrial Automation (IA)

 • Resultaten för Industrial Automation påverkades av föreslagen förlikning i Sydafrika med Eskom avseende Kusile-projektet, vilket ledde till ytterligare en omvärdering av projektet. Detta innebar en sänkning av både orderingång och intäkter med 3 procent och den operativa EBITA-marginalen med 400 punkter. En omvärdering av samma projekt ledde till en liknande marginalpåverkan under samma period för ett år sedan.
 • Därutöver påverkades orderingången väsentligt av den pågående nedgången i energi- och marinsektorn, även om affärsområdet gynnades av vissa större vunna order och en motståndskraft inom processindustrier, inklusive massa och papper. Orderingången blev lägre i alla regioner, med ett allvarligt tapp i Nord- och Sydamerika. Efter kvartalets slut säkrade affärsområdet en marinorder på över 300 miljoner dollar.
 • De svaga intäkterna speglar en kraftig minskning i bokade order/fakturering, i synnerhet serviceaktiviteter som begränsades av rörelserestriktioner. 
 • Bortsett från projektets påverkan i Sydafrika förbättrades marginalerna sekventiellt då verksamheten arbetade för att snabbt få till stånd kostnadsbesparingar, men påverkades fortsatt av lägre volymer och en ogynnsam mix där serviceaktiviteterna fortsatt försvårades av restriktionerna i samband med covid-19.

Motion (MO)

 • En måttlig tillväxt i kortcykliska produkter och en stark efterfrågan inom järnvägssektorn motverkades av generellt svagare utveckling i projekt- och serviceaktiviteter från den fortsatta nedgången inom sektorer som olja och gas. Orderingången steg i Nord- och Sydamerika men minskade i AMEA och Europa.
 • Intäktsutvecklingen speglar en motståndskraft inom kortcykliska verksamheter liksom ett gott genomförande av orderstocken.
 • Marginalerna klarade sig bra i förhållande till tuffa jämförbara siffror, och gynnades av mixen tillsammans med kostnadsbesparingar.

Robotics & Discrete Automation (RA)

 • Orderingången var stabil jämfört med en enklare jämförelseperiod som ett resultat av vissa robotinvesteringar i 3C- och bilsektorn, främst i Kina, samtidigt som aktivitetsnivån inom maskinkonstruktion var svag. Orderingången föll brant i Europa och Nord- och Sydamerika, vilket motverkades av en mycket stark tillväxt i AMEA-regionen.
 • Intäkterna minskade på årlig basis men förbättrades jämfört med föregående kvartal, drivet av en återhämtning av genomförandet av orderstocken inom robotverksamheten för bilindustrin och industrin generellt i och med att restriktionerna kring covid-19 minskade.
 • Marginalerna var avsevärt lägre jämfört med samma period föregående år men har förbättrats efter hand. Pågående kostnadsbesparingar fortsatte att mildra effekterna från lägre volymer och en negativ mix.

Koncerngemensamt och övrigt

 • Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt har förbättrats till -152 miljoner dollar jämfört med för ett år sedan. Detta speglar eliminering av icke återvinningsbara kostnader avseende Power Grids försäljning och lägre löpande koncernkostnader.
 • Icke-kärnverksamheten ådrog sig förluster på 88 miljoner dollar jämfört med 23 miljoner dollar under motsvarande period föregående år. 

Optimering av kapitalstrukturen

ABB avyttrade 80,1 procent av Power Grids-verksamheten till Hitachi den 1 juli 2020, och företaget redovisar ett bokat överskott på 5,3 miljarder dollar under kvartalet som nettointäkter från avvecklad verksamhet. Som tidigare meddelats avser ABB att ge aktieägarna nettolikviden från avyttringen på 7,6–7,8 miljarder dollar. Ett återköpsprogram på 10 procent[1] av företagets aktiekapital inleddes den 23 juli på en second trading line på SIX Swiss Exchange.

Utöver det pågående aktieåterköpsprogrammet avser ABB att köpa 30–35 miljoner egna aktier under de kommande 12 månaderna, huvudsakligen för användning i samband med aktieprogrammet för anställda. Inköpen sker till marknadspriset på ordinarie trading line på SIX Swiss Exchange. ABB äger för närvarande 89 710 731 egna aktier inklusive aktier som har återköpts genom återköpsprogrammet.

I juli återbetalade ABB det återstående saldot av den kortsiktiga rullande kreditfaciliteten på 2 miljarder euro som infördes för att stärka likviditeten i samband med covid-19 och i början av oktober återbetalade företaget en obligation på 1 miljard euro när den förföll till betalning. Dessutom återbetalade ABB företagscertifikat till ett värde av 2,8 miljarder dollar under tredje kvartalet. Totalt sett har ABB:s bruttoskuld minskats med cirka 4 miljarder dollar de senaste sex månaderna.

Under tredje kvartalet överfördes vissa av koncernens pensionsplansåtaganden som en del av en pågående översyn av pensionsstrukturerna till försäkringsgivare från tredje part som har åtagit sig att betala ut alla pensioner och förmåner till berättigade försäkringstagare.

Transaktionerna, som omfattar uppskattningsvis 1,3 miljarder dollar i pensionsobligationer som var underfinansierade med uppskattningsvis 450 miljoner dollar, tillhandahåller 320 miljoner dollar i kontantnettobidrag, varav 273 miljoner dollar utbetalades av ABB under tredje kvartalet, liksom överföringen av cirka 850 miljoner dollar i befintliga pensionsplanstillgångar. Som resultat redovisar ABB icke-operativa pensionskostnader på cirka 380 miljoner dollar i resultaträkningen. Överföringen stärker ABB:s finansiella profil och stöder en långsiktig riskminimering av balansräkningen.

Under fjärde kvartalet 2020 avser ABB att fortsätta med programmet för optimering av kapitalstrukturen inklusive ytterligare översyn av skulder, krediter och pensionsstrukturer. ABB förväntar sig att dessa åtgärder ska medföra icke-operativa kostnader på cirka 330 miljoner dollar. Kassaflödet från rörelsen förväntas påverkas negativt med 90 miljoner dollar. Förutom aktieåterköpsprogrammet förväntar sig företaget att transaktionerna för optimering av kapitalstrukturen i denna fas i stort sett ska vara slutförda vid årsskiftet.

 ”ABB har en ansvarstagande strategi med avseende på finansiell förvaltning och vårt program för optimering av kapitalstrukturen fortsätter att ge våra intressenter tydliga fördelar. Avyttringen av Power Grids har avsevärt stärkt vår balansräkning, vilket möjliggör att vi kan förbättra avkastningen till aktieägarna och samtidigt minska skulderna och investera i långsiktig tillväxt”, säger Timo Ihamuotila, ekonomichef på ABB.

Utsikter på kort sikt

Den globala ekonomin förväntas minska under 2020 efter snabbt försämrade framtidsutsikter pådrivet av covid-19-pandemin. Trots en tidigare återhämtning i Kina som åtföljts av andra stora delar av den globala ekonomin återstår fortfarande avsevärda osäkerheter kring den fortsatta takten på återhämtningen. Många länder ställs fortsatt inför befintliga eller förnyade covid-19-relaterade restriktioner, vilka kan sakta ned återhämtningen, med förväntade långsiktiga ekonomiska konsekvenser.

Påverkan från covid-19 fortsätter att väga tungt på kortsiktiga prognoser för många slutmarknader, i synnerhet inom olja och gas, konventionell kraftproduktion, bilindustrin, den marina sektorn och byggsektorn. Vissa slutmarknader som eldistribution, transport, datacenter, konsumentelektronik och livsmedelsindustri fortsätter att uppvisa en relativt god motståndskraft.

Mot denna bakgrund förväntar sig ABB att orderingången och intäktstillväxttakten för fjärde kvartalet ska vara fortsatt utmanade jämfört med föregående år och att intäktstillväxttakten ska minska sekventiellt. Rörelsemarginalen förväntas bli högre jämfört med föregående år inklusive färre negativa effekter från jämförelsestörande poster samtidigt som marginalen försvagas på sekventiell basis, inklusive säsongsrelaterade effekter. Företaget förväntar sig ett motståndskraftigt kassaflöde för helåret.

Status för transformeringen

Med tanke på prognosen och den fortsatta effektiviteten i ABB:s övergripande kostnadsbesparingar avslutades i slutet av september de frivilliga minskade ersättningarna som alla ledamöterna i styrelsen och koncernledningen samt många ledande befattningshavare infört sedan starten av covid-19.

Bortsett från covid-19 fortsätter ABB att snabba upp sin övergång till en fullt decentraliserad verksamhetsmodell samtidigt som en översyn görs av koncernens portfölj. ABB följer planen på en snabb leverans av de nettobesparingar på cirka 500 miljoner dollar per år som initierats genom transformeringsprogrammet ABB-OS medan fokus flyttas till fortlöpande förbättringar i de 18 divisionerna genom ABB Way. Ett nytt uppföljningssystem på divisionsnivå med standardiserade nyckeltal trädde i kraft i juli och möjliggör en tydlig prioritering på förbättrad lönsamhet i underpresterande divisioner.

ABB:s kapitalmarknadsdag den 19 november kommer att ge fördjupande insikter i utvecklingen av ABB:s portfölj och företagets nya arbetssätt genom ABB Way, samtidigt som vi tar en närmare titt på strategierna för affärsområdena och divisionerna.

Mer information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för tredje kvartalet 2020 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 10:30. Du förregistrerar dig inför telefonkonferensen eller går med i webbsändningen på ABB:s webbplats: www.abb.com/investorrelations Den inspelade konferensen finns tillgänglig efter konferensens slut på ABB:s webbplats.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

DATUM ATT NOTERA
Kapitalmarknadsdag 19 november 2020
Resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 4 februari 2021
Ordinarie årsstämma 25 mars 2021
Resultat första kvartalet 2021 27 april 2021

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Optimering av kapitalstrukturen, Status för transformeringen samt Utsikter på kort sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, ”förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planer”, ”mål” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 oktober 2020, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

23 oktober 2020

Björn Rosengren, koncernchef

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Prenumerera