Delårsrapport januari - mars 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) - NGM MTF

Report this content

Tydliga förbättringar

  • Resultat efter finansiella poster 26,2% bättre än samma period föregående år
  • Intäkterna ökar samtidigt som kostnaderna minskar något
  • Resultat per aktie 73,3% bättre än samma period föregående år

Vi har fått ned kostnadsnivån en del men mycket återstår än. Samtidigt ökar intäkterna vilket tillsammans med lägre kostnader ger bättre resultat än samma period föregående år.

Vi är inte i mål ännu - men förlusterna minskar i stabil takt. Tidigare åtgärder i våra verksamheter börjar ge resultat vilket ger bra förutsättningar att nå vårt mål för 2019, nämligen ett positivt resultat för koncernen.

EKONOMISK ÖVERSIKT KVARTAL 1

Första kvartalet  
  Jan-mars Jan-mars Förändring Förändring
Tkr 2019 2018   %
Totala intäkter 3 114 2 638 476 18,0%
Rörelseresultat efter avskrivningar -4 132 -5 082 950 18,7%
Resultat efter finansiella poster -4 537 -6 147 1 610 26,2%
Resultat efter skatt och minoritetsposter -3 695 -4 679 984 21,0%
Likvida medel vid periodens utgång 1 682 871 811 93,1%
Resultat per aktie, i kronor -0,007 -0,03 -0,022 73,3%
Antal aktier vid resp. periodslut 501 784 900 320 750 000    

Viktiga händelser under perioden januari-mars 2019

  • Abelco minskade sitt innehav i Real Holding till ett kvarvarande innehav på ca 2.300.000 aktier.
  • Abelcos intressebolag QuickBit eu AB (publ) kvartalsrapport för Q2 (brutet räkenskapsår) visar på anmärkningsvärd tillväxt i omsättning där bolaget vänder till vinst.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Abelco genomför kvittningsemission på totalt 9,3 mkr.
  • Ökat aktieantal till följd av höstens investering i Green Ideas för vilken slutlikvid erlades i april 2019.
  • QuickBit eu AB (publ) släpper rapport för Q3 med 992 mkr i omsättning och 17,8 mkr i vinst. På tre månader har omsättningen ökat över 200% och vinsten ökat närmare 600%.

VD KOMMENTAR

Första kvartalet – en bra start

2018 krävde många tuffa åtgärder, både sett ut verksamhets- och investeringsperspektiv. Redan nu ser vi att åtgärderna ger resultat vilket är glädjande. I våra dotterbolag har vi utan störningar kunnat fokusera på respektive utmaningar, på högre försäljning, lägre kostnader, bra rekryteringar, nya offerter mm.

Våra intressebolag befinner sig i olika faser av sin utveckling. Så gott som samtliga bolag står inför avgörande skeden under 2019 vilket gör året ytterst intressant för oss eftersom vi ser en potentiellt stor värdeökning av våra innehav.

Investeringsmässigt har vårt innehav i Real Holding avyttrats i princip helt, som en fortsättning på de försäljningar vi började med redan förra året. Tyvärr har det även medfört förluster som huvudsakligen realiserades redan 2018. Real Holding har efter det att vi sålt våra aktier satts i rekonstruktion.

Vi har en plan

Vi har flera planer faktiskt. Tillsammans med TBS Yard och Hembad har vi tagit fram hållbara verksamhetsstrategier.

För bägge dessa bolag ser vi attraktiva möjligheter där vi planerar för väsentlig tillväxt och högre vinster den närmaste 3-års perioden. Budget, rekrytering och verksamhetsinrikning har redan ställts om i syfte att förverkliga lagda strategier.

I våra intressebolag där vår ägarandel är lägre, agerar bolagen mer självständigt vad avser strategi och utveckling. Ableco har i vissa fall erhållit styrelseplats för att mer aktivt bidra till strategisk förändring där så är nödvändigt.

Finansieringsstrategi

Emissioner ska inte behövas för att försörja verksamheten, istället ska dessa vara ett verktyg vi i undantagsfall använder för expansion, förvärv och liknande. Historiskt har bolaget dragits med höga lån och haft snåriga finansiella konstruktioner, dessa har vi hanterat och i möjligaste mån avvecklat.

Våra dotterbolag ska vara vinstgivande och ge bidrag till koncernen. Därutöver ska avyttring av innehav räcka för att täcka driften och nya investeringar. Vår förväntan är att koncernen vänder till vinst under 2019.

Investeringsstrategi

En positiv utveckling i våra bolag och våra innehav medför dels bättre kassa, dels högre bolagsvärdering. Två viktiga verktyg för kommande investeringar.

Styrelsen för Abelco har antagit en investeringsstrategi som ger ramarna för vilken typ av bolag Abelco ska engagera sig i framöver. Detta tror vi blir aktuellt senare i år, då kommer vi även återkomma med en mer detaljerad strategibeskrivning.

Affärer

TBS Yard är ett helägt dotterbolag till Abelcos dotterbolag TBS Group.

TBS Yard är specialister på komposittillverkning, främst i form av toppmoderna fartygslösningar för specifika användningsområden.

Både inom tyngre underhållsfartyg samt lättare passagerarfartyg sker nu en snabb omställning i marknaden mot modernare och mer miljövänliga lösningar. Här ligger TBS Yard i framkant vilket har gjort bolaget till ett mycket intressant alternativ i många av de upphandlingar som nu pågår i Europa.

Vi har oförändrat stor tilltro till den offertbas som nu ligger ute, även om tidpunkter är mycket svåra att ange så är vår tro att TBS Yard kommer leverera lönsamhet och avkastning under 2019.

Noteringar

Allting tar längre tid än man tror, detta gäller även noteringsplanerna för QuickBit - stjärnan bland våra portföljbolag. Nu ser vi att många månaders intensivt noteringsarbete närmar sig sitt slut.

Det blir ett spännande år på många sätt, välkommen att följa med på resan.

Stockholm, 21 maj 2019

Sven Hattenhauer, VD och koncernchef

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Omsättning och resultat

Intäkterna för första kvartalet uppgick till 3 114 tkr (2 638 tkr), rörelsens kostnader minskade något vilket gav ett rörelseresultat på -4 132 tkr (-5 082 tkr).

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -4 537 tkr (-6 147 tkr).

Resultat efter skatt och minoritetsandelar

Minoritetsandelar samt skatteposter har medfört en positiv resultatpåverkan. Resultat efter skatt och minoriteter för första kvartalet uppgick till -3 695 tkr (-4 679 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde uppgick till 937 tkr (-1 672 tkr). Det positiva kassaflödet härrör sig dels från ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten samt upptagna lån under perioden.

Koncern i helhet har ett negativt resultat vilket ställer krav på finansiering av verksamheten. Den största resultatpåverkan sker från TBS Yard men även moderbolaget bidrar med sina förvaltningskostnader samt kapitalkostnader av olika slag. Fram till dess att koncern visar vinst så finansieras verksamheten genom upplåning, nyemissioner samt avyttring av tillgångar.

Fritt eget kapital per 20190331 uppgår till 13 071 tkr (1 882 tkr).

ÖVRIGT

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen och kalender

  • Publicering av kvartalsrapport för Q2 2019:    20 augusti 2019
  • Publicering av kvartalsrapport för Q3 2019:    19 november 2019

Offentliggörande

Denna information är sådan som Abelco Investment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019, kl. 08:00 CET.

Information och kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer
VD och koncernchef Abelco Investment Group AB (publ)
Telefon: +46 (0)72 303 71 00
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

Prenumerera

Dokument & länkar