ABELCO INVESTMENT GROUP AB (publ): Utfall av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO3

Report this content

Abelco Investment Group AB:s (”Abelco” eller ”Bolaget”) teckningsoption av serie TO3 hade teckningsperiodens sista anmälningsdag den 26 februari 2021. Totalt utnyttjades 41 490 050 teckningsoptioner, motsvarande 28,52%, vilket tillför Abelco ca 5 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning, interimsaktier och registrering

För befintliga aktieägare som inte har nyttjat några teckningsoptioner av serie TO3 uppgår utspädningen till cirka 2,45 procent. Utnyttjade teckningsoptioner ersätts inom kort med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske om cirka två veckor.

Förändring av antalet aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i Abelco med 41 490 050 aktier, från 1 651 632 142 till 1 693 122 192 aktier. Genom nyttjandet av teckningsoptioner TO3 ökar aktiekapitalet med cirka 634 051 SEK, från cirka 25 240 242 SEK, till cirka 25 874 293 SEK.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolaget hemsida www.abelco.se

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2021 kl. 08:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar