Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 1/2019

Report this content

Att frigöra energi och fokusera framåt

Utvecklingen i Mockfjärdshus har varit en besvikelse, i efterhand får jag konstatera att bolaget utvecklats till en dålig affär för Abelco. Bolaget står på säljlistan och vi förhandlar med olika parter om avyttring av bolaget antingen i sin helhet eller dess tillgångar. I väntan på slutförda förhandlingar tog vi beslut om att göra rejäla nedskrivningar av värdet för att bättre återspegla faktiska förhållanden.

Det finns ingen anledning att sitta länge på dåliga investeringar, istället försöker vi åtgärda/avyttra dessa och ta förlusten. Vi frigör därmed tid, fokus och energi att istället fokusera på mer lönsamma investeringar.

Planerade noteringar

I samtliga våra innehav och intressebolag har vi under hösten 2018 inlett ett intensivt arbete i syfte att klargöra strategier för notering/exit samt förverkliga dessa, här följer en kort status för berörda innehav.

QuickBit: Notering planerad i närtid som tidigare kommunicerats, arbetet med noteringsansökan är i sin slutfas och förväntningarna är förstås stora. En utmaning för bolaget är att tydligt och enkelt förklara sin briljanta affär, vår bedömning är att så kommer att ske.

Zoomability: Bolaget har inlett sitt arbete med en noteringsansökan. Målsättningen är att erhålla en notering på lämplig handelsplats under Q2 2019.

Hotel Insider: Efter ett omtag av den tekniska plattformen och ett delvis förändrat erbjudande, bygger nu Hotel Insider upp verksamheten mer fokuserat än tidigare. Bolaget planerar för en notering senast Q1 2020, dock återstår en del arbete innan man mer definitivt kan låsa tidplanen. Värt att notera är danska Nustay som agerar i samma marknad som Hotel Insider. Nustay noterades nyligen på Spotlight och värderas till ca 150 mkr.

Green Ideas: Bolaget utvecklas fort med nya samarbetspartner, nya marknader, nya produkter och nya pilotprojekt. Jag återkommer om fler detaljer kring Green Ideas verksamhet i nästa vd brev. Även här siktar vi med goda utsikter på en notering i slutet av 2019, alternativt början av 2020.

Utvecklingspotential i våra dotterbolag

Hembad: 2018 var tufft för Hembad med stora omstruktureringar, VD byten, friställd personal och bristande likviditet. Bolaget har nu kommit till rätta med sina problem, de har vänt trenden och följer så här långt sin ambitiösa budget avseende 2019. Hembad visar sin mycket fina säljkapacitet och vi räknar med bra resultat för 2019 givet att trenden fortsätter. För Hembads del bedömer vi inte att notering är det bästa alternativet, istället fortsätter vi att utveckla verksamheten, ackumulera vinster och förbereda för exit i någon form om 2-3 år.

TBS Yard: Marknaden för de fartyg TBS Yard tillverkar har haft en svag utveckling de senaste 4-5 åren. Vändningen kom våren/sommaren 2018 och nu upplever TBS Yard en kraftig efterfrågeökning. Det innebär att offertstocken fortfarande ökar. Samtidigt rör det sig om mycket komplexa affärer med stora ordersummor och flera aktörer inblandade både på kund- och leverantörssidan. Detta är affärer som växer fram i nära samarbete med engagerade kunder – men de tar tyvärr lång tid att slutföra. Vi bedömer att TBS Yard har potential att ge den största utväxlingen bland våra innehav, även om det är svårt att säga exakt när affärerna slutförs. Liksom tidigare är aktiviteten och energin mycket hög med fullt fokus på att slutföra affärer enligt de planer vi lagt för året.

Utveckling 2019

För Abelco som företagsgrupp är 2019 ett spännande år på många sätt. I maj har det gått två år sedan bolaget noterades, nu är det definitivt dags att visa resultat. Som framgår ovan finns resultatförväntningar på samtliga våra innehav under kalenderåret. Det blir säkert förändringar och kanske besvikelser på vägen men min egen tilltro till ett positivt 2019 är stor, jag hoppas ni vill följa med oss på resan.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar