Resultat tredje kvartalet 2021

Report this content

Stark efterfrågan, ansträngd försörjningskedja påverkar intäkterna

 • Order 7.9 miljarder dollar, +29%; på jämförbar basis1 +26%
 • Intäkter 7.0 miljarder dollar, +7%; på jämförbar basis +4%
 • Rörelseresultat 852 miljoner dollar; marginal 12.1%
 • Operativt EBITA1 1,062 miljoner dollar; marginal1 15.1%
 • Resultat per aktie 0.33 dollar; -85%2
 • Kassaflöde från rörelsen uppgick till 1,104 miljoner dollar och från rörelsen i kvarvarande verksamhet till 1,119 miljoner dollar

"Givet situationen med en ansträngd försörjningskedja är jag nöjd med att vi uppnådde en bra marginal det här kvartalet. Vårt kassaflöde var mycket starkt och skapar gott om utrymme i balansräkningen för både organisk tillväxt och förvärv, samt att belöna våra aktieägare.”

 

Björn Rosengren, VD

 

VD:s sammanfattning

 

Det tredje kvartalet målade upp en blandad bild, med å ena sidan hög efterfrågan som resulterade i en stark ordertillväxt, å andra sidan en ansträngd försörjningskedja, vilket påverkade våra intäkter mer än väntat. Vi förbättrade dock både det underliggande operativa resultatet och marginalen, levererade ett starkt kassaflöde, gjorde framsteg med portföljförändringar och genomförde viktiga produktlanseringar.

 

Orderingången ökade med 29 procent (26 procent på jämförbar basis) jämfört med föregående år. Vi satsar medvetet på att kontrollera att de order vi accepterar stödjs av verklig efterfrågan, men i den nuvarande situationen med en ansträngd försörjningskedja är det rimligt att anta att en viss andel av kunderna lägger extra order för att säkra framtida leveranser. Alla affärsområden bidrog med tvåsiffriga tillväxttal och alla segment och regioner har noterat en positiv utveckling. Sekventiellt ökade den underliggande kundaktiviteten något i Nord- och Sydamerika, minskade i Europa och var fortsatt stabil i Kina.

 

Intäkterna hämmades av en begränsad försörjningskedja som ledde till försenade kundleveranser. Detta härrörde främst till halvledare och obalans i den övergripande försörjningskedjan, där påverkan var tydligast inom Electrification och Robotics & Discrete Automation. Intäkterna ökade med 7 procent (4 procent på jämförbar basis).

 

Operativt EBITA ökade med 35 procent jämfört med föregående år och marginalen ökade med 310 punkter till 15,1 procent. Förbättringen gynnades dock av de negativa engångsposterna i föregående års resultat, god utveckling inom de flesta affärsområdena och ovanligt låga koncerngemensamma kostnader under innevarande kvartal.

Jag är nöjd med att vi levererade ytterligare ett kvartal med starkt kassaflöde, vilket mer än fördubblades jämfört med föregående år, till 1,1 miljarder dollar. Balansräkningen är stark med en nettoskuld i förhållande till EBITDA på 0,5.

 

I linje med vår strategi för aktiv portföljförvaltning har vi under perioden tillkännagett både en avyttring och ett förvärv. Vi slöt avtal om att avyttra divisionen Mechanical Power Transmission (Dodge) för 2,9 miljarder dollar och vi förväntar oss att affären slutförs före årsskiftet. Robotics & Discrete Automation förvärvade ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), en ledande global tillverkare av autonoma mobila robotar (AMR). Förvärvet kommer att hjälpa oss att fånga potentialen inom områden som logistik och lagerautomation. Vi gör också framsteg med övriga portföljaktiviteter.

 

Jag är nöjd med att se vår division E-mobility lansera Terra 360, världens snabbaste elbilsladdare. Det är den enda laddaren på marknaden som utformats för att ladda upp till fyra fordon samtidigt med dynamisk eldistribution. Den har en maximal effekt på 360 kW och kan fulladda en elbil på max 15 minuter. Detta kommer att ytterligare befästa vår ledande position inom elfordonsladdning.

 

På ett liknande tema, men med fokus på gruvindustrin, lanserade Process Automation portföljen ABB Ability™ eMine. Teknologiportföljen ger tillgång till en helt eldriven gruvdrift, inklusive övervakning och optimering av energianvändningen. Från 2022 ingår även ABB Ability™ eMine FastCharge, som tillhandahåller högeffektsladdning av gruvtruckar. Den innefattar också ABB Ability™ eMine Trolley System med potential att minska dieselförbrukningen med upp till 90 procent.

 

Vi uppmärksammades också för våra hållbarhetssatsningar då vi ännu en gång inkluderats i FTSE4Good Index Series med en total poäng på 4,2 på en skala från 0 till 5 (5 är bästa poängen). Vi rankas bland de bäst presterande i det globala indexet och över branschgenomsnittet.

 

Utsikter

 

Under det fjärde kvartalet 2021 förväntar sig ABB att en fortsatt ansträngd försörjningskedja påverkar kundleveranserna. Den jämförbara intäktstillväxten förväntas ligga på ungefär samma nivå som för det tredje kvartalet.

 

I linje med det historiska mönstret förväntas den operativa EBITA-marginalen minska sekventiellt under det fjärde kvartalet.

 

ABB förväntar sig en jämförbar intäktstillväxt på 6 till 8 procent (uppdatering från strax under 10 procent) för helåret 2021, hämmad av begränsningar i försörjningskedjan under senare delen av året.

 

Under 2021 förväntar sig ABB en stark förbättringstakt från 2020 mot 2023 års mål för den operativa EBITA-marginalen att ligga i den övre halvan av intervallet

13–16 procent. 

 

Order och intäkter

 

Efterfrågan var stark under det tredje kvartalet med en orderingång som uppgick till 7 866 miljoner dollar, vilket motsvarar en ökning jämfört med föregående år på 29 procent (26 procent på jämförbar basis), där praktiskt taget alla divisioner växte i en tvåsiffrig takt. Uppgången var bred, med stöd från både affären för kortcykliska produkter och av processrelaterade verksamheter. Serviceorder ökade med 20 procent (18 procent på jämförbar basis).

 

Orderingången ökade starkt inom segment som maskinkonstruktion och livsmedel liksom inom generell industri. Orderingången i fordonssegmentet ökade, primärt drivet av en hög kundaktivitet i Kina. 

 

Inom transport och infrastruktur var orderutvecklingen mycket stark inom segmenten förnybara energikällor och e-mobilitet, liksom i byggsektorn med en positiv utveckling inom både bostäder och kommersiella fastigheter. Det marina segmentet återhämtade sig, med en viss positiv utveckling i kryssningssegmentet där kunder inledde serviceaktiviteter till följd av förväntan på kommande kryssningsaktiviteter.

 

Kundsegmenten inom den processrelaterade verksamheten förbättrades, inklusive inom olja och gas, då den gasrelaterade aktiviteten låg fortsatt stabil på en hög nivå och den oljerelaterade efterfrågan stärktes. Process Automation säkrade en stor order på cirka 120 miljoner dollar för att strömförsörja projektet Jansz-Io Compression i Australien. Kundaktiviteten inom kraftproduktion förblev stabil.

 

Från ett geografiskt perspektiv, redovisade alla tre regionerna en minst 25-procentig tillväxt (20 procent på jämförbar basis). USA hade den starkaste tillväxten på 31 procent, vilket var högre än Kina som ökade med mer blygsamma 16 procent (9 procent på jämförbar basis) och uppvisade ett stabilt sekventiellt mönster.

 

Intäkterna dämpades av längre ledtider för kundleveranser på grund av en ansträngd värdekedja, inklusive komponentbrist, utmanande arbetsmarknad och covid-restriktioner. Effekten av ett otillräckligt utbud av halvledare var påtaglig och påverkade möjligheterna att leverera.

 

Vinst

 

Bruttovinst

Bruttomarginalen ökade till 32,6 procent, upp 470 punkter jämfört med föregående år. Bruttomarginalen var högre i två av fyra affärsområden, lett av Process Automation. Det var också färre engångskostnader. Bruttovinsten förbättrades med 25 procent och uppgick till 2 294 miljoner dollar.

 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 852 miljoner dollar, en stabil förbättring från föregående års 71 miljoner dollar. Viktiga drivkrafter var förbättrade operationella resultat, liksom frånvaron av cirka 500 miljoner dollar som härrörde till nedskrivningen av goodwill och förändrade premisser avseende avyttrade verksamheter, som negativt påverkade föregående års resultat. Resultaten inkluderar omstrukturering och därtill relaterade kostnader på 28 miljoner dollar.

 

Operativt EBITA

Operativt EBITA på 1 062 miljoner dollar var 35 procent högre (32 procent i konstant valuta) jämfört med föregående år, med en ökad vinst inom Process Automation som den huvudsakliga drivkraften, inklusive frånvaron av föregående års kostnader avseende Kusile-projektet. Marginalen förbättrades med 310 punkter till 15,1 procent. Tre av fyra affärsområden redovisade en stabil eller förbättrad marginal. Totalt sett stöttades den positiva utvecklingen jämfört med tidigare år av högre volymer och en strikt kostnadskontroll, men också av onormalt låga kostnader för Koncerngemensamt och övrigt under perioden. Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt förbättrades med 115 miljoner till -37 miljoner dollar jämfört med föregående år, primärt på grund av minskade förluster från icke-kärnverksamhet. Dessutom var koncernkostnaderna lägre på grund av vissa skatterelaterade kostnader som ingick i förra årets resultat, samt vissa positiva engångsposter under innevarande kvartal, inklusive en kredit relaterad till omfattningen av nyttjandet av en programvarulicens. Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt förbättrades sekventiellt, primärt på grund av högre intäkter från fastigheter samt tidigare nämnda positiva poster.

 

Finansnetto

Finansiella nettokostnader1 uppgick till 6 miljoner dollar, något som primärt speglar avsevärt lägre räntekostnader jämfört med föregående år. Finansnetto för helåret 2021 förväntas nu uppgå till cirka 100 miljoner dollar.

 

Inkomstskatt

Kostnader för inkomstskatt uppgick till 201 miljoner dollar med en skattesats på 22,6 procent. Den låga skattesatsen speglar vissa skatteförmåner relaterat till interna omorganisationer. Skattesatsen för 2021 uppskattas fortfarande till 26 procent5.

 

Nettovinst och rörelseresultat per aktie

Nettovinst tillhörande ABB uppgick till 652 miljoner dollar och minskade avsevärt från föregående års nivå som innefattade vinsten för avyttringen av Power Grids. Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,33 dollar och minskade från föregående års höga nivå på 2,14 dollar, vilket inkluderade vinsten från avyttringen.

 

Balansräkning och kassaflöde

 

Rörelsekapital, netto

Nettorörelsekapitalet uppgick till 2 920 miljoner dollar och minskade både jämfört med föregående år från 3 236 miljoner dollar och sekventiellt från 3 251 miljoner dollar. Den sekventiella nedgången drevs primärt av kundfordringar, något som delvis uppvägdes av en viss ökning av lager och lägre övriga upplupna skulder. Rörelsekapitalet i procent av intäkterna1 uppgick till 10,2 procent.

 

Förvärv av anläggningstillgångar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 166 miljoner dollar.

 

Nettoskuld

Nettoskulden1 uppgick totalt till 1 898 miljoner dollar, en ökning från föregående års kontantnettoposition på 935 miljoner dollar, vilket speglar tidpunkten för avyttringen av Power Grids. Den sekventiella nettoskulden minskade från 2 259 miljoner dollar. Den sekventiella minskningen speglar primärt påverkan från ett starkt kassaflöde under tredje kvartalet. Nettoskulden i förhållande till EBITDA1 ökade jämfört med föregående år till 0,5 från -0,4 och minskade sekventiellt från 0,7.

 

Kassaflöde

Kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamhet uppgick till 1 119 miljoner dollar, en betydande förbättring med 721 miljoner dollar jämfört med motsvarande period föregående år. Tre av fyra affärsområden ökade kassaflödet, primärt på grund av ett förbättrat resultat. Den största effekten jämfört med föregående år kommer dock från Koncerngemensamt och övrigt och speglar betalningarna under 2020 avseende vissa omstruktureringar av pensionsplanerna i samband med optimeringen av vår kapitalstruktur.

Aktieåterköpsprogram
Det tidigare tillkännagivna uppföljande aktieåterköps-programmet på upp till 4,3 miljarder dollar lanserades i början av april. Detta uppföljningsprogram ingår i planen att ge aktieägarna likviden från avyttringen av Power Grids på 7,8 miljarder dollar. Under det första programmet återköptes totalt 128 620 589 aktier till ett belopp om cirka 3,5 miljarder dollar. Sedan lanseringen av uppföljningsprogrammet den 9 april och till och med slutet av kvartalet har totalt 25 842 600 aktier återköpts, varav 10 908 500 aktier under tredje kvartalet. Aktierna återköptes på second trading line. ABB Ltd:s totala antal aktier uppgår till 2 053 148 264.

Electrification

Order och intäkter

Det var en blandad bild under tredje kvartalet med en stark och bred tillväxt i orderingången medan intäkterna utmanades av en ansträngd försörjningskedja som begränsade förmågan att konvertera order till faktiska leveranser. Följaktligen ökade orderstocken till hela 5 246 miljoner dollar. Totalt ökade orderingången till den höga nivån om 3 519 miljoner dollar, en ökning med 19 procent (17 procent på jämförbar basis) och intäkterna nådde 3 196 miljoner dollar, en uppgång med 5 procent (4 procent på jämförbar basis).

 

 • Den starka jämförbara ordertillväxten representerar en tvåsiffrig tillväxttakt inom nästan alla divisioner. Även om det är svårt att bedöma exakt är det rimligt att anta att en viss positiv påverkan kommer från att kunder bygger upp säkerhetslager, till följd av en generellt ansträngd försörjningskedja.
 • Efterfrågan förbättrades i byggsektorn med en positiv utveckling för både bostäder och kommersiella fastigheter. Kundaktiviteten var också hög för segmenten datacenter, livsmedel, järnväg och e-mobilitet. Aktiviteten ökade måttligt inom olja och gas.
 • Orderingången ökade inom alla regioner med starka tvåsiffriga tillväxttal i Nord- och Sydamerika och Europa och därmed överträffade AMEA, inklusive en medelhög ensiffrig tillväxttakt i Kina.
 • Begränsningar i försörjningskedjan förväntas påverka kundleveranserna även det kommande kvartalet.

Vinst

Som överordnad siffra minskade den operativa EBITA-marginalen jämfört med föregående år till 15,9 procent. Exklusive den positive engångseffekten om cirka 100 punkter i förra årets resultat, förbättras dock den underliggande operativa marginalen med cirka 60 punkter.

 

 • Förbättringen av den underliggande operativa marginalen stöttades av något högre volymer, en aktiv prisstyrning samt effektiviseringsåtgärder, vilka mer än uppvägde påverkan från ökande råvarukostnader och en allmän kostnadsinflation som underströks av den ansträngda utbudssituationen.

Motion

Order och intäkter
Efterfrågan var stark inom alla divisioner och den totala orderingången ökade avsevärt med 24 procent (22 procent på jämförbar basis), jämfört med föregående år, och uppgick till 1 909 miljoner dollar. Mot bakgrund av en generellt ansträngd försörjningskedja hämmades intäkterna något och ökade med 4 procent (2 procent på jämförbar basis).

 

 • Kundaktiviteten förbättrades inom alla segment stöttat av den kortcykliska produktaffären och service, liksom en förbättrad efterfrågan på projekt.
 • Orderingången ökade med en tvåsiffrig tillväxttakt i alla tre regionerna, där tillväxten i Europa överträffade den i Nord- och Sydamerika och AMEA, inklusive en viss tillväxt i Kina.
 • Intäkterna påverkades av den ansträngda värdekedjan, vilket inkluderar komponentbrist såväl som en ansträngd arbetsmarknad i USA, vilket i vissa fall medförde att kunder senarelade sin acceptans av produktleveranser.
 • En viss påverkan på leveranser förväntas kvarstå också i det kommande kvartalet.

Vinst
Intäkterna förblev i stort sett stabila, jämfört med föregående år, och den operativa EBITA-marginalen förblev oförändrad på 17,4 procent, trots kostnadsinflationen som utlöstes av en ansträngd försörjningskedja och ökande råvarukostnader.

 • Lönsamheten stöttades primärt av en viss volymökning, aktiv prisstyrning och positiv divisionsmix, som sammantaget uppvägde de ökande råvarukostnaderna och kostnadsinflationen.


Avyttringen av divisionen Mechanical Power Transmission (Dodge) för 2,9 miljarder dollar tillkännagavs och affären förväntas slutföras före årsskiftet. Vid affärens slutförande utlöses en icke-operativ vinst på cirka 2,2 miljarder dollar före skatt. Den transaktionsrelaterade kontanta skattebetalningen uppskattas uppgå till cirka 400 miljoner dollar.

Process Automation

Order och intäkter
Orderingången uppgick till 1 670 miljoner dollar och ökade med 43 procent (40 procent på jämförbar basis) från föregående års låga jämförelsetal och inklusive en stor order på cirka 120 miljoner dollar. Orderstocken byggdes upp till den höga nivån 6 miljarder dollar.
 

 • Orderingången för både produkter och serviceverksamhet ökade i en tvåsiffrig takt, jämfört med föregående år, hjälpt av en generell positiv utveckling på de processrelaterade marknaderna.
 • Kundaktiviteten ökade inom de flesta segmenten, förutom en stabil utveckling inom kraftproduktion. Värt att notera är den positiva trenden inom den marina serviceverksamheten.
 • En stor order bokades, till ett värde om cirka 120 miljoner dollar, för att leverera det övergripande elkraftsystemet (EPS) till naturgasprojektet Jansz-Io Compression (J-IC) i Australien.
 • De ökade intäkterna speglar utförandet av leveranser från orderstocken med långa ledtider och en bred återhämtning i efterfrågan där de flesta divisionerna redovisar stabil till positiv tillväxt.

Vinst
Operativt EBITA uppgick till 207 miljoner dollar, vilket gav en marginal på 13,7 procent. Den kraftiga förbättringen från förra årets marginal om 6,4 procent uppgick till 330 punkter efter exkludering av den negativa påverkan på cirka 400 punkter från Kusile-projektet, som tyngde föregående års resultat.

 • Alla divisioner förbättrade operativt EBITA och EBITA-marginalen jämfört med föregående år.
 • Resultatet stöttades av en positiv volymutveckling, en förbättrad affärsmix och starkt projektgenomförande. 
   

Robotics & Discrete Automation

Order och intäkter

Ordertillväxten var stark på 30 procent (26 procent på jämförbar basis) och uppgick till 935 miljoner dollar. Intäkterna uppgick till 813 miljoner dollar där tillväxten begränsades till 1 procent (-3 procent på jämförbar basis), negativt påverkat av komponentbrist och en minskad försäljning inom systemaffären relaterad till fordonsindustrin.

 • Båda divisionerna Robotics och Machine Automation ökade orderingången starkt med över 20 procent jämfört med föregående år.
 • Kundaktiviteten ökade inom alla segment med den starkaste ökningen inom maskinautomation, följt av generell industri liksom konsument- och servicerobotiksegmenten.
 • Alla regioner stärktes med en tvåsiffrig tillväxttakt, där Nord- och Sydamerika samt Europa överträffade AMEA, inklusive Kina där orderingången ökade med 17 procent (10 procent på jämförbar basis) jämfört med föregående år.
 • Minskningen i jämförbara intäkter utgjordes dels av påverkan från Machine Automation, som ställdes inför försenade kundleveranser till följd av komponentbristen. Dels av en stabil utveckling inom Robotics, där orderstocken kopplad till systemaffären relaterad till fordonsindustrin medvetet krympts, för att förbättra den långsiktiga lönsamheten. 

Förvärvet av ASTI Mobile Robotics Group (ASTI) slutfördes. Det är en ledande global tillverkare av autonoma mobila robotar (AMR). Förvärvet tillför lösningar till den unika automationsportföljen, vilket möjliggör expansion till nya segment.

Vinst
Operativt EBITA ökade med 18 procent jämfört med föregående år och marginalen ökade med 160 punkter till 11,1 procent drivet av divisionen Robotics.

 • Trots bristen på jämförbar tillväxt förbättrades den operativa EBITA-marginalen, stöttat av en förbättrad mix till följd av minskad försäljning inom systemaffären till fordonsindustrin, en ökad andel inom serviceverksamheten samt effektiviseringsåtgärder.
 • Lönsamheten förbättrades inom Robotics-divisionen, vilket mer än kompenserade för den negativa utvecklingen inom Machine Automation, vilket påverkades av försenade kundleveranser och kostnadsinflation i en ansträngd försörjningskedja.

 

Hållbarhet

Resultat tredje kvartalet

 • 7 procents minskade koldioxidutsläpp i den egna verksamheten huvudsakligen tack vare en fortsatt implementering av avtal om grön energi
 • 21 procents nedgång i LTIFR jämfört med föregående års ovanligt höga nivåer

 

Kvartalet i korthet

 • ABB lanserade världens snabbaste elbilsladdare – Terra 360 – som kan ladda upp till fyra fordon samtidigt med dynamisk eldistribution. Den nya laddaren har en maximal effekt på 360 kW och kan fulladda en elbil på max 15 minuter.
 • ABB lanserade ABB Ability™ eMine, en portfölj med lösningar som kan påskynda övergången till gruvdrift med noll koldioxidutsläpp. eMine™ kan minska dieselförbrukningen med et system.
 • Noll produktionsavfall till deponi har uppnåtts vid ABB Smart Powers tillverkningsanläggning i Frosinone i Italien – 14 år före målet i EU-kommissionens paket om cirkulär ekonomi med max 10 procent deponi 2035.
 • ABB har för 21:a året i rad inkluderats i FTSE4Good Index Series. ABB fick det totala betyget 4,2 på en skala från 0 till 5 (5 är bästa poängen).
 • På WEF:s toppmöte om hållbar utveckling diskuterade ABB:s kommunikations- och hållbarhetschef, Theodor Swedjemark, hur vi kan ändra sättet på vilket vi talar om klimatförändringarna.

Aktuellt under kvartalet

ABB ska leverera automation, elektrifiering, kvalitetskontrollsystem, motorer och drivsystem till Renewcells nya industriella textilåtervinningsanläggning i Sundsvall. Renewcell är ett svenskt företag som specialiserar sig på textil-till-textil-återvinning. Ett pappersbruk ska omvandlas till världens första återvinningsanläggning i kommersiell skala för cellulosatextilier – vilka skapas genom upplösning av naturmaterial som cellulosa och därefter regenereras för att ta fram flera olika slags material. Renewcell arbetar redan med flera olika modetillverkare och 2020 inledde företaget och H&M-koncernen ett flerårigt samarbete för att ersätta nyfiber med återvunna textilier till kläder. Enligt Renewcells preliminära beräkningar förbrukar textilfibrer som tillverkats av återvunna råvaror cirka 50 liter färskvatten per kilo i produktion jämfört med cirka 1 600 liter för bomull och 90 liter för cellulosamaterialet viskos, som inte är gjort av bomull.

 

Betydande händelser

Under tredje kvartalet 2021

 • Den 20 juli tillkännagav ABB förvärvet av koncernen ASTI Mobile Robotics Group (ASTI) för att driva nästa generations flexibla automation med autonoma mobila robotar. ASTI är en global ledare inom den snabbt växande marknaden autonoma mobila robotar (AMR) med en bred portfölj av fordon och programvaror. Förvärvet kompletterar lösningarna från RA för att kunna leverera en unik automationsportfölj som ytterligare expanderar verksamheten till nya branschsegment. Sedan 2015 har företaget haft en närmare 30-procentig årlig tillväxt och siktar på cirka 50 miljoner dollar i intäkter för 2021.
 • Den 26 juli offentliggjorde ABB att företaget hade undertecknat ett slutgiltigt avtal om att avyttra divisionen Mechanical Power Transmission (Dodge) till RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL) för 2,9 miljarder dollar i likvida medel. Transaktionen förväntas slutföras före årsskiftet, med förbehåll för sedvanliga avslutsvillkor, inklusive myndighetsgranskning. ABB förväntar sig att redovisa en icke-operativ bokad vinst på cirka 2,2 miljarder dollar vid försäljningen av Dodge. ABB uppskattar också att den transaktionsrelaterade kontanta skattebetalningen kommer att uppgå till cirka 400 miljoner dollar.

De första nio månaderna 2021

Under de första nio månaderna 2021 ökade efterfrågan på ABB:s produkter markant från den låga nivån under motsvarande period föregående år när den negativa affärspåverkan från covid-19-pandemin var betydande. Orderingången uppgick till 23 611 miljoner dollar och förbättrades med 21 procent (16 procent på jämförbar basis) medan intäkterna, som uppgick till 21 378 miljoner dollar, ökade med 13 procent (8 procent på jämförbar basis), vilket ger en kvot av bokade order/fakturering på 1,10. Återhämtningen drevs initialt av kortcykliska verksamheter från och med första kvartalet, medan den processrelaterade affären framförallt tog fart senare under perioden. Efterfrågan ökade inom både produkter och serviceverksamheten. Dessutom har valutakurserna lett till en positiv påverkan på orderingång och intäkter.

Rörelseresultatet uppgick till 2 743 miljoner dollar och mer än fördubblades jämfört med motsvarande period föregående år, drivet primärt av ett starkare operativt EBITA. Resultatet inkluderar omstruktureringsaktiviteter som fortskrider enligt plan med omstruktureringar och omstruktureringsrelaterade kostnader på 81 miljoner. Operativt EBITA förbättrades med 51 procent jämfört med föregående år till 3 134 miljoner dollar och den operativa EBITA-marginalen ökade med 370 punkter till 14,6 procent. Resultatet drevs av ökade intäkter i kombination med en förbättrad bruttomarginal, påverkan från tidigare implementerade besparingsåtgärder och en generellt strikt kostnadskontroll. Samtidigt som intäkterna ökade med 13 procent ökade kostnaderna för försäljnings- och administrationskostnader med mer begränsade 5 procent, på grund av högre säljkostnader. Nivån i förhållande till intäkterna minskade till 17,8 procent från 19,1 procent under motsvarande period föregående år. FoU-kostnaderna ökade med 13 procent. Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt förbättrades med 171 miljoner dollar till -230 miljoner dollar.

Finansnetto uppgick till -71 miljoner dollar. Kostnader för inkomstskatt uppgick till 775 miljoner dollar med en skattesats på 27,7 procent. Nettovinst tillhörande ABB uppgick till 1 906 miljoner dollar och minskade från föregående års nivå, vilket innefattar bokad vinst för avyttringen av Power Grids. Vinst per aktie var 0,95 dollar.

Kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamhet uppgick till 2 305 miljoner dollar, en ökning från 650 miljoner under motsvarande period föregående år.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter, Aktieåterköpsprogram, Hållbarhet samt betydande händelser. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, ”förutser”, ”förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”mål” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 21 oktober 2021, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Resultat för tredje kvartalet presenteras den 21 oktober 2021

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för tredje kvartalet 2021 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 10:00. Du förregistrerar dig inför telefonkonferensen eller deltar i webbsändningen på ABB:s webbplats: www.abb.com/investorrelations.

Den inspelade konferensen finns tillgänglig efter konferensens slut på ABB:s webbplats.

Finansiell kalender

2021

 

7 december

ABB kapitalmarknadsdag i Zürich

 

 

2022

 

3 februari

Resultat fjärde kvartalet

1–2 mars

ABB Motions kapitalmarknadsdag i Helsingfors

3 mars

ABB Process Automations kapitalmarknadsdag i Helsingfors

24 mars

Ordinarie årsstämma

 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar: