Abelco Investment Group AB: Konvertibelinnehavare väljer konvertering till aktier

Report this content

I enlighet med beslut från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Abelco”) den 17 december 2019 förvärvades samtliga aktier i Fatfish Global Ventures AB (”Fatfish”). Vid samma bolagsstämma beslöts därmed om emission av aktier och konvertibler i Abelco om totalt SEK 104m, så som betalning för samtliga aktier i Fatfish. Konvertiblerna har idag nyttjats till konvertering till nya aktier i Abelco som därmed stärker sin balansräkning.  

Abelco förvärvade samtliga aktier i Fatfish den 14 november 2019. En andel om 13,87% av aktierna i Fatfish, motsvarande 14 474 785 kronor, betalades genom utgivande av konvertibler i Abelco och resterande aktier betalades genom utgivande av nya aktier i Abelco.

Konvertibelinnehavarna har idag nyttjat sin rätt att konvertera sina konvertibler till nyemitterade aktier i Abelco. Konvertering sker till kursen 0,12 kronor per ny aktie, i enlighet med beslut från extra bolagsstämma i Abelco den 17 december 2019.

Efter registrering hos Bolagsverket ökar antalet aktier i Abelco därmed med 120 623 207 aktier, vilket ger en utspädning om 7,9%.

De nyemitterade aktierna följer samma s.k. lock-up som gäller för de aktier som emitterades till majoritetsägaren, Fatfish Group Ltd.

Efter att registrering hos Bolagsverket slutförts ökar därmed antalet aktier i Abelco med 120 623 207 aktier, från 1 406 008 935 aktier till 1 526 632 142 aktier. Aktiekapitalet i Abelco ökar därmed med 1 843 418 kronor, från 21 487 261 kronor till 23 330 679 kronor.

”Det är positivt för Abelco och dess aktieägare att konvertibelinnehavarna ger oss ett så gott betyg att de väljer konvertering i aktier. Det visar att vi inom Abelco står starkt som bolag och att fler tror på vår ambition framåt. Affären med Fatfish gjordes till en värdering på totalt ca SEK 104m och den får lov att vara väldigt lyckad för Abelcos aktieägare. Inte minst då bara ett av de många innehaven, iCandy, i nuläget visar ett marknadsvärde avseende vår ägarandel överstigande vad hela förvärvet av Fatfish skedde på. Sammantaget visar detta att vår strategi och våra portföljbolag har tagit rätt utvecklingssteg och nu rör sig mot större marknader. Efter konvertering säkerställs också att Abelco får en starkare balansräkning med en lägre skuldsättning, vilket är positivt.” - Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05-10-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar