Delårsrapport  Januari - Mars 2020  Abelco Investment Group AB (publ)

Report this content

Nya Abelco ökar omsättningen och visar vinst

  
                    
Koncernen i sammandrag           

TKR om inget annat anges Första kvartalet 2020 Första kvartalet 2019 Helåret 2019
Summa intäkter  6 182   3 114  16 404
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 473  -3 849  -17 820 
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)    1 496   -4 132  -18 888  
Resultat före skatt  -2 576  -4 537 -27 879 
Periodens resultat efter skatt  932 -3 695 -23 630 
Periodens kassaflöde  491    1 682  397
Resultat efter skatt per aktie, kr * 0,0007  -0,008 -0,04 
Resultat efter skatt per aktie, kr ** 0,0007  -0,008  -0,02 
Eget kapital per aktie, kr *  0,0683    0,0452  0,15 
Eget kapital per aktie, kr **   0,0683    0,0452 0,15
Antal aktier  1 406 008 935 501 784 900  656 655 270

* Beräknat på det faktiskta antal aktier som fanns vid respektive periodslut.                      
** Beräknat på det antal aktier som fanns vid denna rapports periodslut. 


 

Kommentarer till den finansiella rapporten

 • Det redovisade resultatet för första kvartalet 2020 förbättrades till +0,9 Mkr (-3,7 Mkr).

 • Intäkterna för det första kvartalet ökade till 6,2 Mkr (3,1 Mkr) samtidigt som kostnaderna minskade till 4,7 Mkr (7,2 Mkr).
 • Rörelseresultatet förbättrades till +1,5 Mkr (-4,1 Mkr).
 • Det egna kapitalet uppgick till 96 Mkr (20,7 Mkr).
 • De konsoliderade långfristiga skulderna för koncernen uppgår till 53 Mkr (16,3 Mkr), där ökningen primärt härleds till Fatfish Global Venture AB´s internredovisning. De finansiella tillgångarna uppgår till (lägsta värde principen) 134 Mkr (25,3 Mkr).
 • Resultatet per aktie under kvartalet uppgick till SEK 0,0007 (-0,008).
 

Väsentliga händelser under perioden

 • Förvärvet av Fatfish Global Ventures AB genomförs efter extra bolagsstämma i Fatfish Blockchain Ltd.

 • Abelco startar RightBridge Ventures AB som skall investera inom gaming och e-sport.
 • Investeringsbolaget 500 Startups investerar i portföljbolaget ESPL.
 • Abelcos delägda portföljbolag TBS Yard AB ansöker om konkurs. Nedskrivning genomfördes till största del under 2019. 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • ESPL samarbetar med Telenors koncernbolag i Sydostasien och skapar ”stay-at-home” turneringar samt tar steget in i Indien och Latinamerika.

 • Abelco signerar avtal om blockförsäljning av innehavet i QuickBit.
 • Löptiden för bolagets teckningsoptioner serie 1 och 3 förlängs enligt beslut på extra bolagsstämma.

VD har ordet

Vi skall vara stolta men inte nöjda, ett steg i rätt riktning!  
Det första kvartalet som ny koncernchef och med en ny organisation måste jag sammanfatta som händelserikt. Vi hamnade i en ny situation där analyser och strategier snabbt fick kastas om. Med den Coronapandemi som bröt ut under början av året handlade mycket om att skapa sig en uppfattning, en uppfattning om marknaden och det nya normala. Jag tycker dock att vi som bolag har haft en bra analys och arbetat i de vertikaler vi kan bäst. Även om vissa moment tagit lite längre tid än förväntat så känner jag en stor tillit och förhoppning att Abelco kommer komma ut starkare efter den nedstängning som omvärlden hamnat i. 


Abelco
Genom förvärvet av Fatfish Global Ventures AB har vi skapat ett investeringsbolag som har en större portfölj och flera geografiska områden att arbeta utefter. Med den positiva trenden som nu finns inom Abelco ser jag fram emot att jobba med bolagen samt göra flera investeringar och bygga Abelco som ett ännu större investeringsbolag. Vi söker kontinuerligt de bolag som digitaliserar och verkar på en växande marknad med en produkt som vi ser en listningspotential i. Inom Abelcos styrelse och ledning finns nu både kunskapen och kompetensen att ta bolag från tillväxt till en börsintroduktion, vi skall helt enkelt göra det vi är bra på. Jag och ledningen utvärderar och analyserar kontinuerligt marknaden och jag tycker att vi kan knyta till oss fler bolag som passar vår strategi och verksamhet. 
 

QuickBit
Vi valde efter kvartalets slut att exekvera på den exitmöjlighet som uppstod kring våra QuickBit aktier. Detta inbringar 55 Mkr i bolaget och bygger en grund som vi nu kan bygga vidare vår portfölj på. Ägandet i Quickbit har skapat den ”roadmap” som vi inom Abelco vill arbeta utefter. Genom ägandet av aktierna i QuickBit har vi även kunnat förmedla värde till våra aktieägare. Genom vårt ägande har våra aktieägare haft förtur att investera i QuickBits ägarspridning och hela 2,000,000 aktier för 3,20 kr styck samt 1,500,000 vederlagsfria teckningsoptioner köptes av våra aktieägare. Med en VWAP på 11,44 kr samt 7,95 kr har värdet för våra aktieägare ökat med ca 28,4 Mkr. Det tycker jag är en bra affär för både våra aktieägare samt för Abelco. 
 

RightBridge 
Vi får ha lite tålamod då besluten hos de tilltänkta samarbetspartnerna eller förvärvskandidaterna har tagit lite längre tid under den rådande pandemin. RightBridge har inlett dialog med partnerbolag enligt den kommunicerade strategin och vi avser att lämna ytterligare information löpande vid utfall. Jag har stor tillit till de planerade stegen där flera bolag kan bli en del av detta listningsprojekt. Gaming och speciellt e-sport är under en stark tillväxt och vi ser en spännande framtid inom detta segment. 

Resultatet
Det är glädjande att se att vi har ett positiv resultat i koncernen. Abelco är ägare i flera bolag som är i en utvecklingsfas och det positiva resultatet i koncernen stärker vår framtidstro. Resultatet ger oss också en styrka, en styrka där vi kan skapa flera investeringar och möjligheter. 

Johan Rooth, VD

 

______________________________________________________________________________________

Likviditet och finansiering 
Koncernen hade vid periodens utgång 1,7 Mkr (1,6 Mkr) i likvida medel. Per den 31 mars 2020 hade koncernen räntebärande skulder om 53,3 Mkr.  

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier 
Per den 31 mars 2020 uppgick koncernens egna kapital till 96 Mkr (20,7 Mkr). Aktiekapitalet är fördelat på 1 406 008 935 aktier med ett kvotvärde om 0,0683. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. 

Nedskrivning 
Resultatet för perioden har belastats med 11,4 Mkr (0 Mkr) i nedskrivning. Posterna avser primärt nedskrivningar av finansiella tillgångar i koncernbolag.

Aktien
Abelcos aktier handlas på NGM SME under symbolen ABIG och innehar ISIN SE0003617075

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Mentor
Eminova Fondkommission AB är bolagets mentor och nås på 08 684 211 10.

Kommande rapporttillfällen

Abelco lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

29 Maj 2020            Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm

                                           - Årsredovisning publiceras senast 3 veckor före årsstämma på bolagets hemsida, www.abelco.se

26 augusti 2020       Delårsrapport januari – juni 2020
29 november 2020   Delårsrapport januari – september 2020
25 februari 2021       Bokslutskommuniké januari – december 2020

 

Kort om några utvalda portföljbolag

ESPL

ESPL har vunnit nya avtal samt ökat sin kundkrets under kvartalet. Samarbetet mellan ESPL och det Telenor-ägda koncernbolaget Digi slog väldigt väl ut och första turneringen nådde ca 850,000 människor i ”users reach”. ESPL har även under kvartalet tagit steget in i Latinamerika och Indien. – Abelco äger 56% av iCandy som äger ca 40% av ESPL. 

iSecrets

E-handelsbolag iSecrets har tagit stora steg under detta kvartal som har lett till ett mycket tillfredställande resultat. Bolaget förbättrade sitt resultat med 1,2 Mkr för det första kvartalet och arbetar efter en ny form av ”print-on-demand”. Den nya produkten är mycket spännande och ligger inom B2B segmentet, vilket skapar större möjligheter för bolaget att fortsätta leverera under året.   - Abelco äger 47% av bolaget.

Conax

Som en del av investeringen i Vopy erhöll Abelco vederlagsfria aktier i Conax Technology, vilket vid tillfället motsvarade ca: 1,5% av bolaget. Conax är ett spännande fintechbolag inom transaktioner. Conax Technology har sedan 2009 utvecklat en unik teknik där man har som mål att kunna leverera blockchain-relaterade transaktioner med en hastighet på max 300 ms.

Cloudaron

Cloudaron är ett SaaS bolag inom Cloud-storage, bolaget arbetar efter en ”recurring revenue” modell och har flera universitet samt mäklarkedjor som kunder. Senaste halvårssiffror visade man en omsättning på ca 60 Mkr med en vinst på ca 3 Mkr. – Abelco äger ca 5% av bolaget.

 

Abelco Investment Group (publ), den 26 Maj 2020
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Telefon: +46 73-536 77 33
E-post: Johan.rooth@abelco.se

Kenneth Arnström, styrelseordförande
Telefon: +46 70-092 95 55
E-post: kenneth.arnstrom@abelco.se

 

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020. 
 

Prenumerera

Dokument & länkar