Abelco Investment Group AB (publ) refinansierar befintlig lånestruktur

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) har beslutat att byta långivare från Formue Nord AS till Modelio Equity AB (publ) och samtidigt förlänga det lån om 15 MSEK som tidigare kommunicerades den 1 oktober 2019. Omläggning av lån sker för att skapa ett större handlingsutrymme såväl som att möjliggöra investeringar i både befintliga och nya portföljbolag.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att på ett aktieägarförmånligt sätt säkerställa Bolagets finansiering. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för finansieringen är marknadsmässiga.

Villkor 

  • Låneavtal om 15 MSEK är tecknat med Modelio Equity AB (publ).
  • Lånet löper till och med den 28 feb 2021 och löper med en ränta på 10,5% under låneperioden.
  • Vid refinansieringen av lånet har Abelco ändrat sina säkerheter och minskat panten avseende aktier i QuickBit för att skapa en bättre balans i lånestrukturen och ökad flexibilitet. 
  • För det fall Abelco genomför en emission av aktier under lånets löptid finns möjlighet för långivaren att kvitta hela eller delar av lånet till samma villkor som för övriga tecknare i sådan emission.

”Vi vill ogärna sälja aktier i QuickBit då aktiekursen i dagsläget inte återspeglar våra förväntningar. Med detta finansieringsupplägg skapar vi en bättre flexibilitet genom att pantsättningen för finansieringen reduceras avsevärt. Styrelsen i Abelco har därför valt att förlänga lånet med ny långivare och därmed lösa det tidigare upptagna lånet helt och fullt. Samarbetet med tidigare långivaren Formue Nord har fungerat mycket bra och vi ser fram emot ett lika positivt samarbete med Modelio Equity AB som ny långivare till Abelco.” säger Kenneth Arnström, styrelseordförande i Abelco.


För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16-07-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar