Abelco gör Hembad till helägt dotterbolag

Abelco Investment Group AB (publ), har idag tecknat ett intentionsavtal om att förvärva 100% kapital och röster i Hembad Sverige AB från delägda JVM Group AB. Köpeskillingen uppgår till 3,5 Mkr.

Hembad Sverige AB, idag helägt dotterbolag till det av Abelco delägda JVM Group AB, omsatte under 2016 ca 18 Mkr. Under första tertialet 2017 översteg omsättningen 6 Mkr. Målsättningen är att uppnå en årsomsättning överstigande 20 Mkr med lönsamhet under 2017.

Som en del av affären ingår att nyckelpersonerna i Hembad Sverige AB erhåller en köpoption att inom två år förvärva 35 procent av aktierna i Hembad Sverige AB till samma bolagsvärdering som gäller när Abelco förvärvar Hembad Sverige AB.

”Vi har under våren arbetat intensivt med vårt innehav i JVM Group, både avseende Mockfjärdshus AB såväl som med Hembad Sverige AB. Verksamheten i Hembad Sverige AB har vuxit snabbt, och ägar- och finansieringsbehov i Hembad Sverige AB är ett annat än i resterande JVM Group AB. Vi har av den anledningen kommit fram till att Hembad Sverige AB ges bäst förutsättning till fortsatt tillväxt genom att bli helägt dotterbolag till Abelco. På sikt är det inte osannolikt att Hembad Sverige AB kan komma att noteras och att Abelco i så fall delar ut delar av sitt innehav. Det är dock än så länge för tidigt att säga något mer om detta.” säger Reinhold Konnander, VD Abelco Investment Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.

För mer information kontakta:
Reinhold Konnander, verkställande direktör
Abelco Investment Group AB (publ)
073 – 068 56 20
reinhold.konnander@abelco.se

Henrik Sundewall, styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
076 – 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar inom tydliga segment med förutbestämd kravprofil. Genom samarbete med bl.a. FrontOffice Nordic AB (publ) m.fl. skapas investeringsförutsättningar till hög avkastning till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar