Stabilt resultat på osäker marknad

Report this content

  • Koncernens operativa EBITDA[1]-marginal stabil gentemot andra kvartalet 2012, inklusive Power Products
  • Orderingång och intäkter stöds av ökad geografisk marknadstäckning inom automation
  • Starkt kassaflöde från divisionerna
  • Thomas & Betts bidrog med runt 120 miljoner dollar till operativt EBITDA
  • Begränsade utsikter, försiktig optimism trots osäkert marknadsläge

2012-10-25 – ABB redovisade en stabil orderingång och högre intäkter[2] för tredje kvartalet 2012, trots en utmanande makroekonomi, till följd av att företaget drog nytta av sin välavvägda marknadsexponering, speciellt den ökade tillgången till automationsmarknaden i Nordamerika genom nyligen gjorda förvärv.

Kraftorderingången var lägre än för samma period 2011, då en stor vindkraftsorder bokades. Exklusive den ordern ökade tredje kvartalets kraftorderingång med 10 procent, främst till följd av energibolags och industriers investeringar i kraftöverföring. Orderingången för automation ökade med 13 procent (oförändrad organiskt), främst till följd av efterfrågan på industriell produktivitet, framför allt i Europa och Nordamerika samt inom gruvindustri och marin industri.

Koncernens operativa EBITDA och operativa EBITDA-marginal var lägre än för det starka tredje kvartalet i fjol, främst till följd av genomförande av lägre prissatta kraftorder ur orderstocken, men högre än för andra kvartalet i år. Den operativa EBITDA-marginalen i Power Products var oförändrad jämfört med andra kvartalet 2012. Kostnadsbesparingarna för hela koncernen uppgick till runt 280 miljoner dollar i kvartalet. Den starkare US-dollarn fortsatte att påverka ABB:s redovisade resultat negativt.

En ökning av kassaflödet från divisionerna lyckades inte uppväga kassautflödet från koncerngemensamma säkringstransaktioner till följd av den starkare US-dollarn.

”Vi är hoppfulla om att kunna öka våra affärer och bibehålla lönsamheten inom målspannet trots den utmanande makroekonomin”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Vi fortsatte att framgångsrikt genomföra kostnadsbesparingar och öka vår serviceverksamhet, två av våra primära strategier. Den ökade geografiska täckningen på automationsmarknaden i Nordamerika, genom bland annat förvärvet av Thomas & Betts, ger också utdelning.”

”Detta ger oss anledning till försiktig optimism”, säger Joe Hogan. ”De kortsiktiga marknadsutsikterna är begränsade och volatiliteten hög. I denna miljö är vårt fokus den närmaste tiden att fortsätta säkerställa konkurrenskraftiga kostnader och använda vår starka portfölj och geografiska balans för att ta tillvara möjligheter till lönsam tillväxt.”


[1]Se “Reconciliation of Operational EBITDA” i Note 13 i Interim Consolidated Financial Information (unaudited) i det engelska pressmeddelandet.

[2] Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i USD se resultattabeller.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
Fax: 41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
USA: Tel. 1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi är hoppfulla om att kunna öka våra affärer och bibehålla lönsamheten inom målspannet trots den utmanande makroekonomin.
Joe Hogan, koncernchef för ABB.