Abelco Investment Group AB (publ) överlåter fastighetsprojekt med bibehållen vinstdelning

Abelco Investment Group ABs (publ) helägda dotterdotterbolag Mockfjärdshus AB avtalade under augusti 2017 om förvärv av fastigheten Spiran 1, Solna, Stockholm. Ett förvärv som hittills finansierats av Abelco, och där Abelco beslutat, givet nya förutsättningar på bostadskreditmarknaden i Stockholm, att minska sin exponering i projektet genom en överlåtelse till Gremio Fastigheter AB. Utöver riskminimeringen bibehålles en ansenlig vinstdelningsstruktur jämte ränta.

”Mot bakgrund av rådande utveckling inom bostadsrelaterad byggfinansiering i Stockholm, vilket i sig leder till att projektet därmed skulle bli mer kapitalintensivt än planerat ur ägarsynpunkt på grund av lägre belåningsgrad än vad som tidigare indikerats av bankerna,  har vi valt en lösning vi bedömer är bättre för våra aktieägare i rådande läge. Affären innebär att vår huvudägare Gremio Fastigheter AB köper ut fastighetsprojektet Spiran 1 i sin helhet men där vi ligger kvar med viss inlåning mot en marknadsmässig ränta och att vi vid projektets slutförande även får en substantiell vinstdelning om 33,33%. Ledningens bedömning är att vi för Mockfjärdshus räkning skall söka den här typen av affärer där vi har en garanterad och riskjusterad avkastning istället för att äga och driva hela projekt i egen bok. Dessutom passar det Abelcos affärsstrategi att i första hand investera i investeringsprojekt med kortare investeringshorisont, tillväxtbolag samt bolag som är nära en börsnotering.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

Affären in korthet

Gremio Fastigheter AB tillträder fastigheten som skall konverteras till bostäder i BRF-format, genom helägt dotterbolag, för samma pris och till samma villkor som Mockfjärdshus AB skulle gjort. Mockfjärdshus lånar i sin tur ut erlagd handpenning samt delar av kommande finansiella åtaganden till aktuellt ägarbolag mot en marknadsmässig ränta där Mockfjärdshus får fulla säkerheter för sin inlåning i form av fastighetspant samt även en substantiell vinstdelning vid projektets slutförande. Inga övriga kostnader för Mockfjärdshus uppstår vid denna transaktion.

Affären är i sin helhet föremål för godkännande av extra bolagsstämma i Abelco 22 december 2017, kl. 11.00, då detta, enligt Aktiemarknadsnämndens riktlinjer, kan betraktas som transaktion med närstående. 

”Vi utvärderar för närvarande många spännande bolag och projekt med kortare investeringshorisont för våra aktieägare. Därför känns det extra bra att vi med den justerade strategin för Mockfjärdshus hittat en snabb lösning för Spiran 1, som i sig är ett potentiellt mycket bra men kapitalintensivt projekt, som annars riskerar hämma vår övriga utveckling under en tid. Ledningen i bolaget kan nu med full kraft ägna sig åt att stötta våra befintliga innehav med både kompetens, kontakter och nya affärsmöjligheter i värdeskapande syfte samt fortsätta att identifiera, utvärdera och investera i spännande tillväxtföretag med god avkastningspotential för våra aktieägare.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017, kl 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar