Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775-2745 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 april 2020, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 7 april 2020, och
 • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 9 april 2020. Anmälan ska ske via e-post till info@abelco.se eller via post till Abelco Investment Group AB, “EGM 2020”, Box 55979, 102 16 Stockholm

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att ta med sig en eller två biträden till stämman ska sådant deltagande meddelas. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.abelco.se.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear’s integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 7 april 2020 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 1. Val av ordförande vid stämman
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 1. Godkännande av dagordningen
 1. Val av en eller två protokolljusterare
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 1. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor avseende teckningsoptioner serie TO1 och TO3
 1. Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 1. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkten 7 - Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för teckningsoptioner serie TO1 och TO3

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att teckningstiden enligt teckningsoptionsvillkoren avseende teckningsoptioner serie TO1 ändras från den 1 juni–30 juni 2020 till den 1 november–30 november 2020 samt att teckningstiden enligt teckningsoptionsvillkoren avseende teckningsoptioner serie TO3 ändras från den 1 juni–30 juni 2020 till den 1 februari–28 februari 2021.

Punkten 8 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Handlingar, upplysningar och antal aktier

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår Bolagets aktiekapital till 21 487 261,733104  kronor, fördelat på 1 406 008 935 aktier. Varje aktie representerar en röst.

 

____________________

Stockholm i mars 2020

Abelco Investment Group AB

Styrelsen

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25-03-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar