Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

Report this content

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2020, kl. 13.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

The shareholders in Abelco Investment Group AB, reg.no 556775-2745 (the “Company”) are hereby summoned to the annual general meeting on Friday, 29 May 2020 at 13.00, at Eversheds Sutherland’s offices at Strandvägen 1, Stockholm.

 

A. Rätt att delta på stämman m.m. / Right to attend the meeting etc.

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

Shareholders who wish to attend the general meeting must:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen lördagen den 23 maj 2020, och
 • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 26 maj 2020. Anmälan ska ske via e-post till info@abelco.se eller via post till Abelco Investment Group AB, “AGM 2020”, Box 55979, 102 16 Stockholm
 • be registered in the share register held by Euroclear Sweden AB at the record date on Saturday 23 May 2020; and
 • notify their attendance to the Company no later than Tuesday 26 May 2020. The notification must be made by e-mail to info@abelco.se or by mail to Abelco Investment Group AB, “AGM 2020”, Box 55979, 102 16 Stockholm.

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att ta med sig en eller två biträden till stämman ska sådant deltagande meddelas. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

The notification must include name/company name, personal identity number/ corporate registration number, address, telephone number and, where applicable, information on counsel and/or deputy. If the shareholder intends to bring one or two advisors to the general meeting, such participation must be notified. To the notification must also, where applicable, for instance regarding legal entities, complete authorization documents such as certificate of registration or similar, be appended.

 

Ombud m.m. / Counsel etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.abelco.se.

Shareholder who is represented by counsel must issue a written, signed by the shareholder and dated proxy for the counsel. The validity period of the proxy may not exceed five years, unless specifically stated. If no validity period is specified, the proxy is valid for not more than one year. If the proxy is issued by a legal entity, a copy of the certificate of registration or corresponding for that legal entity should be appended. The proxy in original and any certificate of registration should be sent in due time before the general meeting per mail to the Company at the above-stated address. A proxy form is available at the Company’s website www.abelco.se.

 

Personuppgifter / Personal information

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear’s integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Personal data obtained through the notification, counsel or the share register kept by Euroclear will only be used for the necessary registration and preparation of the voting list for the general meeting. For information on the processing of personal data, see Euroclear’s privacy policy available at https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html

 

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 23 maj 2020 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg. Vänligen notera att eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare som vill delta i årsstämman vara införd och direktregistrerad i aktieboken fredagen den 22 maj 2020.

Shareholders who have nominee-registered their shares must temporarily re-register their shares in their own name to be entitled to attend the general meeting. Such registration, which normally takes a few days, should be completed no later than 23 May 2020, and trustees should therefore be advised of this in good time in advance. Please note that since the record date is a Saturday, shareholders who want to participate in the general meeting must be recorded in the share register on Friday 22 May 2020.

 

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset / Information on measures in relation to the coronavirus

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras, att bolagspresentationer från innehavsbolag kommer att utgå och att sedvanliga anföranden kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

As a precaution to reduce the dissemination of the coronavirus the Company has decided that no refreshments will be served at the general meeting, that no presentations of portfolio companies will be made and that customary presentations will be kept at a minimum. Based on the recommendations from the authorities, the Company urges all shareholders to consider the possibility to vote via proxy in lieu of personal attendance. The Company monitors the situation closely and will update the information, as required.

 

B. Förslag till dagordning / Proposal for agenda

 1. Stämmans öppnande / Opening of the general meeting
 2. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register
 4. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two person(s) to attest the minutes
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the general meeting has been duly convened
 6. Framläggande och godkännande av dagordning / Presentation and approval of the agenda
 7. Beslut om: / Resolution on:
 1. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / Adoption of income statement and balance sheet for the company and the group;
 2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Allocations regarding the Company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet ;
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Discharge of liability for board of directors and managing director.
 1. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden / Resolution on board of director fees and auditor fees
 2. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter / Resolution on number of board of directors and alternate directors
 3. Val av styrelse och revisor / Election of board of directors and auditor
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on new issue of shares, warrants and/or convertibles
 5. Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justering ar av besluten / Resolution to authorise the board of directors to undertake minor adjustments of the resolutions
 6. Stämmans avslutande / Closing of the meeting
 

Förslag till beslut / Proposal for resolution

Punkt 7(b) - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Item 7(b) Allocations regarding the Company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

The board of directors proposes to allocate the Company’s results in accordance with the board of directors’ proposal in the annual report. The board of directors further proposes that no distribution is made for the financial year 2019.

 

Punkt 8 – Beslut om styrelse- och revisorsarvoden samt arvode till revisionsutskott / Item 8 – Resolution on board of director fees and auditor fees and fees to audit committee

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 300 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning. Eftersom Bolaget endast har två anställda, arbetar styrelsen mycket operativt och i väsentligt högre omfattning än vad som är normalt i ett företag noterat på NGM Nordic MTF. Av den anledningen överstiger föreslaget arvode vad som torde vara normalt för sådana bolag.

The board of directors proposes that remuneration be paid to non-employed board of directors with SEK 200,000 (excluding social security contributions) and to the chairman of the board with SEK 300,000 (excluding social security contributions). It is proposed that fees to the auditor be paid with a reasonable amount according to approved invoice. Since the Company only has two employees, the directors of the board are closely involved in the operations of the Company and significantly more than customary for companies listed on NGM Nordic MTF. Thus, the proposed remuneration exceeds what may be customary for such companies.

 

Punkt 9 – Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter / Item 9 – Resolution on number of board of directors and alternate directors

Bolagsstämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

The general meeting is proposed to resolve that the board of directors shall comprise three directors with no alternate directors.

 

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor / Item 10 – Election of board of directors and auditor

Bolagsstämman föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Kenneth Arnström, Liou Nyap Gan och Kin Wai Lau som ordinarie styrelseledamöter och att entlediga Carl-Åke Olsten som ordinarie styrelseledamot.

The general meeting is proposed to re-elect Kenneth Arnström, Liou Nyap Gan and Kin Wai Lau as board of directors for the period until the end of the next annual general meeting and to dismiss Carl-Åke Olsten as board of director.

Bolagsstämman föreslås vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Jenny Louise Gentele till Bolagets revisor.

The general meeting is further proposed to re-elect Jenny Louise Gentele as the Company’s auditor for the period until the end of the next annual general meeting.

 

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Item 11 – Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on new issue of shares, warrants and/or convertibles

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

The board of directors proposes that the annual general meeting authorizes the board of directors to, within one or more occasions during the period until the next annual general meeting, issue new shares, warrants and/or convertibles for cash payment and/or with a provision on payment in kind or set-off or otherwise with conditions and to thereby be able to deviate from the shareholders’ preferential rights.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Issuance in accordance with the authorization shall be made on market terms. The board of directors is entitled to determine the terms and conditions for issues in accordance with the authorization and who shall be entitled to subscribe for the shares, the warrants and/or the convertibles. The reason for the board of directors to be able to resolve on new issues with deviations from the shareholders’ preferential right is that the Company should be able to issue shares, warrants and/or convertibles in order to finance the Company’s continued operation and expansion if necessary.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Resolution on authorisation for the board in accordance with this item 12 requires for its validity that it is supported by shareholders with at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.

 

Punkt 12 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justering ar av besluten / Item 12 – Resolution to authorise the board of directors to undertake minor adjustments of the resolutions

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

It is proposed that the board of directors, or the person appointed by the board of directors, is authorized to make any minor amendments of the resolutions required to register the resolutions.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster / Documents, information and number of shares

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

The board of directors and the managing director shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be made without material harm for the Company, provide information on circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida samt hållas tillgängliga vid stämman.

The complete proposal for resolution and accounting documents as well as the audit report will be made available for shareholders at the Company’s office three weeks before the general meeting and will be sent free of charge to the shareholders who request the documents and provide their mail or email address. The documents will also be published at the Company’s website and be kept available at the general meeting.

Bolaget har 1 406 008 935 aktier och röster.

The Company has 1 406 008 935 shares and votes.

 

____________________

Stockholm i april 2020

Abelco Investment Group AB

Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28-04-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar