Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group ingår LOI med Marstrom Composite kring börsnotering

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group AB med dotterbolaget TBS Yard AB ingår intentionsavtal (”LOI”) med Marstrom Composite AB avseende samgående i gemensam koncernstruktur. Om samgåendet förverkligas bedöms försäljnings- och lönsamhetssynergier uppstå och en framtida börsnotering ligger i planerna.

TBS Group AB, som ägs till 51% av Abelco, har tillsammans med dotterbolaget TBS Yard AB ingått intentionsavtal (”LOI”) med Marstrom Composite AB.

Parterna har som målsättning att uppnå bland annat följande:

  • Att aktieägare i TBS Yard AB överlåter sina aktier till TBS Group AB och erhåller aktier i TBS Group AB som ersättning.
  • Att aktieägare i Marstrom Composite AB överlåter sina aktier till TBS Group AB och erhåller aktier i TBS Group AB som ersättning.
  • Att, baserat på ovan, inleda arbetet med börsnotering av den nya TBS Group-koncernen på lämplig marknadsplats.

I syfte att parterna ska erhålla goda förutsättningar för genomförande av förhandling och övriga steg i en potentiell  samgåendeprocess, vilken bedöms pågå ett begränsat antal månader med hänsyn till kommande sommarperiod, väljer Abelco såsom delaktig i processen såväl som i rollen av större aktieägare i TBS Group AB att härmed informera om att intentionsavtal nu ingåtts.

Intentionsavtal är till sin natur inte juridiskt bindande, utan syftar i detta fall till parternas intention om att uppnå slutlig överenskommelse. Om eller när parterna uppnår målsättningen om att skapa en gemensam koncernstruktur kommer marknaden informeras i enlighet med gällande regelverk.

”TBS har, som tidigare kommunicerats, vunnit flera prototypbeställningar i sitt breddade produkterbjudande. Bolagets försäljningsaktiviteter ger grund till förhoppning om en gynnsam utveckling. Marstrom Composite är ett välskött företag med lång historik. Deras ledning, styrelse och ägare har framgångsrikt inlett bolagets nya tillväxtresa. Målsättningen är att ett samgående i en gemensam koncernstruktur skall skapa flertalet positiva synergier, breddat produkterbjudande och ges en ännu tydligare position i en starkt växande marknad för kompositapplikationer. Med detta som grund bedöms det finnas goda förutsättningar för en kommande börsnotering.”säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Leif Moberg, styrelseordförande Marstrom Composite AB

Telefon: +46 (0)70 295 38 80

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar