Abelco upptar lån om 15 MSEK

Report this content

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) [Abelco] har beslutat att uppta lån om 15 MSEK, för att refinansiera befintliga brygglån och därmed sänka Bolagets räntekostnader, samt även för att tillföra Bolaget rörelsekapital och ytterligare handlingsutrymme för investeringar i både befintliga och nya portföljbolag.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att på ett aktieägarförmånligt sätt säkerställa Bolagets finansiering. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för finansieringen är marknadsmässiga.

Villkor 

  • Låneavtal om 15 MSEK är tecknat med Formue Nord Markedsneutral A/S.
  • Lånet löper till och med den 31 juli 2020.
  • Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent.
  • Bolaget har pantsatt aktier i QuickBit AB (publ) som säkerhet för lånet.
  • För det fall Abelco genomför en emission under löptiden ska hela eller delar av lånebeloppet kunna kvittas till samma teckningskurs som emissionen.
  • I det fall lånet inte är återbetalat på förfallodagen har långivaren rätt att påkalla att Bolaget medverkar till en riktad emission av aktier i Abelco där lånebeloppet kan kvittas som betalning för de nya aktierna.

”Vi vill ogärna sälja aktier i QuickBit för att finansiera vår verksamhet, styrelsen i Abelco har därför valt att ta upp detta lån istället.” säger Kenneth Arnström, styrelseordförande i Abelco.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
Telefon: +46 (0)72 303 71 00
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl 08.00.

Prenumerera

Dokument & länkar