Delårsrapport april - juni 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) - NGM MTF

Report this content

Lägre kostnader, högre intäkter

 • Rörelseresultat efter avskrivningar 39,7% bättre än samma period föregående år
 • Rörelsekostnaderna minskade med 18% medan intäkterna ökade med 25%
 • Resultat per aktie 71% bättre än samma period föregående år

Arbetet med att sänka bolagets kostnader fortsätter framgångsrikt där operativa kostnader minskat med knappt 20% medan de finansiella kostnaderna har minskat med drygt 60%. Samtidigt ökar intäkterna vilket ger tydliga förbättringar jämfört samma period föregående år. 

Det återstår mycket arbete men vår förhoppning kvarstår att vända till positivt resultat innan året är slut.

EKONOMISK ÖVERSIKT JANUARI - JUNI 2019 

Första halvåret  
  Jan-juni Jan-juni Förändring Förändring
Tkr 2019 2018   %
Totala intäkter 8 476 6 808 1 668 24,5%
Rörelseresultat efter avskrivningar -8 018 -13 301 5 283 39,7%
Resultat efter finansiella poster -10 153 -16 440 6 287 38,2%
Resultat efter skatt och minoritetsposter -8 217 -12 128 4 688 32,2%
Likvida medel vid periodens utgång 1 726 814 912 112%
Resultat per aktie, i kronor -0,012 -0,038 0,027 71%
Antal aktier vid resp. periodslut 656 655 270 320 750 000    

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN APRIL - JUNI 2019

 • Ökat aktieantal till följd av höstens investering i Green Ideas för vilken slutlikvid erlades i april 2019. 
 • Abelco genomför kvittningsemission på totalt 9,3 mkr vilket ökade antalet aktier till 656 655 270 st. 
 • QuickBit eu AB (publ) släpper rapport för Q3 med 992 mkr i omsättning och 17,8 mkr i vinst. På tre månader har omsättningen ökat över 200% och vinsten ökat närmare 600%.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Abelcos intressebolag QuickBit eu AB (publ) noterades för handel på NGM den 11 juli och har sedan dess ökat signifikant i värde.
 • Abelco intressebolag Zoomability Int AB (publ) noterades för handel på Spotlight den 5 augusti.
 • QuickBit eu AB (publ) kvartalsrapport för Q4 (brutet räkenskapsår) visar på fortsatt mycket hög tillväxt där bolaget visade en kvartalsvinst på ca 28,5 mkr med kraftigt ökade marginaler.

VD KOMMENTAR

Andra kvartalet – noteringsarbete

Efter fem månaders utvärdering av NGM fick vårt intressebolag QuickBit slutligen ett efterlängtat godkännande för notering. För Abelcos del innebär det att en stor investering och omfattande arbetsinsatser under lång tid har givit ett mycket bra resultat. 

Sedan Abelcos egen notering i maj 2017 är QuickBit vårt första innehav som blivit noterat. Investeringsmässigt ser detta ut att bli en långt mycket större framgång än vi inledningsvis trodde. Innehavet i QuickBit kommer helt förändra försättningarna för Abelcos framtida verksamhet.

Fartyg och återvinning

De kommande månaderna kommer vi lägga vårt fokus huvudsakligen på TBS samt Green Ideas, nu är det dags att knyta ihop säcken. Båda bolaget jäser av energi och affärsverksamhet. För TBS gäller det att få strategiskt viktiga affärer på plats, för Green Ideas att förverkliga sin utmärkta verksamhet inom sina olika marknader.

Vi har fortsatt stor tilltro till den offertbas TBS bearbetar. Stora affärer har en tendens att dra ut på tiden, här är vår ståndpunkt att TBS nu behöver komma till avslut och inom kort bevisa sin potential. 

Badrum

Hembad har lyckats väl i sin försäljning och har ökat sina intäkter med 55% jämfört med föregående år. Om bolaget fortsätter utvecklas på samma sätt räknar vi med positivt resultat för Hembad för 2019 som helhet.

Bolaget är nu redo för nästa steg vilket innebär expansion till fler orter. Därmed tas första steget i bolagets resa mot att bli en stor svensk aktör inom badrumsrenoveringar.

Finansieringsstrategi

Emissioner ska vara ett verktyg vi i undantagsfall använder för expansion, förvärv och liknande.  

Våra dotterbolag ska vara vinstgivande och ge bidrag till koncernen. Därutöver ska avkastning från befintliga investeringar räcka för att täcka driften och nya investeringar. 

Vår förväntan att koncernen vänder till vinst under 2019 kvarstår.

Investeringsstrategi

En positiv utveckling i våra bolag och våra innehav medför dels bättre kassa, dels högre bolagsvärdering. Två viktiga verktyg för kommande investeringar.

Styrelsen för Abelco har antagit en investeringsstrategi som ger ramarna för vilken typ av bolag Abelco ska engagera sig i framöver. 

Efter att ha lagt mycket energi på att städa i befintliga innehav, tittar vi nu aktivt på nya investeringsobjekt. Vi har flera intressanta objekt där dialog pågår, dock är det ännu för tidigt att uttala sig om utfall, tidpunkter, värden mm.

Stockholm, 20 augusti 2019

Sven Hattenhauer, VD och koncernchef

 

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Omsättning och resultat

Intäkterna för första halvåret uppgick till 8 476 tkr (6 808 tkr), rörelsens kostnader har fortsatt minskat vilket gav ett rörelseresultat på -8 018 tkr (-13 301 tkr). 

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -10 153 tkr (-16 440 tkr). De finansiella kostnaderna var 2 135 tkr (3 139 tkr) där framförallt räntekostnaderna har minskat betydligt.

Resultat efter skatt och minoritetsandelar

Minoritetsandelar samt skatteposter har medfört en positiv resultatpåverkan. Resultat efter skatt och minoriteter för första halvåret uppgick till -8 217 tkr (-12 128 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde uppgick till 981 tkr (-1 729 tkr). Det positiva kassaflödet härrör sig dels från ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten samt upptagna lån under perioden. 

Koncern i helhet har ett negativt resultat vilket ställer krav på finansiering av verksamheten. Den största resultatpåverkan sker från TBS Yard men även moderbolaget bidrar med sina förvaltningskostnader samt kapitalkostnader av olika slag. Fram till dess att koncern visar vinst så finansieras verksamheten genom upplåning, nyemissioner samt avyttring av tillgångar. 

Fritt eget kapital per 20190630 uppgår till 13 927 tkr (-6 677 tkr).

ÖVRIGT

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor vars granskningsrapport bifogas nedan.

Kommande rapporttillfällen och kalender

 • Publicering av kvartalsrapport för Q3 2019: 19 november 2019
 • Publicering av bokslutskommuniké för 2019: 18 februari 2020

Offentliggörande

Denna information är sådan som Abelco Investment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019, kl. 08:00 CET.

Information och kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer
VD och koncernchef Abelco Investment Group AB (publ)
Telefon: +46 (0)72 303 71 00
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

Prenumerera

Dokument & länkar