Abelco Investment Group AB (publ) refinansierar befintlig lånestruktur

Report this content

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga det lån som upptogs och kommunicerades den 16 juli 2020 med Modelio Equity AB. Förlängning sker för att skapa ett större handlingsutrymme såväl som att möjliggöra investeringar i både befintliga och nya portföljbolag.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att på ett aktieägarförmånligt sätt säkerställa Bolagets finansiering. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för en förlängning är marknadsmässiga. Abelcos förbättrade resultat har medfört att lånet förlängs med en lägre ränta än när det upptogs.

Villkor 

  • Låneavtal med Modelio Equity AB om 15 MSEK förlängs.
  • Lånet löper till och med den 31 aug 2021 och löper med en ränta på 6% under låneperioden.
  • För det fall Abelco genomför en emission av aktier under lånets löptid finns möjlighet för långivaren att kvitta hela eller delar av lånet till samma villkor som för övriga tecknare i sådan emission.

”Vi vill ogärna dra ner på takten just nu i våra portföljbolag. Med detta finansieringsupplägg skapar vi en bättre flexibilitet samt att Abelcos kreditvärdighet har förbättrats och vi kan då sänka våra räntekostnader i detta lån. Styrelsen i Abelco har därför valt att förlänga lånet fullt ut. Samarbetet med Modelio Equity AB har fungerat mycket bra och vi ser fram emot ett lika positivt samarbete under denna period.” säger Kenneth Arnström, styrelseordförande i Abelco.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 01-03-2021.

Prenumerera

Dokument & länkar