Abelco Investment Group AB: Teckningstiden för teckningsoptioner av serie TO2 inledd

Report this content

Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoption av serie TO2, med teckningsperiod 1-30 juni 2021 har nu inletts.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO2:

 • Teckningstiden är 1 juni 2021 till och med 30 juni 2021.
 • En (1) teckningsoption av serie TO2 (”TO2”) ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
 • Teckningskurs har enligt teckningsoptionens villkor satts till 0,09 SEK per aktie.
 • Sista dag för handel med teckningsoptionerna på Nordic SME är den 28 juni 2021.

Viktiga tidpunkter:

 • Teckningsperiod inleds 1 juni 2021.
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner på Nordic SME är 28 juni 2021.
 • Teckningsperioden avslutas 30 juni 2021 (vissa förvaltare begär svar från sina depåkunder tidigare än så och vid frågor bör innehavare av TO2 därför ta kontakt med sina respektive förvaltare i god tid).
 • Offentliggörande av utfall planeras ske under vecka första veckan i juli 2021.
 • Omvandling av interimsaktier till aktier planeras ske under andra halvan av juli 2021.

Anvisningar för betalning av aktier tecknade med stöd av teckningsoptioner av serie TO2:

 • För dig som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå): Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta din förvaltare för ytterligare information.
 • För dig som har direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto): Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedel. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Anmälningssedel kan beställas via Eminova Fondkommission AB genom e-post: info@eminova.se eller telefon: 08-684 211 00.

Totalt antal utestående teckningsoptioner av serie TO2 är 204 291 224. Vid fullt utnyttjande tillförs Abelco Investment Group AB (publ) cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader.

För fullständiga villkor avseende teckningsoptioner av serie TO2, vänligen se Abelco Investment Group ABs (publ) hemsida: www.abelco.se.

Emissionsinstitut avseende Abelco Investment Group ABs (publ) TO2 är Eminova Fondkommission AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera