KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Report this content

Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 maj 2019 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

  • att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,
  • att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,
  • att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2018,
  • att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter).
  • att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,
  • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, dels omvälja Kenneth Arnström, Carl Olsten och Sven Hattenhauer som ordinarie styrelseledamöter, dels omvälja Jenny Gentele till Bolagets revisor.
  • att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
  • att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar