• news.cision.com/
  • Abelco Investment Group/
  • ABELCO INVESTMENT GROUP AB (publ): Bullet Capitals fond Aurentum I LLP fullföljer inte sista tranchen avseende förvärv av Abelcos innehav i Quickbit

ABELCO INVESTMENT GROUP AB (publ): Bullet Capitals fond Aurentum I LLP fullföljer inte sista tranchen avseende förvärv av Abelcos innehav i Quickbit

Report this content

Abelco Investment Group AB (publ) ingick den 6 maj 2020 avtal om avyttring av samtliga innehavda aktier i Quickbit eu AB (publ). Avyttringen skulle genomföras i två s.k. trancher, varav första tranchen om 321 429 aktier av totalt 3 964 773 aktier, har genomförts. Bullet Capital och Aurentum I LLP har under kvällen den 29 juni 2020 meddelat Abelco om att de inte har förutsättningar för att slutföra hela affären genom fullföljande av den andra tranchen om 3 643 344 aktier i Quickbit eu AB (publ).

Den 6 maj 2020 ingicks avtal mellan Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) och Aurentum I LLP som sköts av Bullet Capital AB (Aurentum och Bullet Capital härmed kallade ”Bullet Capital”) avseende Bullet Capitals förvärv av samtliga av Abelco innehavda aktier i Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit”). Transaktionen, som värderade Quickbit till 14 kronor per aktie, planerades genomföras i två s.k. trancher, utöver en första deposition som erlades av Bullet Capital. Bullet Capital har idag informerat Abelco om att man inte har möjlighet att genomföra tranche 2.

Tranche 1 om 321 429 aktier i Quickbit, omfattande en likvid om cirka 4,5 miljoner kronor genomfördes enligt avtal. Denna deltransaktion är därmed slutförd.

Tranche 2 om 3 643 344 aktier i Quickbit, omfattande en likvid om cirka 51 miljoner kronor genomförs inte efter besked från Bullet Capital idag.

Den av Bullet Capital erlagda depositionen för transaktionen kvarstår hos Abelco.

Som långvarig ägare i Quickbit såg vi den avtalade transaktionen som positiv, både för Abelco såväl som för Quickbit. Vi menar att det avtalade aktiepriset gav god indikation på våra egna förväntningar på Quickbit och där Bullet Capital – såsom senare uttalat från dem själva – avsåg att öka sitt ägande avsevärt genom fonden. Att Bullet Capital nu inte kan fullfölja transaktionen är olyckligt i sig, även om Abelco därmed återgår till sin tidigare ägarstrategi avseende innehavet i Quickbit. Våra långsiktiga förväntningar på en positiv utveckling för Quickbit och dess aktie kvarstår därmed och vi ser denna ’del-exit’ som positiv då den trots allt utförts på goda villkor för Abelco och dess aktieägare. säger Johan Rooth, VD, Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29-06-2020 kl 21:40 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar