Abelco Investment Group AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Report this content

Abelco Investment Group AB ("Abelco" eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 (”TO2”). Genom nyttjande av 132 139 365 teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av 132 139 365 aktier utnyttjades cirka 65 procent av antalet utestående teckningsoptioner vilket tillför Bolaget cirka 11,9 MKR före emissionskostnader.

Förändring av antalet aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptioner TO2 ökar antalet aktier i Abelco med 132 139 365 aktier, från 1 693 122 192 till 1 825 261 557 aktier. Genom nyttjandet av teckningsoptioner TO2 ökar aktiekapitalet med cirka 2 019 413 SEK, från cirka 25 875 056 SEK, till cirka 27 894 469 SEK.

Utspädning

För befintliga aktieägare som inte har nyttjat några teckningsoptioner av serie TO2 uppgår utspädningen till cirka 7,2 procent.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske om cirka två veckor.

"Jag är väldigt glad över engagemanget från våra befintliga aktieägare och det förtroende som givits för Abelco som bolag. Detta gör att vi kan fortsätta vår strategi och plan med att växa ytterligare. Jag vill återigen tacka för den starka uppslutningen och det förtroende som givits bolaget under teckningsförfarandet av TO2." säger Johan Rooth VD för Abelco

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolaget hemsida www.abelco.se

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05-07-2021.

Prenumerera

Dokument & länkar