• news.cision.com/
  • Abelco Investment Group/
  • Abelco Investment Group AB (publ) tecknar optionsavtal om förvärv av 5% i fintechbolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) tecknar optionsavtal om förvärv av 5% i fintechbolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

Report this content

Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), ”FTCS”, är ett fintechbolag som utvecklar en plattform för att hantera säkra och snabba internationella betalningar online. FTCS har tillstånd från Finansinspektionen att hantera elektroniska pengar samt för att tillhandahålla betaltjänster. Abelco har tecknat optionsavtal med huvudägare om rätt att förvärva upp till 5% av samtliga aktier inför möjlig börsnotering. Tidigare ingånget intentionsavtal (”LOI”) upphör därmed att gälla.

  • Optionsavtalet ger Abelco rätt att teckna samt förvärva upp till 5% av samtliga aktier inför börsnotering med en nettoeffekt av att Abelco erhåller 20% rabatt baserat på den då rådande noteringskursen.
  • Det intentionsavtal som ingicks 21 februari 2018 upphör därmed att gälla.

Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), FTCS (www.ftcs.se), har av Finansinspektionen erhållit tillstånd för sin tillståndspliktiga verksamhet, innehållande bl.a. hantering av elektroniska pengar, e-wallet (digital plånbok) jämte gränsöverskridande dvs internationella, omedelbara betalningar (instant payments).

FTCS har även ansökt om patent för vissa applikationsområden och lösningar inom s.k. blockchain-teknologi, för möjliggörande av full spårbarhet vid olika digitala transaktioner. FTCS har redan idag ingått ett avtal med en utländsk bank beträffande licensförsäljning av dess unika transaktionssystem inom kortbetalningar. Mer information finns på www.ftcs.se.

Abelco ingick 21 februari 2018 intentionsavtal, s.k. Letter of Intent, med ett fåtal existerande aktieägare om förvärv av ca 1,5 miljoner befintliga aktier i FTCS. Dessa ägare i FTCS är externa ägare och Abelco har sedan dess istället beretts möjlighet att förhandla med grundare och huvudägare i FTCS, varvid Abelco nu avträder intentionsavtalet i samråd med dess avtalspart och istället tillträder optionsavtal med rätt att teckna upp till 5% av samtliga aktier i FTCS inför eventuell börsnotering. Optionsavtalet ger Abelco 20% rabatt på sådan teckning, jämfört med aktuell fastställd kurs vid tillfället.

”Efter diskussioner med både avtalsparter såväl som huvudägarna i FTCS blir detta en bättre lösning för samtliga parter. FTCS agerar inom en högintressant marknad med stor potential. Lyckade produkt- och tjänstelanseringar blir självklart avgörande för bolagets framgång och då är det viktigt att FTCS ges full frihet att skapa förutsättningar i sin prissättning och bolagsvärdering, utan att det föreligger sekundära prissättningar som eventuellt kan störa sådan process. Jag ser detta som en lyckosam lösning för samtliga inblandade parter. Ur ett rent Abelco-perspektiv når vi positiva effekter då vi kan begränsa kapitalbindningen till en betydligt kortare period än vad som var aktuellt vid tidigare LOI. Eftersom det nu aktuella optionsavtalet ger oss en möjlighet men ingen skyldighet, så har vi större frihet att agera för våra aktieägares bästa när väl ett beslut tas om börsnotering av FTCS.” säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar